Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Odhalte „Tajemství kouzelného pírka“. Kdo chce vědět, ten se dozví. Kdo chce uvěřit, ten uvěří...

Odhalte „Tajemství kouzelného pírka“. Kdo chce vědět, ten se dozví. Kdo chce uvěřit, ten uvěří...

muzeum e1531057395635

Až se zase půjde­te podí­vat do něja­ké­ho muzea, buď­te bdě­lí. Kdo chce vědět, ten se dozví. Kdo chce uvě­řit, ten uvě­ří. Jiné bytos­ti oží­va­jí pře­de­vším na těch nej­zá­had­něj­ších mís­tech. Podíváte-li se pozor­ně, mož­ná si všim­ne­te i něče­ho víc než jen skle­ně­ných vit­rín, umě­lých rost­lin a „vycpa­ných“ pre­pa­rá­tů z „hro­ma­dy slá­my a staré­ho peří“.

Nezapomenutelný a vel­mi kou­zel­ný pří­běh jed­né malé hol­čič­ky Vlaďky, jež žije a vyrůs­tá pou­ze se svým milo­va­ným tatín­kem, neboť ji mamin­ka již dáv­no zemře­la. Jednoho dne se však sta­ne zázrak a Vlaďka ve sně­hu nalez­ne kou­zel­né peříč­ko, pír­ko. Anebo si to ale­spoň mys­le­la?

Malé drob­né pír­ko a kolik věcí zapří­či­ni­lo, aby se v muzeu s pta­čí­mi svě­řen­ci zača­li dít div­né, ale o to víc kou­zel­né věci. Díky tomu­to kou­zel­né­mu pír­ku se může­te na strán­kách této kníž­ky sezná­mit s jed­not­li­vý­mi, ač vycpa­ný­mi, pta­čí­mi svě­řen­ci muzea, a hlav­ně jejich život­ní­mi pří­běhy. Dozvíte se nejen spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí o nich samot­ných, ale i jejich kon­krét­ních živo­tech, snech a tou­hách, ale i o tom, co se muse­lo všech­no stát, aby se zrov­na oni sta­li expo­ná­ty tam­ní­ho Jičínského muzea.

Tyto pta­čí svě­řen­ci se sta­nou dočas­ně Vlaďkyními přá­te­li a hlav­ně spo­leč­ní­ky, jež zahá­ní její osa­mě­lé a smut­né srd­ce. Vlaďka zpo­čát­ku nevě­ři­la svým vlast­ním očím, že by tohle všech­no moh­lo způ­so­bit jen jed­no malé, barev­né pta­čí peříč­ko, ale opak byl prav­dou.

Bude to prá­vě ona, kdo se sta­ne svěd­ky neu­vě­ři­tel­ných pří­bě­hů jed­not­li­vých pta­čích přá­tel, ale i toho, že ředi­tel má za úkol otevřít novou sbír­ku. Ovšem, aby se moh­la jed­na sbír­ka otevřít, musí se nao­pak jiná zru­šit. Sbírka ptá­ků se tedy oci­tá v ohro­že­ní a Vlaďce nezbý­vá, než se odhod­lat k činu.

Chce sbír­ku ptá­ků stůj co stůj zachrá­nit za kaž­dou cenu! To jest­li se jí to poda­ří či niko­liv, si už musí­te pře­číst sami, a aby se jí to poved­lo, je nut­né, aby se v muzeu zača­li dít koneč­ně pra­po­div­né věci...

Děti se sezná­mí kro­mě úžas­né­ho pří­bě­hu pro­myš­le­né­ho do posled­ní­ho detai­lu i s tím, k čemu tako­vé muze­um slou­ží, k čemu je dob­ré, jaké expo­ná­ty lze v muzeu najít, i to že zdán­li­vě neži­vé expo­ná­ty v muzeu, zapa­da­né pra­chem, nás čas­to i bez kou­zel­né­ho pír­ka mohou zasko­čit pří­bě­hem, kte­rý se za nimi ukrý­vá. Přestávají tak být pou­hý­mi ano­nym­ní­mi před­mě­ty s inven­tár­ní­mi čís­ly a stá­va­jí se z nich bytos­ti se jmé­nem, pova­hou a záro­veň i v jis­tém smys­lu někým, koho může­me mít rádi.

Proto až zaví­tá­te do někte­ré z mno­ha pří­ro­do­věd­ných expo­zic, kte­rých u nás v čes­kých muzeích naštěs­tí nemá­me zrov­na málo, může­te nejen ohro­mit prů­vod­ce tím, že mu pochvá­lí­te „jeho“ der­mo­plas­tic­ké pre­pa­rá­ty, ale záro­veň může­te slo­žit hold všem těm, kte­ří tako­vou sbír­ku vytvo­ři­li a pomoh­li ucho­vat do dneš­ních dnů. Věřte, že jejich lás­ka a obdiv k ptáč­kům nebyl o nic men­ší než ten váš!

Každý pří­běh musí pře­ce jed­no­ho dne skon­čit. Dnes skon­čil tenhle, ale hned zít­ra začne jiný, mož­ná ješ­tě dob­ro­druž­něj­ší. Bylo to pře­ce kou­zel­né peříč­ko. Samo si tě našlo, samo ode­šlo... Možná jsi jim už všech­no řek­la. A hlav­ně pro ně všech­no udě­la­la. Teď už je to na někom jiném. Zachovala jsi pro nás i pro ostat­ní jejich pří­běhy. Díky nim tu jsou jenom zbyt­ky jejich těles­ných schrá­nek, ale i část jejich duše. Chtěla jsi vědět, co se sta­ne, když někdo umře. A teď to víš. Alespoň zčás­ti. Zbytou vzpo­mín­ky a pří­běhy. I pro­to je důle­ži­té, aby se kaž­dý ve svém živo­tě sna­žil udě­lat něco, co po něm zby­de …

Kniha je vel­mi pěk­ně napsá­na, vel­kým pís­mem a roz­dě­le­ná do něko­li­ka krát­kých kapi­tol. Pro začí­na­jí­cí­ho čte­ná­ře je kni­ha vhod­ným čti­vem k pro­cvi­čo­vá­ní. Navíc se kaž­dý malý čte­nář dozví i něco málo z pta­čí říše, a z kon­krét­ní­ho živo­ta něko­li­ka pta­čích „přá­tel“. Kouzlo mlu­ve­né­ho slo­va pod­trh­ly a vyzved­ly nád­her­ně barev­né a pro­pra­co­va­né ilu­stra­ce Barbory Kyškové.

PŘÍBĚHY Z MUZEA. Tajemství kou­zel­né­ho pír­ka

Napsal: Vladimír Šoltys

Ilustrovala: Barbora Kyšková

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2017

Vydání prv­ní

Počet stran: 149

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01567 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53331 KB. | 21.09.2021 - 15:48:29