Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Old Shatterhand - Průběh natáčení

Old Shatterhand - Průběh natáčení

OldShatter
OldShatter
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení fil­mu Old Shatterhand zača­lo 23. září 1963 v Národním par­ku Krka. U Skradinských vodo­pá­dů vysta­vě­li fil­ma­ři misij­ní sta­ni­ci, v níž pobý­val pod ochra­nou Lata Nalguta malý Tom Kampendijk. Natáčela se tu rov­něž neje­ro­tič­těj­ší scé­na ze všech may­o­vek, v níž se Paloma, Bílá holu­bi­ce, kou­pe nahá v jeze­ře. Herečku Daliah Lavi při tom zastu­po­va­la mla­dá chor­vat­ská stu­dent­ka Gordana Zeitz-Čeko. „Právě jsem chtě­la jít v Šibeniku do kina, když mě oslo­vil něja­ký muž. Chtěl vědět, jak jsem vyso­ká. Zpočátku jsem se s ním nechtě­la vůbec bavit, ale pak mi vysvět­lil, že je němec­ký fil­mo­vý reži­sér a hle­dá záskok za nemoc­nou hereč­ku Daliah Lavi,“ vzpo­mí­ná Gordana. Jeho nabíd­ku nako­nec při­ja­la a tím odstar­to­va­la kari­é­ru hereč­ky a foto­mo­del­ky. Ve fil­mu Old Shatterhand dosta­la vcel­ku vel­ký herec­ký pro­stor, neboť mís­to Daliah Lavi ode­hrá­la i scé­nu, v níž je pro­ná­sle­do­vá­na u jeze­ra jed­ním z vojá­ků. Natáčení u vodo­pá­dů řeky Krky se zúčast­nil také pro­du­cent Artur Brauner s man­žel­kou Marií, aby se ujis­til, že jde všech­no pod­le plá­nu. Když 30. září 1963 opouš­těl plac, pro­sil reži­sé­ra, aby kaž­dý pra­cov­ní den plně vyu­žil a nato­čil tolik zábě­rů, kolik jen bude mož­né. Podzim už dával o sobě vědět a Brauner se obá­val, aby jeho náklad­ný pro­jekt neztros­ko­tal na nepří­z­ni poča­sí.

Dne 1. říj­na 1963 se štáb pře­stě­ho­val do staré­ho pří­stav­ní­ho měs­ta Dubrovníku a uby­to­val se v hote­lu Argentina napro­ti ost­ro­va Lokrum. Hotel kdy­si vybu­do­val vel­mi boha­tý argen­tin­ský obchod­ník jako svou sou­kro­mou rezi­den­ci. V zahra­dě nechal posta­vit vilu s vel­kou mod­rou kupo­lí, kte­rou pojme­no­val Vila Šeherezáda a daro­val ji své krás­né man­žel­ce. Tento dům snů obý­val po dobu natá­če­ní Lex Barker. V Popově pol­ji u měs­ta Trebinje posta­vil rakous­ký fil­mo­vý archi­tekt Otto Pischinger (1919-1976) impo­zant­ní stav­bu, pev­nost Fort Grand. V její blíz­kos­ti, téměř na dohled, se nachá­zel Burkerův ranč a na řece Trebišnjica ryba­ři­li Apačové, kte­ré pak zastře­li­li ban­di­té. Na opač­né stra­ně měs­ta Trebinje, v údo­lí Zupci, stá­lo wes­ter­no­vé měs­to Golden Hill, nej­vět­ší a nej­krás­něj­ší měs­to, jaké kdy bylo pro něja­kou may­ov­ku posta­ve­no. V sou­sed­ním údo­lí pak vysta­vě­li Severní ranč rodi­ny Kampendijkových.

