Kritiky.cz > Filmové recenze > Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%

Po tou­že­ní fanouš­ků jed­no­ho z nej­lep­ší­ho seri­á­lů posled­ní doby na TV Nova Okresního pře­bo­ru se roz­ho­dl reži­sér nato­čit i celo­ve­čer­ní film. Napadl ho dob­rý nápad v tom, že nej­dů­le­ži­těj­ším prv­kem, kte­rý bude ve fil­mu, bude posta­va, kte­rá je nej­ví­ce důle­ži­tá, ale v celém seri­á­lu se vysky­tu­je pou­ze v odka­zech, kdy ihned v prv­ním díle je popel tre­né­ra roz­trou­šen po tráv­ní­ku fot­ba­lo­vé­ho sta­di­ó­nu.

 Ano, je to ten tre­nér, kte­rý umřel. Slavný-to Pepa Hnátek, po kte­rém by měl pře­vzít tým kapi­tán týmu.  A teď dile­ma? Kdo má toho tre­né­ra hrát? No, i když člo­věk pře­mýš­lí, tak je těž­ké vymys­let něko­ho dal­ší­ho než je sám o sobě reži­sér Miroslav Krobot, kte­rý se dal od dob Účastníku zájez­du na cha­rak­ter­ní herec­tví, kte­rý kaž­dý film povzne­se na dra­ma vyni­ka­jí­cí­ho herec­tví, kte­ré ostat­ní her­ci těž­ko dorov­na­jí. Pokud si vzpo­mí­nám, tak kaž­dý film Miroslava Krobota je o tom, že jeho herec­tví pře­vál­cu­je ostat­ní her­ce. Dle mého názo­ru je to asi tím, že pros­tě ví, jak vést her­ce a tak doko­na­le umí i sám o sobě hrát.

Ale teď k fil­mu. Jak jsem si četl i ostat­ní recen­ze ostat­ních recen­zen­tů, tak by to měla být nej­lep­ší kome­die za posled­ní léta. Já, jejich názor sdí­lím, pro­to­že je to film o pří­bě­hu stár­nou­cí­ho tre­né­ra  pro­ti kte­ré­mu je celý tým a tre­nér se sna­ží oprav­du udě­lat všech­no pro­to, aby jeho tým postou­pil do vyš­ší sou­tě­že i přes­to, že jeho rady jsou pří­mé a jed­no­du­ché, tak ho jeho hrá­či vůbec nepo­slou­cha­jí a má s nimi neu­stá­le pro­blém.  Jde o jeho vel­kou hrdost k fot­ba­lu, kdy se sna­ží pro svůj tým udě­lat úpl­ně všech­no i přes odpor man­žel­ky i léka­řů.

Když se podí­vám na celý film, tak je spo­jen mno­ha krát­ký­mi pří­běhy ves­nic­ké­ho fot­ba­lu, pou­ti i hos­po­dy, kde se řeší úpl­ně vše od sou­se­dů napro­ti až his­to­ric­ké sou­vis­los­tí kdo s kým kde. No kla­sic­ké ves­nic­ké spo­ry. Celý pří­běh spo­ju­je pří­běh hlav­ní­ho tre­né­ra, kte­rý od prv­ní­ho infark­tu po smrt zata­ju­je svo­je nemo­ci, a tak se o něm bůhví co poví­dá.  Miroslav Krobot je v celém fil­mu vrchol pyra­mi­dy, kde mu ostat­ní her­ci jenom při­hrá­va­jí se slov­ní­mi per­lič­ka­mi, na kte­rá Krobot jako hlav­ní posta­va pat­řič­ně s hrdos­tí odpo­ví svým tre­nér­ským men­tor­ským hla­sem.

Humorné oka­mži­ky jsou vypoin­to­va­ná hlav­ně na spor­tov­ní, hlav­ně fot­ba­lo­vé téma, kde hrá­či, natož tre­né­ři jsou hrdí na svůj klub, na svo­je kapi­tán­ské céč­ko. Nesnáší ostat­ní klu­by natož Slavii Praha.

Když porov­nám ostat­ní prv­ky fil­mu, když ne her­ce, tak kame­ra je na stan­dart­ní čes­ké úrov­ni, zvuk v obvyk­lém stan­dar­du, snad hud­ba se dá vyzdvih­nout, kdy se poda­ři­lo do fil­mu vnést hod­ně hudeb­ních prv­ků ze seri­á­lu a pís­nič­ky, kte­ré přes­ně vysti­hu­jí ves­nic­ký klid. ¨

Suma sumá­rum, když to tak srov­nám, tak jako čes­ký film je Vesnický pře­bor dob­rým čes­kým fil­mem, kte­rý nava­zu­je na úspěš­nost seri­á­lu a doká­že lidi navrá­tit zpět do ves­nic­kých fot­ba­lů a též vrá­til i čes­ký film nad práh J , kde se posled­ní dobu čes­ký film vysky­tu­je, veli­ce hlu­bo­ko pod hno­jem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa.13. září 2019 Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa. Těžko bych teď vyjmenoval zbývajících šest, ale že tam patří zrovna tento pseudo-filmař, vím zcela jistě. Nikdo totiž nedokáže dlouhodobě točit naprostý filmový odpad a zároveň jej spojit […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!19. února 2019 Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově! Stovky vtipů a hvězdné herecké obsazení. To je dnes už všem dobře známý Kameňák. Je zárukou bujarého veselí a dobré nálady. Televize Nova ho pro své diváky přichystala v nové podobě – jako […]
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […]