ODVAHA POD PALBOU

blackdot10

Co naplat, obdiv k armá­dě bys­te u mě mar­ně hle­da­li. Poslední klu­kov­ské ilu­ze jsem ztra­til během své­ho nedob­ro­vol­né­ho (a to ješ­tě zkrá­ce­né­ho) „špa­gá­to­vá­ní“ u ČSLA, no a US army se pod­le mého míně­ní ve sku­teč­nos­ti liší jen jiným skvr­ně­ním na mas­ká­čích. Ještě snad pod­stat­ně vyš­ším roz­poč­tem a z toho nepří­mo ply­nou­cí obec­nou nadu­tos­tí.

COURAGE UNDER FIRE Logo   COURAGE UNDER FIRE
ODVAHA POD PALBOU
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie24. čer­ven­ce 1996
20th Century Fox, USA 1996, dra­ma, Česko 24. říj­na 1996
Režie: Edward Zwick
Hrají: Denzel Washington, Meg Ryan, Lou Diamond Phillips, Michael Moriarty, Matt Damon, Seth Gilliam, Bronson Pinchot, Scott Glenn, Regina Taylor.
  

Co naplat, obdiv k armá­dě bys­te u mě mar­ně hle­da­li. Poslední klu­kov­ské ilu­ze jsem ztra­til během své­ho nedob­ro­vol­né­ho (a to ješ­tě zkrá­ce­né­ho) „špa­gá­to­vá­ní“ u  ČSLA, no a US army se pod­le mého míně­ní ve sku­teč­nos­ti liší jen jiným skvr­ně­ním na mas­ká­čích. Ještě snad pod­stat­ně vyš­ším roz­poč­tem a z toho nepří­mo ply­nou­cí obec­nou nadu­tos­tí.

Night BattleTak jako se nesčet­né totá­čo­vé sovět­ské fil­my vra­ce­ly k Velké vlas­te­nec­ké, Amerika se ráda vidí ve svých minu­lých vál­kách, Vietnam je už spá­nem­bo­hem kus za námi, teď jsme koneč­ně zase vyhrá­li - v Perském záli­vu.
Odvaha pod pal­bou je film od začát­ku do kon­ce o vojá­cích, boji, vál­ce a jejich násled­cích. Jeho těžiš­těm však není tech­ni­ka či nási­lí, nýbrž lidé, jejich vzta­hy a sla­bos­ti.

Kapitán Nathaniel Serling (Denzel Washington) byl v Pouštní bou­ři tan­ko­vým veli­te­lem. V nepře­hled­né situ­a­ci omy­lem vystře­lil na jed­no z vlast­ních vozi­del a  zabil celou osád­ku, své blíz­ké přá­te­le. Vize hoří­cích kama­rá­dů jej bude pro­ná­sle­do­vat do kon­ce živo­ta, i když for­mál­ně byla jeho chy­ba sme­te­na ze sto­lu jako rutin­ní poli­to­vá­ní­hod­né neštěs­tí.

Meg RyanJe po vál­ce a z bojo­vých vete­rá­nů se sta­ly nablýska­né byro­kra­tic­ké uni­for­my v Pentagonu. Serling je pově­řen šet­ře­ním, kte­ré má schvá­lit návrh na posmrt­né vyzna­me­ná­ní jed­no­ho bojo­vé­ho pilo­ta heli­kop­té­ry Řádem Cti. Očekává se, že vyzna­me­ná­ní při­táh­ne pub­li­ci­tu, neboť pilo­tem byla žena, kapitán(ka?) Karen Waldenová (Meg Ryan) - prv­ní pří­pad vojen­ské­ho vyzna­me­ná­ní ženy za hrdin­ství v bojo­vé akci. Vysoké vele­ní a Bílý dům by si přá­li dojem­ný cere­mo­ni­ál v Růžové zahra­dě, kdy ani oko nezů­sta­ne suché, zvlášť když medai­li má pře­vzít malá Karenina dcer­ka.

