OHNIVÝ OCEÁN

Kovboj Frank T. Hopkins (VIGGO MORTENSEN) byl kdy­si žijí­cí legen­dou, ale dny jeho slá­vy jsou dáv­no sečte­ny – se svým věr­ným koněm Hidalgem se stal vydě­děn­cem ve vlast­ní zemi. Když je ale jako prv­ní Američan v his­to­rii pozván k účas­ti ve vyčer­pá­va­jí­cím, 3 000 mil dlou­hém závo­dě napříč nelí­tost­nou kra­ji­nou Arabské pouš­tě, má zno­vu šan­ci doká­zat, co v něm ve sku­teč­nos­ti je. Závod, během kte­ré­ho se poku­sí o nemož­né, se však sta­ne nejen zále­ži­tos­tí hrdos­ti a cti, ale také bojem o pře­ži­tí.

O FILMU

Najít pří­běh, kte­rý by stál za zfil­mo­vá­ní, je vždyc­ky to nej­dů­le­ži­těj­ší – a někdy je to nesku­teč­ně obtíž­né, ” říká pro­du­cent fil­mu Ohnivý oce­án Casey Silver . „ Ale s Johnem Fusco je to hrač­ka. Tento pří­běh byl pro něj vel­mi důle­ži­tý a vychá­zel pří­mo z jeho nit­ra. Velmi oce­ňu­ji jeho talent a bylo pro mě ctí podí­let se na fil­mu, kte­rý pod­le jeho pří­bě­hu vznik­nul.

Zabýval jsem se zkou­má­ním his­to­rie kla­sic­kých indi­án­ských poní­ků a stá­le jsem nará­žel na to jmé­no – Hopkins. Byl to muž, kte­rý jez­dil na slav­ném indi­án­ském poní­ko­vi jmé­nem Hidalgo. Další pát­rá­ní po této neroz­luč­né dvo­ji­ci mě postup­ně zaved­lo až k ono­mu legen­dár­ní­mu závo­du přes Arabskou poušť, ” říká Fusco .

Na scé­ná­ři k tomu­to fil­mu Fusco pra­co­val celých 12 let. Čerpal nejen z mno­ha růz­ných his­to­ric­kých pra­me­nů, mezi kte­ré pat­ři­ly i kni­hy tak význam­ných his­to­ri­ků, jaký­mi jsou napří­klad J. Frank Dobie nebo Dr. Ruy d’Andrade, ale také z pří­bě­hů, kte­ré sám vysle­chl od sta­rých Indiánů a far­má­řů z Wyomingu.

Na závo­dě, o kte­rém film pojed­ná­vá, je zají­ma­vé, že vlast­ně ani nezá­le­ží na tom, kdo nako­nec zví­tě­zí, ” říká herec Viggo Mortensen , kte­rý ve fil­mu ztvár­nil hlav­ní roli. „ Podstatné je to, jak tako­vá zku­še­nost ovliv­ní život člo­vě­ka, kte­rý jí pro­šel.

Se scé­ná­řem se Silver obrá­til na reži­sé­ra Joea Johnstona , kte­rý pro­ká­zal své výji­meč­né schop­nos­ti ve fil­mech jako Říjnové nebe , Jurský park 3 nebo Jumanji .

V době, kdy mě Casey požá­dal, abych si pře­če­tl pra­cov­ní ver­zi scé­ná­ře k Ohnivému oce­á­nu, jsem neměl v úmys­lu točit dal­ší film, ” říká Johnston . „ Když jsem se ale dal do čte­ní, nemohl jsem pře­stat. Bylo to sko­ro jako číst něja­ký kniž­ní best­seller. Po dočte­ní posled­ní strán­ky jsem věděl, že zkrát­ka nemo­hu říci ne. Podobné pří­le­ži­tos­ti, jako je tato, člo­vě­ka pot­ka­jí jed­nou za život, pokud má štěs­tí. Věděl jsem, že akč­ní scé­ny a vel­ko­le­pé poje­tí pří­bě­hu tvo­ří ide­ál­ní základ k nato­če­ní vizu­ál­ně str­hu­jí­cí­ho fil­mu, avšak to, co mě na scé­ná­ři zau­ja­lo nej­ví­ce, byl jed­no­du­chý pří­běh o ztra­ce­ném člo­vě­ku a jeho nej­lep­ším pří­te­li, kte­rý je sho­dou okol­nos­tí kůň. Neuvěřitelně nároč­ný, 3 000 mil dlou­hý dostih je pro něj zkouš­kou ohněm a záro­veň pro­střed­kem ke zno­vuna­le­ze­ní sebe sama.

