Kritiky.cz > Recenze knih > Olga Path Štiplová: Zmrzlina s příchutí záměru

Olga Path Štiplová: Zmrzlina s příchutí záměru

Zmrzlina

V pon­dě­lí 25. dub­na se v restau­ran­tu Avion 58 na Praze 7 usku­teč­nil slav­nost­ní křest kni­hy Olgy Path Štiplové:  Zmrzlina s pří­chu­tí zámě­ru. Křtu, kte­rý měl sjed­no­ce­ný zmrz­li­no­vý vizu­ál, včet­ně dress codu někte­rých sna­ži­vých návštěv­ní­ků nebo zmrz­li­no­vé­ho dor­tu se zúčast­ni­la řada více či méně zná­mých osob­nos­tí čes­ké­ho spo­le­čen­ské­ho a bul­vár­ní­ho ryb­níč­ku. Šlo o zná­mé a přá­te­le autor­ky, někdej­ší zná­mé praž­ské večír­ko­vé repor­tér­ky a foto­gra­f­ky. Její prvo­ti­na „ zachy­cu­je něko­lik let živo­ta, kdy se dív­ka, půvo­dem z morav­ské­ho malo­měs­ta, během krát­ké doby oci­tá v ost­ré rea­li­tě medi­ál­ních i mezi­lid­ských mani­pu­la­cí. Kniha se nevy­hý­bá popi­su lec­kdy vel­mi chou­los­ti­vých a oše­met­ných situ­a­cí, spo­je­ných jak s pro­ble­ma­tic­ký­mi vzta­hy, tak s věč­ným hle­dá­ním pod­nájmu, vydě­lá­vá­ním peněz a sebe­re­a­li­za­cí v pohnu­té fázi živo­ta. Metaforou pro neko­neč­nou spi­rá­lu běhu svě­ta, kte­rý se i přes veš­ke­ré karam­bo­ly a tra­gic­ké udá­los­ti točí stá­le dál a dál, je prá­vě před­sta­va toče­né zmrz­li­ny,“ je uve­de­no na pře­ba­lu kni­hy.

Kdo Olgu Štiplovou zná osob­ně nebo z jejích postře­hů, uve­řej­ňo­va­ných v povět­ši­nou bul­vár­ních maga­zí­nech, či z tele­viz­ních repor­tá­ží ze svě­ta čes­kých celebrit, ví, že „něco na té Olze je“. Třicetileté dce­ři novi­ná­ře a his­to­ri­ka Ctirada Štipla a uči­tel­ky „nadě­li­ly sudič­ky“ do vín­ku důvtip, umě­ní hry se slo­vy a schop­nost pří­mo­ča­ře a plas­tic­ky, ovšem s not­nou dáv­kou nad­hle­du popsat prá­vě pro­ži­té sku­teč­nos­ti.

V kni­ze, poja­té jako deník, se pro­lí­ná její pro­fes­ní život s rodin­ným záze­mím, vzpo­mín­ka­mi, úva­ha­mi a vzta­hy, respek­ti­ve poku­sy o vzta­hy. Čtenář, už při čte­ní živo­to­pis­ných úda­jů na tyr­ky­so­vém pře­ba­lu kni­hy, může tušit, že půjde o zají­ma­vé čte­ní, stej­ně jako je zají­ma­vá i autor­ka kni­hy a její život – na nudu si sku­teč­ně stě­žo­vat nemů­že. „Po matu­ri­tě na Střední odbor­né ško­le v Šumperku se odstě­ho­va­la do Amsterodamu, kde skon­či­la na něja­kou dobu ve squa­tu. Záhy po návra­tu zača­la stu­do­vat fil­mo­vou vědu a sino­lo­gii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ze stu­dií však zakrát­ko zběh­la a nastou­pi­la jako pro­da­vač­ka v brněn­ském sexsho­pu. Do Prahy se pře­stě­ho­va­la v roce 2007 – a hned dru­hý den pode­pi­su­je smlou­vu jako asi­s­tent­ka na TV Nova. Po půl roce násle­du­je vyha­zov a zapo­čí­ná se tak šňů­ra růz­ných dal­ších medi­ál­ních půso­bišť. Ve věku 23 let si Olga začí­ná psát deník a nedlou­ho nato zís­ká­vá svou prv­ní prá­ci redak­tor­ky. V nad­chá­ze­jí­cích letech se stá­vá jed­nou z nej­o­so­bi­těj­ších postav čes­ké novi­nář­ské scé­ny,“ infor­mu­je medai­lo­nek autor­ky s dovět­kem, že „s médii v sou­čas­nos­ti nemá nic spo­leč­né­ho, věnu­je se pře­de­vším čin­nos­ti foto­gra­fic­ké, veteš­nic­ké a bada­tel­ské. Žije v Praze na Letné a deník si už nepí­še.“

