Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > OHNIVÝ OCEÁN

OHNIVÝ OCEÁN

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kovboj Frank T. Hopkins (VIGGO MORTENSEN) byl kdy­si žijí­cí legen­dou, ale dny jeho slá­vy jsou dáv­no sečte­ny – se svým věr­ným koněm Hidalgem se stal vydě­děn­cem ve vlast­ní zemi. Když je ale jako prv­ní Američan v his­to­rii pozván k účas­ti ve vyčer­pá­va­jí­cím, 3 000 mil dlou­hém závo­dě napříč nelí­tost­nou kra­ji­nou Arabské pouš­tě, má zno­vu šan­ci doká­zat, co v něm ve sku­teč­nos­ti je. Závod, během kte­ré­ho se poku­sí o nemož­né, se však sta­ne nejen zále­ži­tos­tí hrdos­ti a cti, ale také bojem o pře­ži­tí.

O FILMU

Najít pří­běh, kte­rý by stál za zfil­mo­vá­ní, je vždyc­ky to nej­dů­le­ži­těj­ší – a někdy je to nesku­teč­ně obtíž­né, ” říká pro­du­cent fil­mu Ohnivý oce­án Casey Silver . „ Ale s Johnem Fusco je to hrač­ka. Tento pří­běh byl pro něj vel­mi důle­ži­tý a vychá­zel pří­mo z jeho nit­ra. Velmi oce­ňu­ji jeho talent a bylo pro mě ctí podí­let se na fil­mu, kte­rý pod­le jeho pří­bě­hu vznik­nul.

Zabýval jsem se zkou­má­ním his­to­rie kla­sic­kých indi­án­ských poní­ků a stá­le jsem nará­žel na to jmé­no – Hopkins. Byl to muž, kte­rý jez­dil na slav­ném indi­án­ském poní­ko­vi jmé­nem Hidalgo. Další pát­rá­ní po této neroz­luč­né dvo­ji­ci mě postup­ně zaved­lo až k ono­mu legen­dár­ní­mu závo­du přes Arabskou poušť, ” říká Fusco .

Na scé­ná­ři k tomu­to fil­mu Fusco pra­co­val celých 12 let. Čerpal nejen z mno­ha růz­ných his­to­ric­kých pra­me­nů, mezi kte­ré pat­ři­ly i kni­hy tak význam­ných his­to­ri­ků, jaký­mi jsou napří­klad J. Frank Dobie nebo Dr. Ruy d’Andrade, ale také z pří­bě­hů, kte­ré sám vysle­chl od sta­rých Indiánů a far­má­řů z Wyomingu.

Na závo­dě, o kte­rém film pojed­ná­vá, je zají­ma­vé, že vlast­ně ani nezá­le­ží na tom, kdo nako­nec zví­tě­zí, ” říká herec Viggo Mortensen , kte­rý ve fil­mu ztvár­nil hlav­ní roli. „ Podstatné je to, jak tako­vá zku­še­nost ovliv­ní život člo­vě­ka, kte­rý jí pro­šel.

Se scé­ná­řem se Silver obrá­til na reži­sé­ra Joea Johnstona , kte­rý pro­ká­zal své výji­meč­né schop­nos­ti ve fil­mech jako Říjnové nebe , Jurský park 3 nebo Jumanji .

V době, kdy mě Casey požá­dal, abych si pře­če­tl pra­cov­ní ver­zi scé­ná­ře k Ohnivému oce­á­nu, jsem neměl v úmys­lu točit dal­ší film, ” říká Johnston . „ Když jsem se ale dal do čte­ní, nemohl jsem pře­stat. Bylo to sko­ro jako číst něja­ký kniž­ní best­seller. Po dočte­ní posled­ní strán­ky jsem věděl, že zkrát­ka nemo­hu říci ne. Podobné pří­le­ži­tos­ti, jako je tato, člo­vě­ka pot­ka­jí jed­nou za život, pokud má štěs­tí. Věděl jsem, že akč­ní scé­ny a vel­ko­le­pé poje­tí pří­bě­hu tvo­ří ide­ál­ní základ k nato­če­ní vizu­ál­ně str­hu­jí­cí­ho fil­mu, avšak to, co mě na scé­ná­ři zau­ja­lo nej­ví­ce, byl jed­no­du­chý pří­běh o ztra­ce­ném člo­vě­ku a jeho nej­lep­ším pří­te­li, kte­rý je sho­dou okol­nos­tí kůň. Neuvěřitelně nároč­ný, 3 000 mil dlou­hý dostih je pro něj zkouš­kou ohněm a záro­veň pro­střed­kem ke zno­vuna­le­ze­ní sebe sama.