Aby pří­běh správ­ně fun­go­val, muse­li jsme zaujmout pub­li­kum nejen samot­ným Frankem Hopkinsem, ale také jeho koněm a vzá­jem­ným vzta­hem, kte­rý je drží pohro­ma­dě, ” pokra­ču­je Johnston . „ Byl jsem si vědom toho, že se pohy­bu­je­me na vel­mi ten­kém ledě – muse­li jsme si dávat pozor, abychom koně ve fil­mu nijak nez­lidš­ťo­va­li, abychom z něj nedě­la­li ‘super­ko­ně“. Bylo by jis­tě jed­no­du­ché o tro­chu posu­nout uvě­ři­tel­nou hra­ni­ci zví­ře­cí inte­li­gen­ce, ale Hidalgo pros­tě není Trigger, Silver ani Lassie. Připadá mi, že je mno­hem půso­bi­věj­ší nevy­bo­čo­vat z při­ro­ze­ných schop­nos­tí těch­to dvou postav, pro­to­že rea­li­ta, kte­rou tím­to způ­so­bem navo­dí­te, se vám nako­nec vypla­tí. Chtěli jsme, aby bral Frank Hidalga jako své­ho part­ne­ra, ale pou­ze tako­vým způ­so­bem, jakým by s ním naklá­dal sku­teč­ný jez­dec z 90. let 19. sto­le­tí. Není pochyb o tom, kdo je pán, ale jejich vztah je uni­kát­ním způ­so­bem blíz­ký a téměř lid­ský.

Role Franka T. Hopkinse vyža­do­va­la her­ce, kte­rý by doká­zal ztvár­nit širo­kou šká­lu citů a záro­veň nároč­né atle­tic­ké výko­ny. Johnston se Silverem oslo­vi­li zku­še­né­ho Vigga Mortensena , kte­rý má na kon­tě více než 30 fil­mů a v posled­ní době se pro­sla­vil jako Aragorn v tri­lo­gii Pán prs­te­nů .

Mortensena na fil­mu zau­ja­la pova­ha pří­bě­hu, kte­rý se podo­bá sta­ré báji o Davidu a Goliáši. „ Vše je pro­ti Frankovi, ” říká herec. „ V porov­ná­ní s arab­ský­mi koni vypa­dá poník Hidalgo jako malý pes. Přestože je ale ten­to závod pro Franka vykou­pe­ním, není nej­dů­le­ži­těj­ší, aby jej vyhrál – nej­dů­le­ži­těj­ší je, že vůbec závo­dí.

Mortensena zau­ja­la také mož­nost zahrát si s legen­dou stří­br­né­ho plát­na Omarem Sharifem , kte­rý ve fil­mu obsa­dil roli Sheikha Riyadha. „ Některé scé­ny jsme natá­če­li na mís­tech, kde Omar před 40 lety točil film Lawrence z Arábie. Má vyni­ka­jí­cí paměť a spous­tu skvě­lých his­to­rek. Na kaž­dém mís­tě, kde jsme natá­če­li, se vytasil s něja­kým zají­ma­vým pří­bě­hem o tom, jaké to teh­dy bylo. Je to skvě­lý herec.

Když jsme natá­če­li Lawrence z Arábie, byli jsme zřej­mě prv­ní štáb, kte­rý kdy fil­mo­val v Ouarzazate (Maroko) – na mís­tě, kde jsme nyní toči­li i vel­kou část Ohnivého oce­á­nu, ” říká Sharif . „ Tehdy tady ješ­tě neby­ly žád­né hote­ly, muse­li jsme si posta­vit sta­ny a přespá­vat v nich. Teď je to ale oblast, kte­rou vel­mi ovliv­nil fil­mo­vý prů­my­sl. Vypadá to tady sko­ro jako v Hollywoodu.

Nehrál jsem v žád­ném fil­mu od roku 1996, pro­to­že mi neby­ly nabíd­nu­ty žád­né role, kte­ré by mi při­pa­da­ly zají­ma­vé, ” pokra­ču­je Sharif . „ Pak jsem ale v Paříži nara­zil na scé­nář k fil­mu Monsieur Ibrahim a roz­hod­nul jsem se, že se zase k herec­tví vrá­tím. Během prá­ce na tom­to sním­ku mi pak byla nabíd­nu­ta role v Ohnivém oce­á­nu – jedi­ná dob­rá role ve fil­mu vel­ké­ho stu­dia, se kte­rou mě někdo v posled­ní době oslo­vil. Přestože jsem byl upro­střed natá­če­ní Monsieur Ibrahim, nako­nec jsem byl vel­mi rád, že se nám poda­ři­lo najít způ­sob, jak v mém pra­cov­ním roz­pi­su najít mís­to pro oba fil­my.