Denzel and LouSerling se však pus­tí do vyšet­řo­vá­ní pří­pa­du s vět­ší ver­vou, než se od něj oče­ká­vá. Waldenová jako pilot­ka sanit­ní heli­kop­té­ry zjev­ně v inci­den­tu zachrá­ni­la živo­ty něko­li­ka ame­ric­kých vojá­ků, a záro­věň ohro­zi­la sebe a svou osád­ku. Serling obje­vu­je ve výpo­vě­dích svěd­ků nesrov­na­los­ti, zejmé­na při žďí­má­ní ner­vóz­ní­ho lapi­du­cha (Matt Damon) a zpup­né­ho ser­žan­ta (Lou Diamond Phillips).

Film se zabý­vá dvě­ma dru­hy odva­hy pod dvě­ma dru­hy paleb. První je ta váleč­ná, zjev­ná sta­teč­nost (a její hra­ni­ce) upro­střed nepřá­tel­ské střel­by. Druhá, nemé­ně důle­ži­tá, armá­dě však spí­še nepo­ho­dl­ná, je Serlingova kuráž zjis­tit prav­du o  sku­teč­ných udá­los­tech kolem vyšet­řo­va­né­ho inci­den­tu, byť vysta­ven pal­bě nad­ří­ze­ných, narůs­ta­jí­cí zášti účast­ní­ků i opa­ko­va­né depre­si z vlast­ní váleč­né viny, kte­rá vede k jeho vzdá­le­ní se od rodi­ny...

Více na Kritiky.cz
Přes prsty – Recenze – 20% Linda (Petra Hřebíčková) je profesionální hráčka beach volejbalu, které táhne na čtyřice...
Boy on the Bridge the actor George Demetriou says Hi to Zlin Film Festival fans ...
Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století. Dnešní filmové premiéry nejsou jen tak ledajaké, v dlouhodobém projektu Projekt 100, který m...
Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník V pátek 28. dubna skončí ve Zlíně Regionální ozvěny Febiofestu. Letošní ozvěny 24. ročn...
Kdo může za zničení Star Wars Universa? Proč nedělají filmy pro fanoušky? ...

Denzel WashingtonVšichni her­ci v  Odvaze jsou vel­mi pře­svěd­či­ví, metá­ly jsou osten­ta­tiv­ně nablýska­né, mlu­ví se o samé cti a hrdin­ství, zatím­co prav­da se skrý­vá ve zba­bě­los­ti, stra­chu a  pod­los­ti. Ve vál­ce, ale i po ní, umí­ra­jí lidé, je to straš­ná sku­teč­nost, a pod­le mého názo­ru z nich není tře­ba dělat coko­liv víc než zase lidi, i se vše­mi svý­mi chy­ba­mi; film uka­zu­je, že jimi za všech okol­nos­tí zůstá­va­jí - žád­ný super­hr­di­na tu není.

Film mohu dopo­ru­čit těm, kte­ří rádi mudru­jí nad lid­ský­mi vzta­hy a pohnu­tý­mi osu­dy vojá­ků (mužů i žen) v kri­tic­kých situ­a­cích, jakož i nad násled­ky tako­vých zážit­ků v dal­ším živo­tě.

Hodnocení: UJDE
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  Tank
 • Třebaže film nic pří­mo neod­su­zu­je, armá­da Spojených stá­tů jej prý nemá ráda - na bojo­vých scé­nách je to poznat, jsou buď komor­ní nebo v noci, tech­nic­kých zábě­rů pra­má­lo, tan­ky jsou tako­vé jako­by mode­lo­vé...
 • Jak mě ujiš­ťo­va­li vojen­sky zběh­lej­ší kama­rá­di, pří­pa­dy úspěš­né střel­by na přá­tel­ské či vlast­ní cíle jsou ve vojen­ských kon­flik­tech dale­ko čas­těj­ší, než se obec­ně před­po­klá­dá. Nemyslím, že by bylo tře­ba z toho dělat tako­vé absurd­no, a nevím, proč by na to armá­da měla být tak hákli­vá. Zase ta jejich potře­ba poci­tu doko­na­los­ti.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • blackdot722. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • blackdot166. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • blackdot225. června 2003 GLIMMER MAN Onehdy jsem naříkal nad zjevnou ploskostí akčního scifinesmyslu jménem Solo. Identifikačním znakem, který mě měl trknout, byla produkce (financování) hlavním představitelem filmu. Nákladem […]
 • blackdot118. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]
 • blackdot1920. září 2002 AIR FORCE ONE Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby se něco semlelo, Amerika by vyhrála a ze všeho nejvíc by to hajzlíkům nandal sám prezident, […]