Aby pří­běh správ­ně fun­go­val, muse­li jsme zaujmout pub­li­kum nejen samot­ným Frankem Hopkinsem, ale také jeho koněm a vzá­jem­ným vzta­hem, kte­rý je drží pohro­ma­dě, ” pokra­ču­je Johnston . „ Byl jsem si vědom toho, že se pohy­bu­je­me na vel­mi ten­kém ledě – muse­li jsme si dávat pozor, abychom koně ve fil­mu nijak nez­lidš­ťo­va­li, abychom z něj nedě­la­li ‘super­ko­ně“. Bylo by jis­tě jed­no­du­ché o tro­chu posu­nout uvě­ři­tel­nou hra­ni­ci zví­ře­cí inte­li­gen­ce, ale Hidalgo pros­tě není Trigger, Silver ani Lassie. Připadá mi, že je mno­hem půso­bi­věj­ší nevy­bo­čo­vat z při­ro­ze­ných schop­nos­tí těch­to dvou postav, pro­to­že rea­li­ta, kte­rou tím­to způ­so­bem navo­dí­te, se vám nako­nec vypla­tí. Chtěli jsme, aby bral Frank Hidalga jako své­ho part­ne­ra, ale pou­ze tako­vým způ­so­bem, jakým by s ním naklá­dal sku­teč­ný jez­dec z 90. let 19. sto­le­tí. Není pochyb o tom, kdo je pán, ale jejich vztah je uni­kát­ním způ­so­bem blíz­ký a téměř lid­ský.

Role Franka T. Hopkinse vyža­do­va­la her­ce, kte­rý by doká­zal ztvár­nit širo­kou šká­lu citů a záro­veň nároč­né atle­tic­ké výko­ny. Johnston se Silverem oslo­vi­li zku­še­né­ho Vigga Mortensena , kte­rý má na kon­tě více než 30 fil­mů a v posled­ní době se pro­sla­vil jako Aragorn v tri­lo­gii Pán prs­te­nů .

Mortensena na fil­mu zau­ja­la pova­ha pří­bě­hu, kte­rý se podo­bá sta­ré báji o Davidu a Goliáši. „ Vše je pro­ti Frankovi, ” říká herec. „ V porov­ná­ní s arab­ský­mi koni vypa­dá poník Hidalgo jako malý pes. Přestože je ale ten­to závod pro Franka vykou­pe­ním, není nej­dů­le­ži­těj­ší, aby jej vyhrál – nej­dů­le­ži­těj­ší je, že vůbec závo­dí.

Mortensena zau­ja­la také mož­nost zahrát si s legen­dou stří­br­né­ho plát­na Omarem Sharifem , kte­rý ve fil­mu obsa­dil roli Sheikha Riyadha. „ Některé scé­ny jsme natá­če­li na mís­tech, kde Omar před 40 lety točil film Lawrence z Arábie. Má vyni­ka­jí­cí paměť a spous­tu skvě­lých his­to­rek. Na kaž­dém mís­tě, kde jsme natá­če­li, se vytasil s něja­kým zají­ma­vým pří­bě­hem o tom, jaké to teh­dy bylo. Je to skvě­lý herec.

Když jsme natá­če­li Lawrence z Arábie, byli jsme zřej­mě prv­ní štáb, kte­rý kdy fil­mo­val v Ouarzazate (Maroko) – na mís­tě, kde jsme nyní toči­li i vel­kou část Ohnivého oce­á­nu, ” říká Sharif . „ Tehdy tady ješ­tě neby­ly žád­né hote­ly, muse­li jsme si posta­vit sta­ny a přespá­vat v nich. Teď je to ale oblast, kte­rou vel­mi ovliv­nil fil­mo­vý prů­my­sl. Vypadá to tady sko­ro jako v Hollywoodu.

Nehrál jsem v žád­ném fil­mu od roku 1996, pro­to­že mi neby­ly nabíd­nu­ty žád­né role, kte­ré by mi při­pa­da­ly zají­ma­vé, ” pokra­ču­je Sharif . „ Pak jsem ale v Paříži nara­zil na scé­nář k fil­mu Monsieur Ibrahim a roz­hod­nul jsem se, že se zase k herec­tví vrá­tím. Během prá­ce na tom­to sním­ku mi pak byla nabíd­nu­ta role v Ohnivém oce­á­nu – jedi­ná dob­rá role ve fil­mu vel­ké­ho stu­dia, se kte­rou mě někdo v posled­ní době oslo­vil. Přestože jsem byl upro­střed natá­če­ní Monsieur Ibrahim, nako­nec jsem byl vel­mi rád, že se nám poda­ři­lo najít způ­sob, jak v mém pra­cov­ním roz­pi­su najít mís­to pro oba fil­my.

Role dce­ry Riyadha Jaziry se zhos­ti­la Zuleikha Robinson , pro kte­rou byl Ohnivý oce­án prv­ní vel­kou herec­kou pří­le­ži­tos­tí. „ Jazira je vel­mi sil­ná posta­va, kte­rá je sva­zo­vá­na kul­tu­rou, v níž žije, ” říká hereč­ka. „ Často zkou­ší hra­ni­ce pocho­pe­ní své­ho otce, tak­že jejich vztah je veli­ce zají­ma­vý.

Neméně důle­ži­tý byl také výběr správ­né­ho koně do role Hidalga. Ve fil­mu jej ztvár­ni­lo cel­kem pět hřeb­ců, při­čemž jeden z nich – T.J. – byl pova­žo­ván za hlav­ní­ho „před­sta­vi­te­le” a ostat­ní byli dle potře­by nama­lo­vá­ni tak, aby vypa­da­li stej­ně. „ T.J. má sku­teč­nou osob­nost, ” říká Mortensen . „ Dokáže úžas­né věci. Nacvičovali jsme někte­ré scé­ny a já jsem se čas­to ptal sám sebe, jak to pro­bo­ha vůbec chtě­jí nato­čit. Pak jsme ale zača­li natá­čet a T.J. dělal přes­ně to, co měl… vypa­da­lo to, že byl v kaž­dém zábě­ru per­fekt­ní. Stávalo se to až pří­liš čas­to na to, aby to byla jenom náho­da. Měli jsme vel­ké štěs­tí, že jsme pra­co­va­li prá­vě s ním. ” Filmové přá­tel­ství mezi Frankem a Hidalgem nako­nec zís­ka­lo obdo­bu i ve sku­teč­ném svě­tě – po skon­če­ní natá­če­ní si Mortensen T.J.-e kou­pil a nyní jej cho­vá ve své stá­ji.

I přes­to, že si nedáv­no zajez­dil na koni v tri­lo­gii Pán prs­te­nů , potře­bo­val si Mortensen své jez­dec­ké schop­nos­ti pro­cvi­čit. Za tím­to úče­lem se fil­ma­ři obrá­ti­li na zku­še­né­ho tre­né­ra Rexe Petersona , kte­rý ve fil­mo­vém prů­mys­lu pra­cu­je již 25 let a podí­lel se na fil­mech jako Zaříkávač koní , Nevěsta na útě­ku nebo Černý blesk . „ Rex byl přís­ný, ale to roz­hod­ně neby­lo ke ško­dě. Je to oprav­du výbor­ný uči­tel… a per­fek­ci­o­nis­ta, ” říká Mortensen . „ Koním se musí­te umět při­způ­so­bit, ” pokra­ču­je herec. „ Nejsou jako auta… nejsou to stro­je. Jsou jako my a mají dob­ré a špat­né dny. Někdy udě­la­jí něco neo­če­ká­va­né­ho a vy musí­te být při­pra­ve­ni.

Hledáním vhod­né­ho koně strá­vil Peterson přes tři měsí­ce. Poté, co pod­le přís­ných kri­té­rií spo­lu s reži­sé­rem vybral z něko­li­ka sto­vek mustan­gů T.J.-e, musel ješ­tě najít Hidalgovy dvoj­ní­ky a něko­lik arab­ských koní, se kte­rý­mi se utká ve vel­kém poušt­ním závo­dě. Další tři měsí­ce pak koně (a her­ce) při­pra­vo­val na jejich role.

