Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj „akčňák“

Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj „akčňák“

Guard
Guard

Sloužit navě­ky je těž­ší, než se zdá. Tajná sku­pi­na záhad­ných vojá­ků, kte­ří nikdy neu­mí­ra­jí, chrá­ní pod vede­ním bojov­ni­ce Andy (Charlize Theron) smr­tel­ný svět už stov­ky let. Jednotka dosta­ne zakáz­ku na záchran­nou misi, při kte­ré dojde k odha­le­ní jejich nad­při­ro­ze­ných sil. Andy spo­lu s nej­no­věj­ší člen­kou týmu Nile (Kiki Layne) musí jed­not­ce pomoct s likvi­da­cí těch, kdo se za kaž­dou cenu sna­ží repli­ko­vat a pro­dá­vat jejich super­schop­nost.

Věřím, že někde v jádru tady oprav­du byl poten­ci­ál na mini­mál­ně sluš­ný film. A říkám to i přes­to, že za scé­ná­řem sto­jí ten samý člo­věk, kte­rý sto­jí i za komik­so­vou předlohou- Greg Rucka. Komiksy vlád­nou svě­tu a tak si svo­je vlast­ní komik­so­vé adap­ta­ce zkou­ší i Netflix. Minulý rok tu tře­ba byla adap­ta­ce komik­su Polar, kte­rá sice má vždy skvě­lé­ho Madse Mikkelsena, jinak ale byla boles­ti­vým prů­švi­hem. No a letos je tu Old Guard..... kte­rý je vlast­ně ve finá­le co se týče kva­lit to samé v ble­dě mod­rém!

Film je ori­gi­nál­ním fil­mem od Netflixu, přes­to ve finá­le dopa­dl jako ten kla­sic­ký stu­di­o­vý prů­švih, kte­rý vět­ši­nou Netflix odkou­pí. Netflix tu sice vsa­dil na to, že za scé­ná­řem sto­jí sám autor komik­so­vé před­lo­hy (kte­rou jsem kla­sic­ky neče­tl), už s ní je ale prav­dě­po­dob­ně v hlav­ní záplet­ce a tedy, že pojed­ná­vá o nesmr­tel­ných váleč­ní­cích.

Vsadit na film kde je pro­ta­go­nis­ta nesmr­tel­ný není od začát­ku pro­hra­ný sou­boj, jakmi­le ale máte pro­ta­go­nis­tu o kte­ré­ho se nemu­sí­te kvů­li jeho nesmr­tel­nos­ti bát tak musí­te při­jít aspoň s něčím co film obzvláštní- Můžete pra­co­vat se zají­ma­vou myš­len­kou ohled­ně toho, že nesmr­tel­ný hrdi­na začí­ná svůj dar nená­vi­dět a ve finá­le mís­to akč­ňá­ku udě­lat čis­to­krev­né lehce psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, kte­ré by ve finá­le i v žán­ru komik­so­vých adap­ta­cí vynik­lo mini­mál­ně podob­ně jako loni Joker. Lehce se tu sice tenhle film o tohle poku­sí, jakmi­le ale na tyhle momen­ty dojde tak je to mizé­rie. A to i přes­to, že jed­na půl­ka obsa­ze­ní jsou super her­ci a ta dru­há půl­ka je mini­mál­ně sluš­ná. Nebo k tomu ozvlášt­ně­ní je tu ješ­tě mož­nost dát více­mé­ně nesmr­tel­ným hrdi­nům pře­ce jen něja­kou tu sla­bi­nu (viz. Superman a kryp­to­nit). Když je ale ve finá­le nej­vět­ší strach hlav­ních hrdi­nů ten, že skon­čí zavře­ni v kle­ci jako pokus­ní krá­lí­ci a je ve finá­le jas­né, že na tenhle scé­nář vel­mi prav­dě­po­dob­ně nedo­jde tak je to vlast­ně celé jen ukáz­ka napros­to tuc­to­vé akce, cel­kem nud­né­ho vizu­á­lu a jaké­ko­liv neschop­nos­ti před­vést coko­liv zají­ma­vé­ho.

Pokud pře­ce jen začne­te mít pocit, že pří­běh zde asi nebu­de hrát prim ale dora­zí ale­spoň dob­rá akce tak i v tomhle ohle­du jste u Old Guard mimo. Je ve finá­le jed­no jak moc Charlize Theron nebo KiKi Layne cvi­či­li, pro­to­že akč­ní scé­ny ať jde o boje na tělo nebo pře­střel­ky jsou nejen nezá­živ­né ale vlast­ně ve finá­le i cel­kem oprav­du odflák­nu­té. Pořád to nedo­jde do vod totál­ních béč­ko­vých akč­ňá­ků (od těch mají Old Guard pořád díky boha­té­mu roz­počtu dale­ko), je to ale straš­ně sla­bý a to zvláš­tě když je člo­věk zvyk­lý na akci v Johnu Wickovi, Vyproštění nebo si vzpo­me­ne jak Charlize Theron ješ­tě 3 roky nazpá­tek vále­la v Atomic Blonde.

