Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Oldřich Kaiser

Oldřich Kaiser

Kaiser

Vystudoval brněn­skou kon­zer­va­toř a praž­skou DAMU. Po abso­lu­to­riu nastou­pil do Divadla na Vinohradech. Do  diva­dla Ypsilonka pře­šel po sed­mi­le­tém vino­hrad­ském angaž­má v roce 1985. Roku 1993 se stal čle­nem Národního diva­dla.

Pro film ho obje­vil Karel Kachyňa ješ­tě na brněn­ské kon­zer­va­to­ři a obsa­dil jej do hlav­ní role sním­ku Láska (1972). Zpočátku  byl obsa­zo­ván do rolí roman­tic­kých mla­dí­ků a milov­ní­ků Zrcadlo pro Kristýnu(r. Jiří Svoboda; 1975) nebo Setkání v čer­ven­ci (r. Karel Kachyňa; 1978). Do 80. let vstou­pil hlav­ní rolí auto­mo­bi­lo­vé­ho závod­ní­ka ve Snech o Zambezi (r. Stanislav Strnad; 1982), kte­rá ješ­tě spa­da­la do typu před­cho­zích postav. V Revui na zakáz­ku (1982) Zdeňka Podskalského, v níž se obje­vil na plát­ně spo­leč­ně s Jiřím Lábusem, však už zce­la pře­vá­žil jeho komic­ký talent, kte­rý ve fil­mu zúro­či­li také reži­sé­ři Vorlíček a Troška. V kome­di­ál­ní polo­ze si zahrál ve fil­mech Rumburak (r. Václav Vorlíček; 1984), Já nejsem já (r. Václav Vorlíček; 1985), Velká fil­mo­vá lou­pež (r. Oldřich Lipský, Zdeněk Podskalský; 1986) či v závě­reč­ném dílu Troškovy tri­lo­gie Slunce, seno, ero­ti­ka (1991).  S Jiřím Lábusem vytvo­řil neza­po­me­nu­tel­nou komic­kou dvo­ji­ci,  kte­rou si oblí­bi­li tele­viz­ní divá­ci i roz­hla­so­ví poslu­cha­či – ti díky neko­neč­né­mu seri­á­lu pří­bě­hů Tlučhořovic rodin­ky.

V 90. letech zau­jal v Michálkově debu­tu Amerika (1994) a po del­ší odml­ce se ve vel­kém sty­lu vrá­til ve Svěrákově Tmavomodrém svě­tě (2001). Ve sním­ku Žralok v hla­vě (r. Maria Procházková; 2005) si zahrál roli podi­ví­na, kte­rý sle­du­je svět ze své­ho pří­zem­ní­ho bytu. V posled­ních letech se pra­vi­del­ně obje­vu­je ve fil­mo­vých rolích -  v hlav­ní úlo­ze v Menzelově adap­ta­ci slav­né kni­hy B. Hrabala Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le (2006), prá­vě v kome­dii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh (2009) či Špačkově oce­ňo­va­ném dra­ma­tu Pouta (2010). Roličku bez­do­mov­ce si střih­nul ve Svěrákově rodin­ném fil­mu Kuky se vra­cí (2010), úlis­né­ho Viktora hrál ve fil­mo­vém debu­tu Václava Havla Odcházení (2011), obje­vil se v thrille­ru Vendeta (2011).

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68330 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51674 KB. | 22.10.2021 - 16:02:51