Natáčení v oko­lí Dubrovníku zača­lo dvě­ma nepří­jem­ný­mi udá­lost­mi. Hned prv­ní den vypa­dl Lex Barker, kte­ré­ho už del­ší dobu trá­pi­ly nepří­jem­né boles­ti v oblas­ti koneč­ní­ku. 3. říj­na byly boles­ti už nato­lik vel­ké, že musel být dopra­ven do nemoc­ni­ce, kde mu byla ope­ro­vá­na cysta. O dva dny poz­dě­ji, 5. říj­na 1963, one­moc­něl reži­sér Fregonese, kte­rý dostal zřej­mě zápal plic. Režisér dru­hé­ho štá­bu John Hoffmann nato­čil sice někte­ré nepří­liš důle­ži­té scé­ny, ale v plném roz­sa­hu se natá­če­ní roz­běh­lo až 9. říj­na, kdy se natá­če­la míro­vá kon­fe­ren­ce mezi Apači a gene­rá­lem Taylorem. Na pla­cu se popr­vé obje­vi­li Guy Madison a Charles Fawcett. Lex Barker si nadá­le stě­žo­val na boles­ti při seze­ní. Od 16. říj­na se natá­čel boj o pev­nost Fort Grand. Monumentální stav­ba měři­la 140 met­rů na dél­ku, avšak pou­ze 40 met­rů na šíř­ku. Aby archi­tekt navo­dil dojem roz­leh­los­ti stav­by, posta­vil jed­nu ze dvou bran našik­mo, tak­že pev­nost měla ve sku­teč­nos­ti pět rohů. Natáčení mimo­řád­ně nebez­peč­né bitvy se zúčast­ni­lo oko­lo 250 koní. Jednoho z kaska­dé­rů, kte­rý spa­dl z koně, pošla­pal jiný kůň a těž­ce ho zra­nil na hrud­ní­ku. O pár dní poz­dě­ji se těž­ce zra­ni­li dal­ší dva jezd­ci: jeden utr­pěl zlo­me­ni­nu paže, dru­hý pora­ně­ní hla­vy. Jeden kůň zemřel. Mnozí jezd­ci neby­li po něko­li­ka dnech natá­če­ní téměř schop­ni pohy­bu, pro­to­že měli z jízdy na neo­sed­la­ných koních ote­vře­né rány na vnitř­ní stra­ně ste­hen.

Koncem říj­na se poka­zi­lo poča­sí a fil­ma­ři muse­li čekat dlou­hé hodi­ny, než se oblo­ha tro­chu vyjas­ni­la. Dne 30. říj­na se v den­ním hlá­še­ní může­me dočíst: „Dnes odpo­led­ne si Mr. Barker sple­tl ces­tu k jed­no­mu z míst natá­če­ní a o hodi­nu a půl se opoz­dil. Nikomu to však neva­di­lo, pro­to­že bylo tak špat­né poča­sí, že jsme stej­ně nemoh­li natá­čet.“ A dále: „Na ces­tě k Popově pol­ji byl gar­de­ro­bi­ér Helmut Preuss vytla­čen jed­ním z náklad­ních aut na stra­nu a odho­zen do pří­ko­pu. Na zpá­teč­ní ces­tě vběh­la pyro­tech­ni­ko­vi pod auto krá­va, kte­rá při neho­dě zemře­la. Na autě vznik­la znač­ná ško­da“. Zpráva z natá­če­ní ze dne 6. říj­na 1963: „Kvůli vytr­va­lé­mu deš­ti a bouř­ce jsme dnes od natá­če­ní upus­ti­li. Golden Hill a Burkerův ranč sto­jí pod vodou. Většinu masek a rekvi­zit jsme z Popova polje pře­vez­li do hote­lu Leotar v Trebinje.“

Dne 20. lis­to­pa­du začal tře­tí a záro­veň posled­ní úsek natá­če­ní fil­mu Old Shatterhand. Filmaři odje­li do nej­již­něj­ší čás­ti Jugoslávie, do měs­ta Ulčinj, aby vyu­ži­li posled­ních paprs­ků slun­ce. Na ces­tě je pro­vá­ze­la sil­ná bou­ře a prů­trž mra­čen. Když koneč­ně při­je­li do hote­lu Jadran, netek­la voda, nesví­ti­la svět­la, nefun­go­va­ly tele­fo­ny ani tele­graf­ní pří­stro­je. Člověk se tu cítil jako na okra­ji civi­li­za­ce. V hote­lu pobí­ha­ly myši a zuby si lidé čis­ti­li vínem. Helmut Preuss se sna­žil někte­ré myši chy­tit a házel po nich boty. Rozbil ako­rát zrca­dlo. Vedoucí natá­če­ní Manfred Korytowski odjel zpát­ky do Dubrovníku, aby tam nakou­pil ale­spoň láhve s mine­rál­kou. Ani po dvou dnech neby­la situ­a­ce lep­ší. Herec Bill Ramsey měl u sebe aspoň rádio na bater­ky, a tak se večer dosle­chl o zavraž­dě­ní Johna F. Kennedyho. 24. lis­to­pa­du 1963 tek­la koneč­ně tep­lá voda a zača­ly fun­go­vat tele­fo­ny.