Charlize Theron je super a ze scé­ná­ře tahá co se dá, Marwan Kenzari potvr­zu­je, že má talent, Chiwetel Ejiofor hra­je spí­še dru­hé hous­le ale má cha­rizma, Matthias Schoanaerts a Luca Marinelli v tom fil­mu jsou, KiKi Layne neu­ra­zí, Harry Melling půso­bí jako zápo­rák oprav­du směš­ně (zvláš­tě když rádo­by s vti­pem citu­je Krále Leara) a to i přes­to, že jin­de doká­zal, že by nemu­sel do kon­ce živo­ta zůstat ve stí­nu role Dudleyho Dursleye.

Pro reži­sér­ku Ginu Prince-Bythewood šlo o prv­ní vět­ší fil­mo­vý pro­jekt a bohu­žel to sku­teč­ně nezvlád­la. I přes­to, že měla poten­ci­ál koneč­ně před­vést jako žen­ská reži­sér­ka sil­né akč­ní hrdin­ky se jí to všech­no roz­padlo pod ruka­ma a naho­ru to oprav­du táh­ne jen solid­ní cas­ting a fakt, že pár zají­ma­vých nápa­dů tu pře­ce jen je. Kdyby ten film ale šel váž­něj­ší ces­tou udě­lal by lépe, vět­ši­na poku­sů o humor jde totiž zce­la mimo a oprav­du mě už vytá­čí pou­ží­vá­ní hipho­po­vé hud­by ve váž­něj­ších momen­tech. Což mi při­po­mí­ná, že soun­d­track ten film má a uvě­do­mil jsem si, že jsem ho snad pořád­ně celou dobu neza­re­gis­tro­val.

Old Guard se nako­nec spo­leč­ně s novým Hellboyem, Polarem a Bloodshotem zapí­še mezi nej­hor­ší komik­sov­sky (mini­mál­ně) posled­ních let a přes­to poten­ci­o­nál­ně vel­ká čís­la způ­so­be­né aktu­ál­ní svě­to­vou situ­a­cí budou prav­dě­po­dob­ně klí­čem k seque­lu ke kte­ré­mu jsou mimo­cho­dem ote­vře­né dve­ře už v samot­ném původ­ním sním­ku. Už popr­vé to ale straš­ně bole­lo a nemám pocit, že by se u Old Guard 2 něco změ­ni­lo. Chápu, že psy­cho­lo­gic­ké dra­ma o vyrov­ná­vá­ní se s nesmr­tel­nos­ti nepři­táh­ne zase tolik lidí, výsle­dek by byl ale auto­ma­tic­ky zají­ma­věj­ší a sázím, že i lep­ší než tohle.

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Foto: Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) – Recenze – 60%7. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) – Recenze – 60% Komiksová postava bývalého špičkového chirurga a superhrdinského čaroděje se dvěma doktoráty Doctora Strange se představila ve stejnojmenném filmu z roku 2016 a od té doby se objevila […] Posted in Filmové recenze
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Aladin - O TVŮRCÍCH22. května 2019 Aladin - O TVŮRCÍCH             WILL SMITH (džin) je herec, producent a hudebník, který byl dvakrát nominován na Oscara a je držitelem ceny Grammy a který se těší bohaté kariéře, jež zahrnuje filmy, televizní […] Posted in Profily osob
  • Aladin - Obsah & O filmu22. května 2019 Aladin - Obsah & O filmu             OBSAH               Ulice města Agrabah jsou domovem Aladina (Mena Massoud), sympatického zlodějíčka, který touží po tom, aby mohl zlodějiny zanechat, neboť je přesvědčen o […] Posted in Speciály
  • Aladin - Zajímavosti o natáčení22. května 2019 Aladin - Zajímavosti o natáčení                 Natáčení snímku Aladdin probíhalo v ateliérech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského hášimovského království.                 Natáčelo se […] Posted in Zajímavosti
  • Doctor Strange4. května 2022 Doctor Strange Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) je špičkový neurochirurg, který svou nesmírnou arogancí rozčiluje celé své okolí. Zesměšňuje své kolegy a častokrát je ztrapňuje. Pak však jednou ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 90 %4. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 90 % Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange - 80 %4. května 2022 Doctor Strange - 80 % Dr. Strange je velmi chytrý neurochirurg, který svou arogancí přijde o všechno, co by mohl. Jeho šikovné ruce jsou těžce poškozené a při hledání řešení svého problému, kdy už nemůže dělat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 95 %4. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 95 % Tak se nám po 6. letech vrátil zpět Doktor Strange. Po zkušeném Scottu Derricksonovi režisérskou vůdčí roli převzal ještě známější Sam Raimi. Konečně to není klasická Avengerovka, o […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,34496 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55980 KB. | 19.05.2022 - 20:04:51