Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Okupace očima okupantů

Okupace očima okupantů

srpen
srpen

Pět roz­ma­ni­tých pohle­dů na oku­pa­ci Československa z pěti zemí

Jak se cíti­li vojá­ci posla­ní do cizí země „nasto­lit pořá­dek“? Hlavní otáz­kou cyk­lu je, jak se člo­věk zacho­vá, když se ocit­ne v cen­t­ru dění evrop­ských dějin. Jakou roli hra­je indi­vi­du­ál­ní odpo­věd­nost, zacho­vá­ní si vlast­ních názo­rů a morál­ních zásad a jak se mění ve chví­li, kdy se voják roz­ho­du­je mezi záchra­nou živo­ta a dodr­žo­vá­ním pra­vi­del? „Mezinárodní kopro­dukč­ní pro­jekt Okupace oči­ma oku­pan­tů je sou­čas­ným pohle­dem pěti reno­mo­va­ných reži­sé­rů ze zemí býva­lé Varšavské smlou­vy na oku­pa­ci Československa v roce 1968. Vzniklo pět ori­gi­nál­ních dílů seri­á­lu – rus­ký, maďar­ský, pol­ský, bul­har­ský a němec­ký – ve kte­rých vystu­pu­jí účast­ní­ci srp­no­vé oku­pa­ce, zejmé­na vojá­ci, kte­ří při­je­li obsa­zo­vat Československo nebo jen čeka­li dlou­hé týd­ny v lesích na své roz­ka­zy. Dokumenty rekon­stru­u­jí kaž­do­den­ní život ‚oku­pan­tů‘ v čase srp­no­vé inva­ze a odha­lu­jí pří­běhy plné para­do­xů doby i sovět­ské pro­pa­gan­dy,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT Petr Kubica.

kopro­du­cen­ti: Peter Kerekes s.r.o., Hypermarket Film, Agitprop, Silver Frame,

ELF Pictures, Rozhlas a tele­ví­zia Slovenska, Česká tele­vi­ze, Bulgarian National Television, Telewizja Polska TVP, WFDiF a Polish Film Institute kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Petr Kubica


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,69536 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56594 KB. | 27.06.2022 - 23:44:05