Kromě koní, kte­rých je ve fil­mu při­bliž­ně 800, se na plát­ně obje­vu­je dal­ších 25 růz­ných dru­hů zví­řat, mezi kte­ré pat­ří vel­blou­di, supi, soko­li, krá­lí­ci, kozy, psi, osli, sou­ma­ři, leo­par­di nebo bizo­ni. Na zachá­ze­ní se zví­řa­ty kaž­dý den dohlí­žel pra­cov­ník spo­leč­nos­ti American Humane Association.

Natáčení fil­mu pro­bí­ha­lo na něko­li­ka růz­ných mís­tech, mezi kte­ré pat­ři­la napří­klad Montana, Maroko, Jižní Dakota nebo Kalifornie. Hlavní výtvar­ník Barry Robinson , kte­rý s Johnstonem spo­lu­pra­co­val již na fil­mu Říjnové nebe , byl téměř neu­stá­le na cestách, pro­to­že musel posta­vit scé­ny na třech růz­ných mís­tech. „ Práce na Ohnivém oce­á­nu byla jako prá­ce na třech nebo čtyřech růz­ných fil­mech, ” říká Robinson . „ Největší péči jsem věno­val scé­ně z newy­or­ské­ho pří­sta­vu. Zatopili jsme jed­no par­ko­viš­tě v již­ní Kalifornii a posta­vi­li loď v život­ní veli­kos­ti. Vytvářet kus New Yorku z 19. sto­le­tí bylo sku­teč­ně vel­mi zají­ma­vé.

V oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů není reži­sér Joe Johnston žád­ným nováč­kem. Natočil hned něko­lik fil­mů, kte­ré byly na efek­ty vel­mi nároč­né (mj. Jurský park 3 , Jumanji ) a před začát­kem své režij­ní kari­é­ry zís­kal Oscara za prá­ci na vizu­ál­ních efek­tech k fil­mu Dobyvatelé ztra­ce­né archy . U Ohnivého oce­á­nu byl však pev­ně roz­hod­nut při­stou­pit k pou­ži­tí vizu­ál­ních efek­tů pou­ze ve scé­nách, kde to bylo nezbyt­ně nut­né. Pro film původ­ně plá­no­val pou­ze 70 zábě­rů s efek­ty, a přes­to­že se jejich počet nako­nec ztroj­ná­so­bil, i tak má Ohnivý oce­án opro­ti ostat­ním akč­ním fil­mům stá­le při­bliž­ně jen polo­vi­nu efek­tů – v porov­ná­ní s fil­my, kte­ré jsou na vizu­ál­ních zábě­rech zalo­že­ny, dokon­ce méně než dese­ti­nu. Na těch­to zábě­rech pak fil­ma­ři spo­lu­pra­co­va­li s Timem Alexanderem ze stu­dia Industrial Light & Magic, kte­rý na fil­mu pra­co­val jako vedou­cí vizu­ál­ních efek­tů.

Během prv­ních setká­ní jsem Timovi vysvět­lil, že nechci, aby lidi odchá­ze­li z kina a vyklá­da­li si mezi sebou o tom, jak úžas­né vizu­ál­ní efek­ty prá­vě vidě­li, ” říká Johnston . „ Tim ihned věděl, co tím mys­lím. Nejlepší vizu­ál­ní efek­ty jsou ty, kte­ré nejsou vidět – ty, kte­ré se nezna­tel­ně pro­lí­na­jí s rea­li­tou.

Jsem hrdý na to, že z 215 tri­ko­vých zábě­rů se jich běž­né­mu člo­vě­ku nepo­da­ří poznat více než 20 – píseč­nou bou­ři, kobyl­ky, leo­par­dy – a ani ty nepů­so­bí jako pěst na oko, ” říká Alexander . „ Zbytek efek­tů byl vytvo­řen pomo­cí kom­po­zi­cí a mod­ré­ho poza­dí. Pokud jsme zvlád­li svou prá­ci dob­ře, ani nepo­zná­te, že jsme s těmi zábě­ry nějak mani­pu­lo­va­li.

Profil VIGGA MORTENSENA


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,24558 s | počet dotazů: 265 | paměť: 59851 KB. | 17.08.2022 - 22:23:34