V posled­ních lis­to­pa­do­vých dnech se natá­čel sou­boj Vinnetoua s Velkým med­vě­dem. Některé zábě­ry vznik­ly již v oko­lí Dubrovníku, ale kvů­li špat­né­mu poča­sí muse­la být vět­ši­na zábě­rů poří­ze­na zno­vu. Mnozí sed­lá­ci z oko­lí zvě­da­vě postá­va­li kolem a sle­do­va­li natá­če­ní, pro­to­že fil­ma­ři byli pro ně jako návště­va z jiné­ho svě­ta. Muži tu jez­di­li na oslech, ženy nosi­ly otýp­ky kles­tí pro nad­chá­ze­jí­cí zimu a nej­star­ší ves­ni­ča­né se sta­ra­li o to, aby divá­ci prů­běh natá­če­ní neru­ši­li. Mezitím nastal pro­si­nec. Na jed­né roz­leh­lé pla­ni­ně neda­le­ko měs­ta Ulčinj natá­čel dru­hý štáb zábě­ry kolo­ny vozů. Vedením byl pově­řen Charles Fawcett, kte­rý zastu­po­val reži­sé­ra dru­hé­ho štá­bu Johna Hoffmanna, jenž opus­til tým po dlou­ho­tr­va­jí­cích spo­rech. Režisér Fregonese byl spo­ko­je­ný s výko­ny her­ců i s poří­ze­ný­mi zábě­ry a 3. pro­sin­ce 1963 byl s pra­cí v Jugoslávii defi­ni­tiv­ně hotov.

Od pon­dě­lí 9. pro­sin­ce 1963 se v ber­lín­ských ate­li­é­rech spo­leč­nos­ti CCC dotá­če­ly scé­ny v salo­o­nu. Poslední dny natá­če­ní si tu uží­va­li Kitty Mattern, Daliah Lavi, Rik Battaglia, Leonhard Putzgruber, Nikola Popović a Bill Ramsey. Koncem led­na 1964 si poří­ze­ný mate­ri­ál pře­vzal stři­hač, ve dnech 2. až 6. břez­na 1964 pro­běh­lo dabo­vá­ní fil­mu a od polo­vi­ny břez­na nahrá­vá­ní hud­by pod vede­ním ital­ské­ho skla­da­te­le Rize Ortolaniho (* 1931). Film Old Shatterhand je vůbec nej­draž­ším fil­mem z celé série may­o­vek. V koneč­ném souč­tu se nákla­dy vyšpl­ha­ly až k pěti mili­o­nům marek. Honoráře jed­not­li­vých akté­rů a čle­nů fil­mo­vé­ho štá­bu byly při­tom veli­ce roz­díl­né:

Hugo Fregonese ................135.000 DM
Lex Barker ........................201.800 DM
Pierre Brice ......................84.850 DM
Ralf Wolter .......................25.000 DM
Daliah Lavi ........................91.600 DM
Guy Madison ....................48.000 DM
Rik Battaglia .....................19.350 DM
Alain Tissier ......................10.400 DM

O kte­rém fil­mu (po Old Shatterhand)mám pokra­čo­vat ve spe­ci­ál­ních člán­cích o fil­mech Karla-Maye

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Old Shatterhand


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
MildaS

Jiný člá­nek uvá­děl, že toto byla prv­ní máy­ov­ka, kte­rou natá­če­li v USA

  • Old Shatterhand - Scénář a režie4. srpna 2018 Old Shatterhand - Scénář a režie První mayovku produkční společnosti CCC Film provázely hned od začátku těžkosti. V celém procesu příprav vládl chaos a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmírně aktivní […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […] Posted in Speciály
  • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,71451 s | počet dotazů: 256 | paměť: 59991 KB. | 18.08.2022 - 11:13:31