Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka vychází 7. září na DVD a Blu-ray

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka vychází 7. září na DVD a Blu-ray

OP
OP

V pátek 7. září 2012 to začne: na DVD i Blu-ray vychá­zí popu­lár­ní kome­die Okresní pře­bor: Poslední zápas Pepika Hnátka scé­náris­ty a reži­sé­ra Jana Prušinovského v hlav­ních rolích s Miroslavem Krobotem, Ondřejem Vetchým, Luďkem Sobotou, Davidem Novotným, Leošem Nohou, Jakubem Kohákem, Pavlem Kikinčukem a Janem Hartlem nebo mož­ná spí­še s Pepikem Hnátkem, Jirkou Luňákem, Václavem Orlem, Jardou Kuželem, Ádou Větvičkou, Kájou Vachopulosem, Ludvou Hovorkou a MUDr. Krhavým….

Film vychá­zí z popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Okresní pře­bor. Jak sám název nazna­ču­je, ve fil­mu se obje­vi­la legen­da­mi opře­de­ná posta­va tre­né­ra s licen­cí - Josefa Hnátka. Protože v samot­ném seri­á­lu se ten­to muž vysky­to­val pou­ze jako popel roz­prá­še­ný na hous­lic­kém hřiš­ti, roz­hod­li se tvůr­ci, že ho divá­kům před­sta­ví i ve své živou­cí podo­bě. Příběh celo­ve­čer­ní­ho fil­mu je tak situ­o­ván do doby jeho živo­ta a roze­hrá­vá dile­ma muže, pro něhož je fot­bal celý jeho život. Dokonce víc než život.

A jak vlast­ně vstou­pi­la tato mýtic­ká posta­va do feno­mé­nu Okresní pře­bor? To vysvět­lu­je Jan Prušinovský tak­to: „Napadlo nás roz­ší­řit myto­lo­gii fot­ba­lo­vé­ho oddí­lu Slavoj Houslice o jed­nu posta­vu, kte­rá sice v  samot­ném seri­á­lu svou roli má, ale nikdy ji nikdo vlast­ně nevi­děl. Vznášela se nad Houslicemi jako něja­ký duch. Hráči si nes­li jeho popel na kopač­kách ke kaž­dé­mu domá­cí­mu utká­ní. Josef Hnátek. Dlouholetý tre­nér, kte­rý zfor­mo­val nej­sil­něj­ší sesta­vu Houslic, udě­lal z Jirky Luňáka kapi­tá­na a nasta­vil tak­ti­ku oddí­lu správ­ným smě­rem.“

Ostatně - málo­kte­rý tre­nér by hru své­ho muž­stva popsal lépe než prá­vě Pepik Hnátek: „Na žád­nej ťukes nemá­te, jste dře­vá­ci, a pro­to taky hra­je­te vokres.“

Vedle samot­né­ho DVD bude film v pro­de­ji i v kolek­ci s kom­plet­ním seri­á­lem Okresní pře­bor a ješ­tě i v limi­to­va­né dár­ko­vé kolek­ci, kte­rá bude obsa­ho­vat nejen DVD s fil­mem a kom­plet­ním seri­á­lem ale navíc i kni­hu Okresní pře­bor: Poslední zápas Pepika Hnátka, trič­ko a pla­kát Slavoje Houslice z Okresního pře­bo­ru.

V čes­kých kinech do dneš­ní­ho dne vidě­lo film téměř 400 000 divá­ků a jen za prv­ní víkend jich bylo přes 115 00, což je zatím letoš­ní rekord.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77254 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55997 KB. | 26.05.2022 - 06:18:15