Kritiky.cz > Filmové recenze > Okrsek 13 - Banlieue 13

Okrsek 13 - Banlieue 13

Luc Besson se už pěk­ně dlou­ho sna­ží pře­svěd­čit o tom, že pořád­nou akč­ní jízdu neu­mí nato­čit jen Američané a šikov­ní klu­ci a hol­ky z Hongkongu, ale že to zvlád­ne i Evropan. Někdy se mu to daří, někdy ne. V posled­ní době pla­tí spí­še to dru­hé. Ale výjim­ka potvr­zu­je pra­vi­dlo a Okrsek 13 onou výjim­kou je. Luc Besson se ten­to­krát stal spo­luscé­náris­tou a režii pře­ne­chal něko­mu jiné­mu. Jmenuje se Pierre Morel a na natá­če­ní dohlí­žel popr­vé. To ale nezna­me­ná, že není zku­še­ný fil­mař. Jako kame­ra­man pra­co­val na sním­cích jako je Kurýr nebo Utržený ze řetě­zu.Jeho reži­sér­ský debut je vcel­ku nepře­kva­pi­vě akč­ní podí­va­ná. Respektive akč­ní sci-fi podí­va­ná. A je ško­da, že se jí u nás nedo­sta­lo vět­ší pozor­nos­ti. Téměř žád­ná mar­ke­tingo­vá pod­po­ra v ČR způ­so­bi­la to, že film vyšel rov­nou na DVD. A aby toho neby­lo málo, tak jsem se o Okrsku 13 dozvě­děl jen náho­dou, přes­to­že jde o kva­lit­ní sní­mek. Když jsem ale uvi­děl prv­ní ukáz­ky, hned jsem začal zjiš­ťo­vat, jest­li je u nás film k dostá­ní. Naštěstí je a my si tak může­me užít neprá­vem nepří­liš zná­mý akč­ní hit, kte­rý klid­ně může kon­ku­ro­vat mega­pro­jek­tům z Hollywoodu. A to i s ohle­dem na to, že jde o mno­hem lev­něj­ší titul a nena­ra­zí­me na proflák­nu­tá herec­ká jmé­na.

Hlavním tahá­kem Okrsku 13 nejsou dra­hé tri­ko­vé efek­ty (pořád si ješ­tě evropští fil­ma­ři nemo­hou dovo­lit vyha­zo­vat mili­o­ny za ne vždy úpl­ně potřeb­né digi­tál­ní tri­ky) ani pro­slu­lé herec­ké hvězdy pole­tu­jí­cí na závěs­ných lanech a tvá­ří­cí se, že zvlá­da­jí mini­mál­ně pět bojo­vých umě­ní na mis­trov­ském stup­ni, i když v živo­tě neby­ly v doju. Nic z toho není potře­ba. Jsou tu totiž dva machři, kte­ří se nebo­jí něja­ké té mod­ři­ny a uka­zu­jí, že pil­ně tré­nu­jí­cí člo­věk doká­že i bez slo­ži­tých klad­kostro­jů tako­vé kous­ky, že se až tají dech. Jsou to Cyril Raffaelli a David Belle. Prvního jme­no­va­né­ho si může­te pama­to­vat z Polibku draka, kde hrál men­ší­ho z dvo­ji­ce odbar­ve­ných zabi­já­ků a David Belle pat­ří ke spo­luza­kla­da­te­lům extrém­ní­ho spor­tu zva­né­ho Parkour (více infor­ma­cí na www.parkour.net ), kte­rý spo­čí­vá ve sko­cích z budo­vy na budo­va, špl­há­ní na ně a podob­né akro­ba­tic­ké kous­ky (hned na začát­ku fil­mu vám před­ve­de, že je to zále­ži­tost jen pro fyzic­ky hod­ně odol­né a nada­né jedin­ce).

Děj, řek­ně­me si to na rovi­nu, tu je hlav­ně pro­to, aby bylo vysvět­le­no, proč tu dva sym­paťá­ci likvi­du­jí desít­ky pro­tiv­ní­ků neu­vě­ři­tel­ně efekt­nímy způ­so­by. Ovšem, scé­nář si při­pra­vil nejen pár klišé, ale také něko­lik pře­kva­pi­vých momen­tů. V pod­sta­tě lze říct, že na akč­ní film je děj sluš­ně pro­myš­le­ný (i když dia­lo­gy jsou někdy slab­ší). Okrsek 13 je zasa­zen do vel­mi blíz­ké budouc­nos­ti (rok 2010). Konkrétně do Paříže. Ta už není cen­t­rem umě­ní a módy, ale měs­to, jehož někte­ré čtvr­ti jsou na tom s kri­mi­na­li­tou tak špat­ně, že jsou obehná­ny zdí. V jed­né loka­ci žije mla­dík Leďto (David Belle), kte­rý pat­ří k posled­ním sluš­ným lidem v okrsku 13. Dostane se tak do kříž­ku se šéfem míst­ní mafie jmé­nem Taha (Bibi Naceri), kte­rý une­se Leďtovu sest­ru Lolu (Dany Verissimo). K tomu se mu navíc do rukou dosta­ne bom­ba, u níž se spus­tí odpo­čet nasta­ve­ný na 24 hodin. K její zne­škod­ně­ní je vybrán kapi­tán Damien (Cyril Raffaelli). Ano, správ­ně, Leďto a Damien se spo­jí, aby zachrá­ni­li dív­ku a zís­ka­li zpět výbuš­nou hrač­ku…

