Kritiky.cz > Filmové recenze > Oklamaný - 65 %

Oklamaný - 65 %

OklamanySc

V 60. letech 19. sto­le­tí pro­bí­ha­la za mořem ame­ric­ká občan­ská vál­ka, zná­má jako vál­ka Severu pro­ti Jihu. Na bojiš­tích svá­dě­li vojá­ci den­no­den­ně boj o svůj život a vlast, ale i v běž­ném živo­tě ve měs­tě, na ven­ko­vě či used­los­tech, se ode­hrá­va­jí různá dra­ma­ta. V malé dív­čí ško­le, kte­rá je na doslech váleč­ným vřa­vám, žije pár stu­den­tek s uči­tel­ka­mi. Ty se sna­ží stá­le pokra­čo­vat ve výu­ce a běž­ném živo­tě, ale do jejich poklid­né­ho živo­ta náh­le při­jde neví­da­ná návště­va. Do své žen­ské spo­leč­nos­ti při­jí­ma­jí zra­ně­né­ho vojá­ka, zbě­ha, kte­rý nut­ně potře­bu­je ošet­ře­ní a násled­nou péči. Svým pří­cho­dem ale roze­hra­je hru plnou citů, váš­ně a pře­kva­pe­ní, kte­rá ale může mít jak šťast­ný, tak i tra­gic­ký závěr.

Scénář k fil­mu napsa­la reži­sér­ka Sofia Coppola (Oscar scé­nář k fil­mu Ztraceno v pře­kla­du), kte­rá sní­mek i reží­ro­va­la. Předlohou k fil­mu byla kni­ha Thomase Cullinana Oklamaný, kte­rá se dočka­la fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní již v roce 1971 (režie Don Siegel). Příběh vojá­ka, kte­rý si chce zachrá­nit život a dosta­ne se do spo­le­čen­ství žen, což vypa­dá, že by moh­lo být pří­jem­ným zážit­kem a zpes­t­ře­ním na ces­tě za svo­bo­dou. Ale ne vždy se před­sta­vy vypl­ní a rea­li­ta může být úpl­ně jiná a pře­kva­pi­vá.

V hlav­ní roli důstoj­ní­ka Johna McBurneyho exce­lu­je Colin Farrell (V Bruggách, Minority Report). Své posta­vě dodá­vá roman­ti­ku a cit­li­vost, kte­ré ale doká­že během chví­le pře­mě­nit v hněv a drs­né cho­vá­ní. V roli něž­né ošet­řo­va­tel­ky Edwiny se obje­vu­je Kirsten Dunst (Melancholia, Interview s upí­rem), jejíž křeh­ká krá­sa a cit­li­vost půso­bí na všech­ny oby­va­te­le ško­ly. Naopak chlad­ná ředi­tel­ka Marthu, kte­rou si zahrá­la Nicole Kidman (Hodiny, Lion), je správ­ně tvr­dým par­ťá­kem do váleč­né­ho svě­ta. Pro mla­dou Elle Fanning muse­lo být setká­ní s fil­mo­vý­mi hvězda­mi jis­tě zají­ma­vé, i když má za sebou pár nato­če­ných sním­ků (Zloba – Královna čer­né magie, Jmenuji se Sam). Postavě Alicie dala jem­nost a upřím­nost, ale záro­veň i skry­tou sexu­ál­ní váš­ni­vost, kte­rá je v kaž­dé mla­dé dív­ce.

Sofia Coppola už nato­či­la v před­cho­zích letech fil­my s Kirsten Dunst (Marie Antoinetta, Bling Ring: Jako VIPky, Smrt panen) a s Elle Fanning (Odnikud někam). Skoro to vypa­dá, že má jako mno­ho dal­ších reži­sé­rů oblí­be­né her­ce a hereč­ky, kte­ré se sna­ží obsa­zo­vat do svých fil­mů.

Za kame­rou fil­mu sto­jí Philippe Le Sourd (Sedm živo­tů, Dobrý roč­ník), kte­rý nato­čil scé­ny v pří­ro­dě i v inte­ri­é­ru čitel­ně a bez zby­teč­ných příkras. Film pak dotvá­ří zvuk od Rachela Grissoma a Paula Ledforda (Mezi námi děv­ča­ty, Dannyho par­ťá­ci).

Vidět změ­nu jedin­ce, ale i to, jak může ovliv­nit celou sku­pi­nu, je veli­ce zají­ma­vé. Nejdůležitější je ale ten fakt, že ať se jed­ná o coko­liv, vždy jde kaž­dé­mu o život a pro něj je ocho­ten udě­lat vše. Film je nevhod­ný pro mlá­dež do 12 let, což je odpo­ví­da­jí­cí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • COLIN FARRELL21. července 2012 COLIN FARRELL COLIN FARRELL  je irský rodák, který pokračuje v úspěšném tažení Hollywoodem. V roce 2009 získal Farrell Zlatý globus za svou roli ve filmu V Bruggách a v současně době znovu navázal […]
  • Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80%6. července 2017 Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80% Po třech Spider-Manech od Sama Raimiho, v nichž pavoučího superhrdinu ztvárnil Tobey Maguire, a po dvojici Amazing Spider-Manů režiséra Marca Webba, kde zas v hlavní roli hrál Andrew […]
  • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
  • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […]
  • Aquaman - Recenze - 80%12. prosince 2018 Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film inspirovaný komiksy DC a pojednává o Arthurovi Currym. Je nutno říct, že i zde (podobně jako u […]
  • Koleje osudu - 70 %10. března 2014 Koleje osudu - 70 % Jak začátek milostné romance vypadá setkání Erica Lomaxe (Colin Firth) se svou budoucí ženou Patti (Nicole Kidman). Klidně plynoucí příběh zamilovaného stárnoucího muže však postupně […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Sedm psychopatů - 60 % 19. listopadu 2012 Sedm psychopatů - 60 % Jestli se scénáře píšou podle receptu, který nám předvádí scénárista Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost strastiplná práce. Teprve vlastní drsné zážitky, hromada mrtvol a […]