Role dce­ry Riyadha Jaziry se zhos­ti­la Zuleikha Robinson , pro kte­rou byl Ohnivý oce­án prv­ní vel­kou herec­kou pří­le­ži­tos­tí. „ Jazira je vel­mi sil­ná posta­va, kte­rá je sva­zo­vá­na kul­tu­rou, v níž žije, ” říká hereč­ka. „ Často zkou­ší hra­ni­ce pocho­pe­ní své­ho otce, tak­že jejich vztah je veli­ce zají­ma­vý.

Neméně důle­ži­tý byl také výběr správ­né­ho koně do role Hidalga. Ve fil­mu jej ztvár­ni­lo cel­kem pět hřeb­ců, při­čemž jeden z nich – T.J. – byl pova­žo­ván za hlav­ní­ho „před­sta­vi­te­le” a ostat­ní byli dle potře­by nama­lo­vá­ni tak, aby vypa­da­li stej­ně. „ T.J. má sku­teč­nou osob­nost, ” říká Mortensen . „ Dokáže úžas­né věci. Nacvičovali jsme někte­ré scé­ny a já jsem se čas­to ptal sám sebe, jak to pro­bo­ha vůbec chtě­jí nato­čit. Pak jsme ale zača­li natá­čet a T.J. dělal přes­ně to, co měl… vypa­da­lo to, že byl v kaž­dém zábě­ru per­fekt­ní. Stávalo se to až pří­liš čas­to na to, aby to byla jenom náho­da. Měli jsme vel­ké štěs­tí, že jsme pra­co­va­li prá­vě s ním. ” Filmové přá­tel­ství mezi Frankem a Hidalgem nako­nec zís­ka­lo obdo­bu i ve sku­teč­ném svě­tě – po skon­če­ní natá­če­ní si Mortensen T.J.-e kou­pil a nyní jej cho­vá ve své stá­ji.

Více na Kritiky.cz
Pampeliškový med se skořicí Právě teď je to pravé a ideální období, kdy si do zásoby navařit pampeliškový med. Všu...
Lena Schömannová Lena Schömannová (rozená Olbrichová) se narodila v roce 1980 v Munichandu. V roce 2005 absolvov...
Jan Tříska Česko-americký divadelní, filmový a televizní herec. Rodák z Prahy, který chtěl být původn...
Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera Dnes jsem si pro Vás připravil další recenzi, která bude na další hraný díl Scooby-Doo. V m...
#1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 % Vlad 1: Můj bratr Igor (Vlad: Igor, mon frère)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce...

I přes­to, že si nedáv­no zajez­dil na koni v tri­lo­gii Pán prs­te­nů , potře­bo­val si Mortensen své jez­dec­ké schop­nos­ti pro­cvi­čit. Za tím­to úče­lem se fil­ma­ři obrá­ti­li na zku­še­né­ho tre­né­ra Rexe Petersona , kte­rý ve fil­mo­vém prů­mys­lu pra­cu­je již 25 let a podí­lel se na fil­mech jako Zaříkávač koní , Nevěsta na útě­ku nebo Černý blesk . „ Rex byl přís­ný, ale to roz­hod­ně neby­lo ke ško­dě. Je to oprav­du výbor­ný uči­tel… a per­fek­ci­o­nis­ta, ” říká Mortensen . „ Koním se musí­te umět při­způ­so­bit, ” pokra­ču­je herec. „ Nejsou jako auta… nejsou to stro­je. Jsou jako my a mají dob­ré a špat­né dny. Někdy udě­la­jí něco neo­če­ká­va­né­ho a vy musí­te být při­pra­ve­ni.

Hledáním vhod­né­ho koně strá­vil Peterson přes tři měsí­ce. Poté, co pod­le přís­ných kri­té­rií spo­lu s reži­sé­rem vybral z něko­li­ka sto­vek mustan­gů T.J.-e, musel ješ­tě najít Hidalgovy dvoj­ní­ky a něko­lik arab­ských koní, se kte­rý­mi se utká ve vel­kém poušt­ním závo­dě. Další tři měsí­ce pak koně (a her­ce) při­pra­vo­val na jejich role.

Kromě koní, kte­rých je ve fil­mu při­bliž­ně 800, se na plát­ně obje­vu­je dal­ších 25 růz­ných dru­hů zví­řat, mezi kte­ré pat­ří vel­blou­di, supi, soko­li, krá­lí­ci, kozy, psi, osli, sou­ma­ři, leo­par­di nebo bizo­ni. Na zachá­ze­ní se zví­řa­ty kaž­dý den dohlí­žel pra­cov­ník spo­leč­nos­ti American Humane Association.