Je to obe­hra­né téma, ale v někte­rých momen­tech se hlav­ní posta­vy zacho­va­jí jinak, než bychom (pou­če­ni desít­ka­mi jiných akč­ních fil­mů) před­po­klá­da­li. Což je pří­jem­ná změ­na. Stejně tak je sym­pa­tic­ké, že her­ci se pus­ti­li do bitek s ver­vou a pod­po­ře­ni skvě­lou cho­re­o­gra­fií před­vá­dě­jí výko­ny srov­na­tel­né s tím, co nám nabí­zí asij­ská kine­ma­to­gra­fie. Film neztrá­cí dech ani když dojde na pře­střel­ky. Ty jsou sní­má­ny tak vyvá­že­ně, že nepo­strá­da­jí téměř zbě­si­lou rych­lost, ale neztrá­ce­jí pře­hled­nost. Jako „tře­šin­ku“ (pěk­ně veli­kou a šťav­na­tou) na dor­tu tu máme duni­vý soun­d­track. Abych neza­po­mněl, i pro milov­ní­ky vyšper­ko­va­ných aut tu něco je. Několik expo­ná­tů, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za to (i když pár z nich neskoč­ní zrov­na nej­lé­pe…).

Někdy se vypla­tí zaběh­nout do půj­čov­ny a nekou­kat jen po fil­mech, jejichž pro­pa­ga­ce stá­la mili­o­ny. Pokud se podí­vá­te i do polic, kde na vás z oba­lu DVD nekou­ka­jí jen her­ci, kte­ří berou 20 000 000 dola­rů za roli, ale jsou na nich ti, kte­ří svou prá­ci děla­jí s lás­kou. Určitě najde­te oprav­du pove­de­ný titul. Jedním z nich Okrsek 13 urči­tě je.

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […] Posted in Filmové recenze
  • Aeon Flux14. srpna 2006 Aeon Flux Jsou filmy, jejichž osud lze odhadnout už před samotným dnem jejich premiéry. Aeon Flux byl pro mě jeden z nich. Je inspirovaný bizarním kresleným seriálem vysílaným na MTV, který rozhodně […] Posted in Filmové recenze
  • Texaský masakr motorovou pilou4. března 2004 Texaský masakr motorovou pilou Motorovou pilu jsem nikdy neměl moc rád. Jako dítě jsem se bál, že bych si s ní mohl uřezat prst. Není tomu dávno, co jsme si s mým otcem sedli u piva a "debatovali" na téma život. […] Posted in Filmové recenze
  • Lůno / Womb18. prosince 2012 Lůno / Womb „Kdo jsi, mami?“ Pláž. Vítr. Rozbouřené moře. Zima. Dřevěný domek, skřípající pod nápory větru. Žena s dítětem pod srdcem klidně sedí na terase, aniž by vnímala hněv živlů. Střih. […] Posted in Filmové recenze
  • Evangelium sv. Matouše (1964)1. září 2011 Evangelium sv. Matouše (1964) Autorem tohoto legendárního filmu je známý a kontroverzní režisér Pier Paolo Pasolini. Pokud však od snímku očekáváte nějaké nechutnosti ve stylu 120 dnů sodomy, tak budete jistě zklamáni. […] Posted in Filmové recenze
  • Upíři: Návrat - Vampires: The Turning1. února 2006 Upíři: Návrat - Vampires: The Turning Jednou se to musí stát každému, kdo navštěvuje videopůjčovny. Všechny hity už jste viděli, nové zatím nepřišly, tak co teď? Začnete si prohlížet obaly a hledat ten, který vás zaujme. V […] Posted in Filmové recenze
  • 200706262238 bandidas26. června 2007 Bandidas (Sexy Pistols)  Když se sejdou dva pánové, z nichž ten jeden se jmenuje Luc Besson, druhý zase Robert Mark Kamen a rozhodnou se napsat scénář k filmu, máme hned několik věcí zaručených. Bude to svižné, […] Posted in Filmové recenze
  • Alexander Veliký9. července 2005 Alexander Veliký Kinopremiéru tohoto filmu provázely dvě velké aféry. Tu první vyvolali Řekové, kteří se začali rozčilovat, že jejich hrdina je znázorněný jako bisexuál (vážně jsme ve 21. století?). Druhá […] Posted in Filmové recenze
  • Ultraviolet19. listopadu 2006 Ultraviolet Kurt Wimmer se vytáhl snímkem Equilibrium. Temnou sci-fi o budoucnosti, kde jsou emoce zločinem a světu vládne chladný racionalismus. Film překvapil nejen mrazivou atmosférou, ale také […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...