Odpor

Milióny mrtvých, nesne­si­tel­né kru­tos­ti, poru­šo­vá­ní lid­ských práv, spous­ty nevin­ných obě­tí a mno­ho dal­ších odpor­ných věcí úzce sou­vi­se­jí­cí s 2. svě­to­vou vál­kou. Doba kdy si lid­stvo šáh­lo na dno a nebo­jím se tvr­dit, že šlo o nej­hor­ší obdo­bí his­to­rie lid­stva vůbec. Právě do této cit­li­vé doby je zasa­zen své­ráz­ný, prav­di­vý pří­běh bra­trů Bielských, jenž po vál­ce upadly v zapo­mně­ní. Ovšem divák, se díky reži­sé­ru Edwardu Zwickovi, může ale­spoň na chví­li pře­nést do taměj­ší doby a pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé­ho sním­ku oku­sit trp­ké situ­a­ce obou brat­ří, jimiž muse­ly sku­teč­ně pro­jít.

To, že ten­to pří­běh není výplo­dem scé­náris­ty, leč by to na kva­li­tě zážit­ku neu­bra­lo, při­dá­vá fil­mu na dra­ma­tič­nos­ti a cel­ko­vém pro­žit­ku divá­ka. Tuvia Bielského ztvár­ňu­je hvězda obrov­ských měří­tek a nedo­zír­né­ho poten­ci­á­lu, Daniel Craig. Příběh vyprá­ví o pomstě, lid­skosti, o sna­ze pomo­ci dru­hým a o nale­ze­ní té správ­né ces­ty. Psal se rok 1941 a země se uja­ly fašis­tic­ké jed­not­ky, kte­ré za pomo­cí míst­ních zrád­ců čis­ti­ly vlast od židov­ských obča­nů.

Bratrům Tuviovi a Zusovi ( Liev Schreiber ) nezbý­va­lo nic jiné­ho, než uprch­nout do bělo­rus­kých lesů a tam začít, ač nevě­dom­ky svůj své­byt­ný par­ty­zán­ský život. Právě jed­ni z obě­tí krve­lač­ných fašis­tic­ký honů, byly i rodi­če obou bra­trů. Ti se zapří­sáhli, že jejich krev nebu­de pro­li­ta nadar­mo. Samozřejmě nic není tak snad­né, jak by se moh­lo zpr­vu zdát a v hlu­bo­kých lesích nará­že­jí na dal­ší sku­pi­ny bez­bran­ných a vydě­še­ných lidí, jenž jsou na tom ješ­tě hůř než oni sami. Tuvia má ovšem srd­ce na pra­vém mís­tě a o lidi se chce posta­rat, což se o jeho bra­t­ro­vi říct nedá. Ten v tom vidí jen spous­ta pro­blé­mů navíc, zná­so­bu­jí­cí rizi­ko odha­le­ní. Tuvia se nene­chá odra­dit a časem se z klu­bu uprch­lí­ků stá­vá celý oddíl, kte­rý si dokon­ce v lesích zalo­ží své taj­né měs­to.

Tuvia se nezdrá­há niče­ho a pře­svěd­ču­je lidi z okol­ních ghett, aby se při­da­li do jeho tábo­ra, kde jim je nabíd­nu­ta, ale­spoň něja­ká šan­ce na pře­ži­tí vál­ky. Bratři se, jak už to ostat­ně bývá, začnou roz­chá­zet s pohle­dem na věc. Jeden chce udr­žo­vat komu­ni­tu pospo­lu a dodá­vat ostat­ním nadě­ji. Druhý by zase radě­ji pomstil rodi­če, načež odchá­zí a při­dá­vá se k rus­ké­mu par­ty­zán­ské­mu sesku­pe­ní, ope­ru­jí­cí neda­le­ko od jejich tábo­ra. Mezi bra­t­ry to jis­kři­lo od začát­ku pří­bě­hu. Oba jsou indi­vi­du­a­lis­té a kaž­dý chce pro­blémy, kte­ré jim jejich život­ní ces­ta pře­de­sla­la řešit po svém. A prá­vě tyto roz­díl­né pova­ho­vé rysy nako­nec vyús­tí v odlou­če­ní. Film nád­her­ně nasti­ňu­je útra­py míst­ních oby­va­tel, jenž jim zasáh­ly do živo­ta jako blesk z čis­té­ho nebe a na dru­hou strán­ku pou­ka­zu­je na něko­lik teh­dej­ších vari­ant, jak se pro­ti těm­to situ­a­cím brá­nit. Krásně pro­cí­tě­ný pří­běh jde ruku v ruce se skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny a Daniel Craig v tom­to odváž­ném sním­ku doka­zu­je, že se sním nesmí zachá­zet jen jako s akč­ním hrdi­nou.

Mezi bělo­rus­ké uprch­lí­ky svou vizá­ží zapa­dá doko­na­le a jeho pře­svěd­či­vý výkon v roli Tuvia Bielskyho, je základ­ním kame­nem úspě­chu, toho­to prav­di­vé­ho pří­bě­hu z dob, kdy člo­věk nic nezna­me­nal a ve vzdu­chu se vzná­še­lo nási­lí a bolest. Edward Zwick svou úlo­hu reži­sé­ra zvlá­dl po všech strán­kách na výbor­nou. Svým pro­fe­si­o­nál­ním vede­ním celé­ho pro­jek­tu doká­že divá­ka napros­to uchvá­tit a vtáh­nout ho pří­mo do děje. Budete sou­cí­tit s lid­mi žijí­cí­mi v lese a záro­veň bude­te nená­vi­dět fašis­tic­ké jed­not­ky krou­ží­cí kolem. Skládám čest celé­mu štá­bu, ale pře­de­vším bra­t­rům Bielským za jejich odva­hu, kte­rá zasa­di­la sémě pro vytvo­ře­ní toho­to skvost­né­ho fil­mo­vé­ho poči­nu.

Velice pro­fe­si­o­nál­ně vytvo­ře­ný film pod­le sku­teč­né udá­los­ti z doby 2.světové vál­ky. Jestli hle­dá­te něco koneč­ně hlu­bo­ké­ho a pro­cí­tě­né­ho, tak se Odpor stá­vá tím pra­vým pro vaše oči. Štáb odve­dl kus prá­ce a ve výsled­ku je to oprav­du znát.

Naše hod­no­ce­ní: 

10

Podobné člán­ky

Soundtrack: Odpor

Defiance - Trailer

Odpor

3. April 2009 - 10:37 — Patrik Chlumecky

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,62216 s | počet dotazů: 215 | paměť: 45731 KB. | 16.01.2021 - 09:10:40