Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po tou­že­ní fanouš­ků jed­no­ho z nej­lep­ší­ho seri­á­lů posled­ní doby na TV Nova Okresního pře­bo­ru se roz­ho­dl reži­sér nato­čit i celo­ve­čer­ní film. Napadl ho dob­rý nápad v tom, že nej­dů­le­ži­těj­ším prv­kem, kte­rý bude ve fil­mu, bude posta­va, kte­rá je nej­ví­ce důle­ži­tá, ale v celém seri­á­lu se vysky­tu­je pou­ze v odka­zech, kdy ihned v prv­ním díle je popel tre­né­ra roz­trou­šen po tráv­ní­ku fot­ba­lo­vé­ho sta­di­ó­nu.

 Ano, je to ten tre­nér, kte­rý umřel. Slavný-to Pepa Hnátek, po kte­rém by měl pře­vzít tým kapi­tán týmu.  A teď dile­ma? Kdo má toho tre­né­ra hrát? No, i když člo­věk pře­mýš­lí, tak je těž­ké vymys­let něko­ho dal­ší­ho než je sám o sobě reži­sér Miroslav Krobot, kte­rý se dal od dob Účastníku zájez­du na cha­rak­ter­ní herec­tví, kte­rý kaž­dý film povzne­se na dra­ma vyni­ka­jí­cí­ho herec­tví, kte­ré ostat­ní her­ci těž­ko dorov­na­jí. Pokud si vzpo­mí­nám, tak kaž­dý film Miroslava Krobota je o tom, že jeho herec­tví pře­vál­cu­je ostat­ní her­ce. Dle mého názo­ru je to asi tím, že pros­tě ví, jak vést her­ce a tak doko­na­le umí i sám o sobě hrát.

Ale teď k fil­mu. Jak jsem si četl i ostat­ní recen­ze ostat­ních recen­zen­tů, tak by to měla být nej­lep­ší kome­die za posled­ní léta. Já, jejich názor sdí­lím, pro­to­že je to film o pří­bě­hu stár­nou­cí­ho tre­né­ra  pro­ti kte­ré­mu je celý tým a tre­nér se sna­ží oprav­du udě­lat všech­no pro­to, aby jeho tým postou­pil do vyš­ší sou­tě­že i přes­to, že jeho rady jsou pří­mé a jed­no­du­ché, tak ho jeho hrá­či vůbec nepo­slou­cha­jí a má s nimi neu­stá­le pro­blém.  Jde o jeho vel­kou hrdost k fot­ba­lu, kdy se sna­ží pro svůj tým udě­lat úpl­ně všech­no i přes odpor man­žel­ky i léka­řů.

Když se podí­vám na celý film, tak je spo­jen mno­ha krát­ký­mi pří­běhy ves­nic­ké­ho fot­ba­lu, pou­ti i hos­po­dy, kde se řeší úpl­ně vše od sou­se­dů napro­ti až his­to­ric­ké sou­vis­los­tí kdo s kým kde. No kla­sic­ké ves­nic­ké spo­ry. Celý pří­běh spo­ju­je pří­běh hlav­ní­ho tre­né­ra, kte­rý od prv­ní­ho infark­tu po smrt zata­ju­je svo­je nemo­ci, a tak se o něm bůhví co poví­dá.  Miroslav Krobot je v celém fil­mu vrchol pyra­mi­dy, kde mu ostat­ní her­ci jenom při­hrá­va­jí se slov­ní­mi per­lič­ka­mi, na kte­rá Krobot jako hlav­ní posta­va pat­řič­ně s hrdos­tí odpo­ví svým tre­nér­ským men­tor­ským hla­sem.

Humorné oka­mži­ky jsou vypoin­to­va­ná hlav­ně na spor­tov­ní, hlav­ně fot­ba­lo­vé téma, kde hrá­či, natož tre­né­ři jsou hrdí na svůj klub, na svo­je kapi­tán­ské céč­ko. Nesnáší ostat­ní klu­by natož Slavii Praha.

Když porov­nám ostat­ní prv­ky fil­mu, když ne her­ce, tak kame­ra je na stan­dart­ní čes­ké úrov­ni, zvuk v obvyk­lém stan­dar­du, snad hud­ba se dá vyzdvih­nout, kdy se poda­ři­lo do fil­mu vnést hod­ně hudeb­ních prv­ků ze seri­á­lu a pís­nič­ky, kte­ré přes­ně vysti­hu­jí ves­nic­ký klid. ¨

Suma sumá­rum, když to tak srov­nám, tak jako čes­ký film je Vesnický pře­bor dob­rým čes­kým fil­mem, kte­rý nava­zu­je na úspěš­nost seri­á­lu a doká­že lidi navrá­tit zpět do ves­nic­kých fot­ba­lů a též vrá­til i čes­ký film nad práh J , kde se posled­ní dobu čes­ký film vysky­tu­je, veli­ce hlu­bo­ko pod hno­jem.

[adro­ta­te banner=„9“]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63572 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58143 KB. | 08.08.2022 - 21:19:25