Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Klubové filmy > Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)

Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)

290px full metal jacket
290px full metal jacket

Výjimečné váleč­né dra­ma v podá­ní Stanleyho Kubricka. Tomu trva­lo sedm let než se od kul­tov­ní­ho sním­ku Osvícení dostal k adap­ta­ci nove­ly The Short-Timers, kte­rou nazval prá­vě Full Metal Jacket (Full Metal Jacket jsou v čes­kém pře­kla­du celo­ko­vo­vé nábo­je a ne olo­vě­ná ves­ta, jak nazval film dis­tri­bu­tor). Film má cel­kem jed­no­du­chý pří­běh a jas­né posel­ství o zka­že­nos­ti vál­ky. Jeho hlav­ní síla je tak v emo­tiv­ních poci­tech z tvr­dé­ho výcvi­ku a násled­ně ze samot­né vál­ky. Při sle­do­vá­ní totiž v pod­sta­tě shléd­ne­me dva odliš­né pří­běhy.

První část zachy­cu­je hlav­ní­ho hrdi­nu (a vypra­vě­če celé­ho fil­mu) pře­zdí­va­né­ho Vtipálek ve výcvi­ko­vém tábo­ře. Sledujeme tu mimo­řád­ně tvr­dý a drs­ný dril od ser­žan­ta Hartmana (záhy pocho­pí­te odkud se vza­li ti uřva­ní veli­te­lé schop­ní pět minut bez pře­stáv­ky spros­tě nadá­vat aniž by se jedin­krát opa­ko­va­li). Že všich­ni adep­ti nevy­dr­ží ten­to fyzic­ký, ale hlav­ně psy­chic­ký teror až do kon­ce, to sami při­bliž­ně v půl­ce sním­ku pozná­te.

Film se pak náh­le pře­ná­ší do vál­kou sužo­va­né­ho Vietnamu. Poznáváme dal­ší vojá­ky pozna­me­na­né stej­ným suro­vým výcvi­kem a vidí­me co v nich zane­chal, těší se na zabí­je­ní a nema­jí s nikým sou­cit. Kubrick nám tak před­vá­dí své umě­ní nejen v bojo­vých scé­nách, ale i v cho­vá­ní jed­not­li­vých vojá­ků, jejich reak­ce v klid­ných i vyhro­ce­ných situ­a­cích.

Nemůžu ani nezmí­nit uje­té pís­nič­ky kte­ré si vojá­ci zpí­va­jí, ať už ve výcvi­ko­vém tábo­ře nebo na fron­tě. Film má pros­tě sil­nou atmo­sfé­ru, kte­rou mu vtis­kl vele­ú­spěš­ný tvůr­ce moha kul­tov­ních sním­ků.

**Odkaz**

- „kfilmu.net - Olověná vesta“:[http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=olovena-vesta]

Info

Režie: Stanley Kubrick

Rok uve­de­ní: 1987

Originální název: Full Metal Jacket

Země: USA

Délka fil­mu: 116 min

Obsazení

Matthew Modine, Vincent D’Onofrio, Adam Baldwin, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, Ed O’Ross, Stanley Kubrick, David Palffy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75918 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55796 KB. | 20.05.2022 - 19:27:09