Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy „ROZPRAVY O TANTŘE“.

Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy „ROZPRAVY O TANTŘE“.

tatra 1 e1530953252806
tatra 1 e1530953252806

Zájem o tan­t­ru kaž­dič­kým dnem ros­te, ale vět­ši­na z nás ani přes­ně neví, co to tako­vá tan­t­ra je, co všech­no obná­ší a hlav­ně před­sta­vu­je.

„Neznalí“ lidé mají vět­ši­nou tan­t­ru spo­je­nou s neza­po­me­nu­tel­ným sexem, ale to jsou na vel­kém omy­lu. Tantra nemá se sexem nic spo­leč­né­ho! A i když se v tantře pra­cu­je i se sexu­ál­ní ener­gií, je úpl­ně o něčem jiném! Tantra je totiž ces­ta k osví­ce­ní a pozná­ní hlav­ně sebe sama a o sku­teč­ném, hlu­bo­kém pro­ží­vá­ní.

Samotnou tan­t­ru lze defi­no­vat něko­li­ka defi­ni­ce­mi.

Tantra zna­me­ná pře­de­vším vlák­no, nit, pře­di­vo, kte­ré vše spo­ju­je a pro­po­ju­je tak, aby bylo dosa­že­no celist­vos­ti. Míní se tím mno­ho oddě­le­ných postu­pů a pro­ce­sů, kte­ré mohou exis­to­vat samo­stat­ně, ale propojí-li se navzá­jem, dostá­va­jí jiný význam a dosa­hu­jí jiných výsled­ků. Smyslem tan­t­ry je navlék­nout všech­na tato uče­ní jako korál­ky na nit, kte­rá je vzá­jem­ně pro­po­jí tak, aby nám vnik­lý růže­nec (v Indii nazý­va­ný mála) umož­nil dosáh­nout a pocho­pit mno­hem více, než jen kdy­bychom se drže­li jed­no­ho postu­pu či pro­ce­su.

Zároveň lze chá­pat tan­t­ru jako tka­ni­vo, pavu­či­nu, kte­rá sym­bo­li­zu­je pro­po­je­ní všech vlá­ken a uvě­do­mo­vá­ní si vše­ho, co se děje kde­ko­li v této pavu­či­ně. Je to tedy jaká­si sym­bo­li­ka nad­vě­do­mí, kos­mic­ké­ho vědo­mí, uvě­do­mě­ní si, že jsme sou­čás­tí veš­ke­ré­ho cel­ku, ačko­li všich­ni máme záro­veň své indi­vi­du­ál­ní vědo­mí.

Tantrou se potom nazý­va­jí mystic­ká a magic­ká uče­ní a podě­ji i spi­sy vysvět­lu­jí­cí teo­re­tic­ké i prak­tic­ké otáz­ky.

Výraz tan­t­ra je v západ­ním svě­tě dnes hod­ně znám a bývá sklo­ňo­ván ve všech nej­růz­něj­ších podo­bách např. jako tan­t­ric­ké masá­že spo­je­né s nevin­ně se tvá­ří­cí rozko­ší a uvol­ně­ním.

Lidé si tak bohu­žel pak vytvo­ři­li a zís­ka­li myl­nou před­sta­vu o tom, že jde o jaký­si neu­vě­ři­tel­ný, až nad­lid­ský či bož­ský sex Pokud se nejed­ná v tantře o žád­ný sex, proč se tedy v sou­vis­los­ti s tan­trou mlu­ví pou­ze o něm? Prostě to vznik­lo jen špat­nou inter­pre­ta­cí a chyb­ným nedo­ro­zu­mě­ním.

Tantra, ač se to lai­ko­vi nebo neza­svě­ce­né­mu člo­vě­ku může jevit jinak, se jed­ná hlav­ně o vel­mi nároč­nou dis­ci­plí­nu, a to po všech strán­kách. Tantra není nic jiné­ho než duchov­ní ces­ta či nau­ka vedou­cí k osví­ce­ní.

Abychom tan­t­ru plně pocho­pi­li, je nut­né se o ní co nej­ví­ce dozvě­dět, sezná­mit se s ní, poznat její teo­rii i pra­xi, což ten­to prů­vod­ce po strán­ce teo­re­tic­ké doká­že napros­to skvě­le a záro­veň se sna­ží nedo­ro­zu­mě­ní, jež je o tantře dále šíře­no, vysvět­lit a všech­ny tak pojmy vytr­že­né z kon­tex­tu uvést na pra­vou míru.

Kniha obsa­hu­je spous­tu ter­mí­nů, cizích poj­mů, ve kte­rých se tan­trou nepo­lí­be­ný čte­nář vel­mi rych­le a snad­no ztrá­cí, stej­ně tak jako já. Nebudete-li však vědět význam jaké­ho­ko­liv slo­va, věř­te, že sta­čí nahléd­nout do při­lo­že­né­ho slov­níč­ku, kte­rý se nachá­zí hned v závě­ru kni­hy, a kde je vše struč­ně a sro­zu­mi­tel­ně vysvět­le­no. Za slov­níč­kem někte­rých tan­t­ric­kých výra­zů násle­du­je i kres­le­ný slov­ní­ček s vyob­ra­ze­ním něko­li­ka hlav­ních výra­zů jako je např. Anáhata, Íša, Gaurí, Sadášiva, Bohyně Šrí a mno­ho dal­ší­ho.

Ne všech­ny „nezná­mé“ pojmy najde­te v tom­to při­lo­že­ném slov­níč­ku, někte­ré výra­zy jsou nao­pak vysvět­le­ny hned pro­střed­nic­tvím tex­tu.

Pro mě osob­ně bylo čte­ní této kni­hy vel­mi nároč­né, a ne vždy jsem vše­mu pev­ně pocho­pi­la a prav­dě­po­dob­ně bych potře­bo­va­la k napros­té­mu pocho­pe­ní tan­t­ry jako tako­vé své­ho vlast­ní­ho duchov­ní­ho rád­ce „gurua“, jež by mě ces­tou „Tantry“ doko­na­le pro­ve­dl.

Rozpravy o tantře je jaká­si pří­ruč­ka nebo učeb­ni­ce zasvě­cu­jí­cí do teo­rie tan­t­ry a vysvět­lu­jí­cí spous­tu „nezná­mých“ poj­mů, jež s tan­trou vel­mi sou­vi­sí, doko­na­le a dopo­drob­na vysvět­lu­je prá­ci s ener­gií a jed­not­li­vý­mi čakra­mi, jež jsou tím nej­dů­le­ži­těj­ším v tantře.

Chcete-li se blí­že sezná­mit s tím, co je to oprav­do­vá tan­t­ra a poznat duchov­ní zákla­dy a prak­tic­kou ces­tu, je tato pří­ruč­ka vhod­ným stu­dij­ním mate­ri­á­lem na vaší ces­tě za vlast­ním osví­ce­ním.

ROZPRAVY O TANTŘE. Duchovní zákla­dy i prak­tic­ká ces­ta

Napsal: Jiří Mazánek

Vydala: Grada Publishing, a.s.

Vydala v roce 2017

Počet stran: 207

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45311 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56711 KB. | 01.07.2022 - 10:36:15