Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Olga Špátová dokončuje film Největší přání - o první generaci dospívající v demokracii

Olga Špátová dokončuje film Největší přání - o první generaci dospívající v demokracii

OSpatova
OSpatova

Hrdinové nové­ho celo­ve­čer­ní­ho doku­men­tu Olgy Špátové jsou po čty­ři­ce­ti letech komu­nis­mu prv­ní dospě­lou gene­ra­cí, kte­rá se utvá­ře­la ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti. Mladé lidi zamýš­le­jí­cí se nad zdán­li­vě banál­ní otáz­kou „Jaké je tvo­je nej­vět­ší přá­ní? natá­če­la reži­sér­ka ve ško­lách, věz­ni­cích, na demon­stra­cích, ve měs­tě i na ven­ko­vě. Špátová vyu­ži­la jedi­neč­nou mož­nost porov­nat ve svém novém fil­mu hod­no­ty mla­dých lidí s hod­no­ta­mi dvou před­cho­zích gene­ra­cí. Pracovala totiž i s archiv­ní­mi zábě­ry z let 1964 a 1989 ze stej­no­jmen­ných fil­mů své­ho otce, kla­si­ka čes­ké­ho doku­men­tu Jana Špáty.

Protagonisty před­cho­zích doku­men­tů osm­a­dva­ce­ti­le­té reži­sér­ky a kame­ra­man­ky byly čas­to výraz­né osob­nos­ti kul­tur­ní­ho a spo­le­čen­ské­ho živo­ta, jako napří­klad Jan Kaplický, Karel Gott, pís­nič­kář­ka Radůza nebo Miloš Forman. Ve svém novém fil­mu Největší přá­ní se Špátová věnu­je nao­pak své gene­ra­ci – zachy­cu­je stu­den­ty z ini­ci­a­ti­vy Inventura demo­kra­cie, točí i s dva­ce­ti­le­tou vězen­ky­ní odsou­ze­nou za vraž­du, rodi­nou z rom­ské osa­dy, těhot­nou komi­ni­cí nebo ženou boju­jí­cí s rako­vi­nou. Svá nej­vět­ší přá­ní ve fil­mu vyslo­vu­jí i svě­to­vé uzná­va­ný diri­gent Jakub Hrůša nebo zpě­vač­ka Aneta Langerová.

Jan Špáta nato­čil fil­my Největší přá­ní I. a Největší přá­ní II. v his­to­ric­ky zlo­mo­vých oka­mži­cích této země  - v šede­sá­tých letech a v posled­ním roce tota­lit­ní­ho reži­mu. Ve svých fil­mech zachy­til hod­no­ty a sny mla­dých lidí nej­růz­něj­ších soci­ál­ních vrs­tev a pro­fes­ních sku­pin. V obou jeho doku­men­tech pro­tes­to­va­li jeho pro­ta­go­nis­té pro­ti tota­lit­ní­mu reži­mu, tou­ži­li po lás­ce a svo­bo­dě. Druhý díl Špátova fil­mu kon­čí demon­stra­cí 17. lis­to­pa­du 1989 na Národní tří­dě. „Natáčení své­ho fil­mu jsem zahá­ji­la přes­ně dva­cet let poté - 17. lis­to­pa­du 2009 ve vzpo­mín­ko­vém prů­vo­du z Albertova na Národní tří­du. Přála jsem si vytvo­řit obraz své gene­ra­ce a vyslo­vit tím svůj názor na ni. Za základ­ní život­ní téma­ta mla­dých lidí pova­žu­ju tou­hu pozná­vat, ale i bez­rad­nost v pocho­pe­ní svě­ta a nale­ze­ní své­ho mís­ta v něm. Nejdůležitější cha­rak­te­ris­ti­kou mla­dé­ho člo­vě­ka je neu­ml­či­tel­nost jeho ide­á­lů a všu­dypří­tom­ná tou­ha po lás­ce. Jsem vděč­ná, že jsem moh­la navá­zat na táto­vu inspi­ra­ci a film mu nako­nec i věno­vat,“ říká Olga Špátová.

Olga Špátová natá­če­la, a to i jako kame­ra­man­ka, krát­ké hra­né fil­my od svých pat­nác­ti let a zís­ka­la za ně přes dva­cet cen na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech. Natočila něko­lik doku­men­tů pro Českou tele­vi­zi, mezi nimi v roce 2007 i film Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka o vzni­ku insce­na­ce Miloše Formana v Národním diva­dle, u kte­ré se dále sešli herec a muzi­kant Jiří Suchý nebo diri­gent Libor Pešek. V roce 2009 odvy­sí­la­la tele­vi­ze Nova její doku­ment Fenomén Gott, kte­rý se stal nej­sle­do­va­něj­ším tele­viz­ním fil­mem roku. V roce 2010 byl v čes­kých kinech uve­den doku­men­tár­ní film Oko nad Prahou o boji svě­tozná­mé­ho archi­tek­ta Jana Kaplického za svůj pro­jekt Národní knihov­ny. Za svůj posled­ní celo­ve­čer­ní film v kinech Oko nad Prahou zís­ka­la Špátová hlav­ní cenu na Mezinárodním fes­ti­va­lu ve Varšavě.

 

Film Největší přá­ní pro­du­ku­je Adam Polák v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zíDNA Production, pod­po­řil ho Státní fond pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fieAudiovizuální fond Slovenské repub­li­ky. Do kin ho uve­de spo­leč­nost Aerofilms 20. září toho­to roku.

www.nejvetsiprani.cz

Trailer: www.youtube.com/watch?v=PxCfuzhGZdw&feature=youtu.be


PR, tis­ko­vý ser­vis:
Martina Reková
[email protected]
tel.: +420 731 573 993
Klára Mixová
[email protected]
tel.: +420 731 514 462

Námět, scé­nář, kame­ra a režie: Olga Špátová
Producent: Adam Polák
Koproducenti: Česká tele­vi­ze, DNA Production
Střih: Jakub Voves
Hudba: Ales Březina
Zvuk: Tomáš Kubec, Petr Provazník, Martin Roškaňuk

Dramaturgie: Hana Stibralová
S pod­po­rou: Státní fond pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie, Audiovizuální fond Slovenské repub­li­ky
Stopáž: 80 min

SYNOPSE
režie: Olga Špátová
Hrdinové celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Největší přá­ní jsou po čty­ři­ce­ti letech komu­nis­mu prv­ní dospě­lou gene­ra­cí, kte­rá se utvá­ře­la ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti. Mladé lidi zamýš­le­jí­cí se nad zdán­li­vě banál­ní otáz­kou „Jaké je tvo­je nej­vět­ší přá­ní?“ natá­če­la reži­sér­ka Olga Špátová ve ško­lách, věz­ni­cích, na demon­stra­cích, ve měs­tě i na ven­ko­vě. Svá srd­ce jí ote­ví­ra­jí vyvrhe­lo­vé spo­leč­nos­ti, ambi­ci­óz­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, zami­lo­va­ní, věří­cí nebo občan­ští akti­vis­té. Je pří­tom­na zro­ze­ní i umí­rá­ní. Příběhem pro­chá­zí stu­den­ti z ini­ci­a­ti­vy Inventura demo­kra­cie, dva­ce­ti­le­tá vězen­ky­ně Michaela odsou­ze­ná za vraž­du, rodi­na Červeňákových z rom­ské osa­dy, těhot­ná komi­ni­ce Martina, svě­to­vě uzná­va­ný diri­gent Jakub Hrůša nebo zpě­vač­ka Aneta Langerová. Režisérka vyu­ži­la jedi­neč­nou mož­nost porov­nat hod­no­ty svých vrs­tev­ní­ků se dvě­ma před­cho­zí­mi gene­ra­ce­mi pou­ži­tím archiv­ních zábě­rů z let 1964 a 1989 ze stej­no­jmen­ných fil­mů své­ho otce, kla­si­ka čes­ké­ho doku­men­tu Jana Špáty.
Tento oje­di­ně­lý doku­men­tár­ní počin je inspi­ra­cí pro vrs­tev­ní­ky a záro­veň vzka­zem býva­lým mla­dým, že ti sou­čas­ní v sobě nesou pře­kva­pu­jí­cí a podi­vu­hod­nou nadě­ji.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,20970 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56030 KB. | 26.05.2022 - 04:58:52