Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)

Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)

OldShatter

Po úspěš­né pre­mi­é­ře Pokladu na Stříbrném jeze­ře chtě­li také dal­ší pro­du­cen­ti nato­čit vlast­ní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojis­til prá­va na všech­ny romá­ny Karla Maye ode­hrá­va­jí­cí se na Divokém zápa­dě, uza­vřel dlou­ho­do­bé smlou­vy s hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty Lexem Barkerem a Pierrem Bricem a navíc byl zadob­ře s nej­moc­něj­ší dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Constantin Film, s níž se žád­ný rozum­ný pro­du­cent nechtěl dostat do spo­ru. Zdálo se tedy, že je zho­la nemož­né při­ži­vit se na úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek. Přesto se ale našel pro­du­cent, kte­rý byl nato­lik lsti­vý a odváž­ný, že si dovo­lil pře­zkou­mat smlou­vu uza­vře­nou mezi pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Rialto a nakla­da­tel­stvím Karl-May-Verlag a našel v ní sla­bi­ny: Artur Brauner, fil­mo­vý mág a jeden z nej­vliv­něj­ších němec­kých pro­du­cen­tů.

Artur Brauner se bez obav pus­til do pří­prav na natá­če­ní fil­mu Old Shatterhand. Lze si jis­tě před­sta­vit, jakou nála­du měl Horst Wendlandt, když se dozvě­děl o úmyslech Artura Braunera lézt mu do zelí. Nejprve chtěl vzni­ku nové may­ov­ky zabrá­nit, ale pak ho práv­ní­ci pou­či­li, že nee­xis­tu­je žád­ný román s názvem Old Shatterhand a nelze tudíž na něho uplat­ňo­vat jaká­ko­liv fil­mo­vá prá­va. Horst Wendlandt se tedy doho­dl s vede­ním spo­leč­nos­ti CCC Film, že jim uvol­ní pro natá­če­ní Lexe Barkera, před­sta­vi­te­le Old Shatterhanda. Brauner se zara­do­val, teď už mu zbý­va­lo obsa­dit jen roli Vinnetoua. Uzavřel před­běž­nou smlou­vu s Pierrem Bricem a čekal na vyjá­d­ře­ní Rialta. Wendlandt zuřil. Nemohl sice zabrá­nit nato­če­ní kon­ku­renč­ní may­ov­ky, ale záro­veň nevi­děl jedi­ný důvod, proč by měl své­ho soka záso­bo­vat her­ci. Jenomže všich­ni v Rialtu vědě­li, že Brauner je scho­pen točit i bez Pierra Brice a tím by moh­la slav­ná série may­o­vek utr­pět nena­pra­vi­tel­né ško­dy. Nebylo jiné­ho výcho­dis­ka, než Braunerovi vyho­vět. Výměnou za Brice zís­kal Wendlandt půvab­nou hereč­ku Elke Sommer, kte­rou o rok poz­dě­ji obsa­dil do své čtvr­té may­ov­ky Mezi Supy.

Části seriálu:  Old Shatterhand


 • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
 • Old Shatterhand - Scénář a režie4. srpna 2018 Old Shatterhand - Scénář a režie První mayovku produkční společnosti CCC Film provázely hned od začátku těžkosti. V celém procesu příprav vládl chaos a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmírně aktivní […] Posted in Speciály
 • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
 • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
 • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Ano, vel­mi zají­ma­vé čte­ní o záku­li­sí natá­če­ní, k čemuž dří­ve neby­lo mož­né se dostat.
  Zavzpomínat na hrdi­ny naše­ho mlá­dí je krás­né. Kdo z nás si nehrál na Vinnetoua ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46842 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53398 KB. | 20.09.2021 - 02:58:09