Kritiky.cz > Filmové recenze > Okno naproti

Okno naproti

200401131930 okno4

Oproti vět­ši­no­vé ame­ric­ké pro­duk­ci, kte­rá je v našich kinech běž­ně k vidě­ní, před­sta­vu­je ital­ský kopro­dukč­ní film Okno napro­ti doce­la pří­jem­nou změ­nu. Vzhledem k tomu, že zna­lost ital­šti­ny je na roz­díl od ang­lič­ti­ny v čes­kých zemích zřej­mě méně roz­ší­ře­ná, je tře­ba jen dávat vět­ší pozor na titul­ky.

Giovanně (Giovanna Mezzogiorno) táh­ne na tři­cít­ku, dělá prá­ci, kte­rá ji zrov­na nena­pl­ňu­je. Má dvě malé děti a man­že­la, kte­rý je stá­le na noč­ní. A tak po nocích vyku­řu­je u kuchyň­ské­ho okna a pozo­ru­je atrak­tiv­ní­ho „sou­se­da“ z domu napro­ti. A do toho­to dosti neu­tě­še­né­ho živo­ta se vkrá­dá dal­ší zdán­li­vá nepří­jem­nost nebo snad kom­pli­ka­ce.

Při ces­tě z náku­pů nara­zí Giovanna s man­že­lem na star­ší­ho muže (Massimo Girotti), kte­rý trpí ztrá­tou pamě­ti, neví kdo je, ani komu a kde se ztra­til. Z původ­ní­ho zámě­ru, pomo­ci muži odve­de­ním na poli­cii, se stá­vá dlou­ho­do­běj­ší zále­ži­tost. Muž zůsta­ne něko­lik dní v rodi­ně Giovanny, kte­rá mu zpr­vu nevě­ří a sna­ží se ho zba­vit, ale poz­dě­ji k němu začne poci­ťo­vat sym­pa­tie. Zvlášť, když ji poz­dě­ji pod­po­ří v její tou­ze změ­nit prá­ci a stát se cuk­rář­kou.

Zvláštní pří­běh muže, kte­rý se v drob­ných vzpo­mín­kách občas upo­mí­ná na svou minu­lost, jejímž těžiš­těm je udá­lost způ­so­be­ná dru­hou svě­to­vou vál­kou, je dopl­něn dru­hou záplet­kou, a to prá­vě oknem napro­ti. Jak se uká­že, nejen Giovanna čas­to pozo­ru­je své­ho sou­se­da Lorenza, ale i on má napros­to doko­na­lou před­sta­vu o jejím kaž­do­den­ním pro­gra­mu. Rýsuje se tedy milé roz­ptý­le­ní její­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta.

Kdo je sta­rý muž s čís­lem vypá­le­ným na před­lok­tí? Jak dopad­ne milost­né vzpla­nu­tí mezi Giovannou a Lorenzem (Raoul Bova)? Nebudeme pro­zra­zo­vat. Jak už jsem zmí­ni­la v úvo­du, Okno napro­ti je pří­jem­nou změ­nou opro­ti ame­ric­kým trhá­kům. Místy jde o film typic­ky ital­sky váš­ni­vý, mís­ty hlav­ní posta­vy pou­ze zíra­jí do nezná­ma a uva­žu­jí o svém živo­tě, divá­ko­vi nabí­ze­jí­ce mož­nost zvá­žit jed­ná­ní sebe sama v podob­né situ­a­ci. Celkově jde o film spí­še k zamyš­le­ní, úsměv vám na rtech vyta­ne spí­še spo­ra­dic­ky a s jakým­si iro­nic­kým povzde­chem. Proto moc nechá­pu, proč se lidi v kině tak čas­to láma­li smí­chy …

O filmu:

Rok: 2003
Režie: Ferzan Özpetek
Scénář: Gianni Romoli, Ferzan Özpetek
Hudba: Andrea Guerra
V hlav­ních rolích: Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti, Raoul BovaOhodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Šílený rande3. května 2004 Šílený rande Tak tu máme další komedii, která sice není tak strašná, jak jí oficiální kritiky strhaly, ale je to prostě tuctový průměr. Šílený rande má daleko do profesionálních komedií, ze kterých […]
  • Agent 007 James Bond : Dnes neumírej5. ledna 2003 Agent 007 James Bond : Dnes neumírej A je to tady, všichni bondofilové můžete vyrazit do kina na další dobrodružství svého miláčka. A všichni nebondofilové vyrazte taky, protože Halle Berry je ďábelsky svůdná. Přiznám barvu […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %23. listopadu 2012 Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře k natočení filmu. Tvůrci předpokládali, že natočit film o známé osobnosti je divácky přitažlivé a […]
  • Pozice dítěte - 72 %28. září 2013 Pozice dítěte - 72 % Známá interiérová desingérka Cornelia Kerenes plánuje oslavu svých významných narozenin, na které zve rodinu a své přátele. Je úspěšná a uznávaná ve svém oboru a mezi přáteli, ale […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Hardcore Henry [75%]29. dubna 2016 Hardcore Henry [75%] Před třemi lety se na internetu zrodila senzace, kterou byl akční videoklip Bad Motherfucker od ruské skupiny Biting Elbows. Akční sekvence z pohledu první osoby vypadaly tak správně […]