Od 18. květ­na 2009 do 9. čer­ven­ce 2014 může­me sle­do­vat život a myš­len­ky Olgy Path Štiplové. Nebere si v nich ser­vít­ky se svým oko­lím, ani sama se sebou. Text roz­hod­ně není pro útlo­cit­né pova­hy, svět čes­ké­ho showbyz­ny­su, byť při­po­mí­ná svou veli­kos­tí a čas­to zne­čiš­tě­ním ves­nic­ký ryb­ní­ček, vyža­du­je ost­ré lok­ty a schop­nost povznést se nad jeho hla­di­nou. V dení­ku vystu­pu­jí sku­teč­né osob­nos­ti, kdo by však čekal urá­že­jí­cí bul­vár­ní text, bude zkla­mán. Štiplová niko­ho kon­krét­ně neu­rá­ží, a pokud hod­no­tí, ví, kde jsou meze. Až pře­kva­pi­vě ote­vře­ná je ke čte­ná­ři, co se týče své rodi­ny a vlast­ní oso­by. Dokazuje, že za tvrd­ší sko­řáp­kou se skrý­vá cit­li­vá mla­dá žena, tou­ží­cí po poro­zu­mě­ní a spří­z­ně­né duši. V part­ner­ských vzta­zích se jí pří­liš neda­ří a čte­nář brzy naby­de pře­svěd­če­ní, že je mag­ne­tem pro „exo­ty“.

V líče­ní povah celebrit a jejich vrto­chů, stej­ně jako atmo­sfé­ry mejda­nů, se čte­ná­ři mnoh­dy nechce věřit, že tak to v čes­kém showbyz­ny­su cho­dí. Bohužel – je to tak: „Lidský život má jen málo­kdy něja­kou defi­ni­tiv­ní poin­tu. Stejně tak, jako se done­ko­neč­na točí spi­rá­ly nových a nových toče­ných zmrz­lin s pří­chu­tí zámě­ru.“


 • Autor: Olga Path Štiplová
 • Žánr: deník
 • Nakladatelství: Motto
 • Rok vydá­ní: 2016
 • Počet stran: 293
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.

 • Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś26. dubna 2016 Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś Na trh přichází další ze série omalovánek, které si velmi rychle získaly na popularitě u mnoha čtenářů, kteří se bez ohledu na věk rádi ponoří do světa obrázků, barev a fantazie, […] Posted in Recenze knih
 • Jitka Petřeková: Mraveniště29. dubna 2016 Jitka Petřeková: Mraveniště Podobě, jako Včelí úl, je sestavena i další kniha Jitky Petřekové a Tomáše Tůmy, tentokrát věnovaná mravenčímu světu.  V Albatrosu vychází pod názvem Mraveniště a opět spojuje model a […] Posted in Recenze knih
 • Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster28. dubna 2016 Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster Omalovánky pro dospělé zná v dnešní době asi již každý. Získaly si své místo na žebříčku oblíbenosti, čímž se ukázalo, že hra s barvami je oblíbenou kratochvílí mnoha dospělých, při níž se […] Posted in Recenze knih
 • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […] Posted in Recenze knih
 • Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ27. dubna 2016 Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ Knihy o českém jazyce a literatuře, testy k maturitní zkoušce z češtiny a literatury, odborné i populárně naučné publikace z tohoto oboru má na kontě dvojice autorů František Brož a Pavla […] Posted in Recenze knih
 • Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová1. května 2016 Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová Babičky Siiri, Irma a Anna-Liisa se vrací opět na scénu. V prvním díle byly na stopě podivného úmrtí kuchaře, tentokrát utíkají před život ztěžující rekonstrukcí domova důchodců Podzimní […] Posted in Recenze knih
 • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […] Posted in Recenze knih
 • Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS20. dubna 2016 Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS Iva Dostálová a Stephen Douglas jsou autoři publikací, pomáhající ke zdokonalování angličtiny samoukům, dětem, studentům, seniorům, zkrátka všem, kteří chtějí světový jazyk ovládat […] Posted in Recenze knih
 • Michal Černík: Za zvířátky do pohádky27. dubna 2016 Michal Černík: Za zvířátky do pohádky V. Sutějev, A. Laptěv a N. Radlov byli ruští autoři, píšící v první polovině 20. století nejen pro dětské čtenáře. Společné měli to, že náměty ke krátkým pohádkovým příběhům berou […] Posted in Recenze knih
 • Jitka Petřeková: Včelí úl1. května 2016 Jitka Petřeková: Včelí úl Pomáhá při učení a rozvíjí fantazii. Řeč je o knize Jitky Petřekové, nazvané Včelí úl, určené pro děti od 36 měsíců. Jde o moderní leporelo, spojené s dětskou encyklopedií v zajímavý […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...