Natáčení fil­mu pro­bí­ha­lo na něko­li­ka růz­ných mís­tech, mezi kte­ré pat­ři­la napří­klad Montana, Maroko, Jižní Dakota nebo Kalifornie. Hlavní výtvar­ník Barry Robinson , kte­rý s Johnstonem spo­lu­pra­co­val již na fil­mu Říjnové nebe , byl téměř neu­stá­le na cestách, pro­to­že musel posta­vit scé­ny na třech růz­ných mís­tech. „ Práce na Ohnivém oce­á­nu byla jako prá­ce na třech nebo čtyřech růz­ných fil­mech, ” říká Robinson . „ Největší péči jsem věno­val scé­ně z newy­or­ské­ho pří­sta­vu. Zatopili jsme jed­no par­ko­viš­tě v již­ní Kalifornii a posta­vi­li loď v život­ní veli­kos­ti. Vytvářet kus New Yorku z 19. sto­le­tí bylo sku­teč­ně vel­mi zají­ma­vé.

V oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů není reži­sér Joe Johnston žád­ným nováč­kem. Natočil hned něko­lik fil­mů, kte­ré byly na efek­ty vel­mi nároč­né (mj. Jurský park 3 , Jumanji ) a před začát­kem své režij­ní kari­é­ry zís­kal Oscara za prá­ci na vizu­ál­ních efek­tech k fil­mu Dobyvatelé ztra­ce­né archy . U Ohnivého oce­á­nu byl však pev­ně roz­hod­nut při­stou­pit k pou­ži­tí vizu­ál­ních efek­tů pou­ze ve scé­nách, kde to bylo nezbyt­ně nut­né. Pro film původ­ně plá­no­val pou­ze 70 zábě­rů s efek­ty, a přes­to­že se jejich počet nako­nec ztroj­ná­so­bil, i tak má Ohnivý oce­án opro­ti ostat­ním akč­ním fil­mům stá­le při­bliž­ně jen polo­vi­nu efek­tů – v porov­ná­ní s fil­my, kte­ré jsou na vizu­ál­ních zábě­rech zalo­že­ny, dokon­ce méně než dese­ti­nu. Na těch­to zábě­rech pak fil­ma­ři spo­lu­pra­co­va­li s Timem Alexanderem ze stu­dia Industrial Light & Magic, kte­rý na fil­mu pra­co­val jako vedou­cí vizu­ál­ních efek­tů.

Během prv­ních setká­ní jsem Timovi vysvět­lil, že nechci, aby lidi odchá­ze­li z kina a vyklá­da­li si mezi sebou o tom, jak úžas­né vizu­ál­ní efek­ty prá­vě vidě­li, ” říká Johnston . „ Tim ihned věděl, co tím mys­lím. Nejlepší vizu­ál­ní efek­ty jsou ty, kte­ré nejsou vidět – ty, kte­ré se nezna­tel­ně pro­lí­na­jí s rea­li­tou.

Jsem hrdý na to, že z 215 tri­ko­vých zábě­rů se jich běž­né­mu člo­vě­ku nepo­da­ří poznat více než 20 – píseč­nou bou­ři, kobyl­ky, leo­par­dy – a ani ty nepů­so­bí jako pěst na oko, ” říká Alexander . „ Zbytek efek­tů byl vytvo­řen pomo­cí kom­po­zi­cí a mod­ré­ho poza­dí. Pokud jsme zvlád­li svou prá­ci dob­ře, ani nepo­zná­te, že jsme s těmi zábě­ry nějak mani­pu­lo­va­li.

Profil VIGGA MORTENSENA


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • SLONÍ MUŽ - Projekt 10022. ledna 2004 SLONÍ MUŽ - Projekt 100 Osud Johna Merricka, "sloního muže", který skutečně žil na přelomu století, je líčen s akcentem na humanistické vyznění příběhu jeho utrpení. Režisér David Lynch pojal film jako […]
  • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […]
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […]
  • Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)7. ledna 2014 Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE) Natáčení ZLODĚJKY KNIH začalo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb využil ateliérů, ve kterých filmový architekt Simon Elliott (Železná lady) postavil dům Hubermanových a to na smyšlené […]
  • Good bye, Lenin3. listopadu 2003 Good bye, Lenin NOVÉ NĚMECKO V době, kdy filmový hrdina Alex Kerner obdivoval východoněmeckého kosmonauta Sigmunda Jähna, který mířil v sovětském kosmickém modulu Sojuz 31 do vesmíru, […]
  • Medvědí bratři19. února 2004 Medvědí bratři V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se […]
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […]
  • Nový detektivní seriál na České televizi16. února 2018 Nový detektivní seriál na České televizi Ve čtvrtek 15.února proběhla novinářská projekce k novému detektivnímu seriálu Inspektor Max, který poběží od 21.února na České televizi. Na projekci přivítala novináře paní Tereza […]
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […]