Odhalte tajemství „Hrobu třinácté panny“

HTP

Hrob tři­nác­té pan­ny je úžas­ný detek­tiv­ní román, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Kniha sama o sobě je plná str­hu­jí­cích zvra­tů, napě­tí, horo­ro­vých prv­ků, nechy­bí roz­plé­tá­ní háda­nek spja­tých se slo­ži­tou minu­los­tí hlav­ní hrdin­ky, pro­ple­te­ný­mi rodin­ný­mi vzta­hy a v nepo­sled­ní řadě ani vyšet­řo­vá­ní záhad­né vraž­dy a milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku.

Příběh začí­ná pří­jez­dem budou­cí dědič­ky Lady Nevrtalové do malé ves­nič­ky, do domu své vzdá­le­né tety Anny Selucké, kte­rá zemře­la a odká­za­la jí celý svůj maje­tek. Tato zprá­va způ­so­bi­la v celé rodi­ně poprask. Jejich rodi­ny se léta nestý­ka­ly. Jak si na ni teta vzpo­mně­la před dva­ce­ti lety a pozva­la ji na prázd­ni­ny a proč jí vše nyní odká­za­la, ani mat­ka netu­ši­la. Teta Anna děti nemě­la, ale tako­vých dědi­ců, jako je Lada, bylo mno­ho....

Stoupání po rov­né širo­ké sil­ni­ci při­po­mně­lo Ladě dět­ství. Bylo jí pět, když popr­vé uvi­dě­la ten­to kopec, teh­dy jí však při­pa­dal obrov­ský, dale­ko vět­ší než nyní. A pama­to­va­la si, že ve ves­ni­ci, kam za chví­li vje­de, strá­vi­la teh­dy něko­lik dní. Pak sem už nikdy nepři­je­la.

Lada pro­je­la ves­ni­cí a zasta­vi­la u cedu­le, kte­rá ozna­mo­va­la, že prá­vě opouš­tí Mlhavu.... POLESÍ, víta­la ji dal­ší cedu­le u dal­ší odboč­ky vle­vo. Neznámý spre­jer však ofi­ci­ál­ní nápis pře­stří­kal čer­ve­nou bar­vou na U BOSORKY.

Představa neče­ka­né­ho dědic­tví byla vel­mi láka­vá, ovšem aby se moh­la stát sku­teč­nos­tí, muse­la nej­pr­ve dle posled­ní vůle spl­nit něko­lik podiv­ných pod­mí­nek dědic­tví. Dědictví muse­la při­jmout jako celek, nebo ho jako celek odmít­nout. Jednou z pod­mí­nek, aby závěť naby­la plat­nost byla, že Lada Nevrtalová musí v domě měsíc byd­let, a to dnem i nocí, a nesmí opus­tit ves­ni­ci. Aby to ho neby­lo málo, musí se navíc posta­rat o psa vlčá­ka jmé­nem Jozífek, kte­ré paní Selucké pat­řil.

Jozífek nebyl ani sta­rý, ani nevě­do­mý. Jen viděl a sly­šel to, co lid­ské smys­ly neza­chy­tí. Cítil pach své nové paní. Líbil se mu. Voněla pří­jem­ně. i to, jak spa­la bez hnu­tí, se mu líbi­lo. Stará paní měla špat­né spa­ní. Často se budi­la a pak se dlou­ho mod­li­la, než opět usnu­la. Měl ji rád, ale věděl, že brzy ode­jde. Cítil to. Pach odcho­du. Teď něco podob­né­ho pocí­til zno­vu. Zvedl hla­vu a podí­val se na svou novou voňa­vou panič­ku. Ve vzdu­chu cítil pach odcho­du ješ­tě výraz­ně­ji než před měsí­ce, kdy ho opus­ti­la prv­ní paní....

A jak Annu Seluckou zna­lo oko­lí? Byla do vel­mi hod­ná paní, kte­rá již od samé­ho mla­dí vyklá­da­la kar­ty a cho­di­la na bylin­ky, mož­ná pro­to jí všich­ni ve ves­ni­ci neřek­li jinak než Anča Bosorka. Nemysleli to zle. Sedělo to na ni. Lidé tu jsou přímí a říka­jí, co vidí nebo cítí. Anča měla od dět­ství zvlášt­ní schop­nos­ti, jako by umě­la vycí­tit, co se sta­ne. Ona Anča byla oprav­du zvlášt­ní. Nikdy nic nedě­la­la jen tak, všech­no měla pro­myš­le­né a urči­tě měla důvod, proč maje­tek odká­za­la tobě. Vím jen, že mi před smr­tí řek­la, že něco vyčet­la z karet.

Více na Kritiky.cz
Assassin’s Creed Revelations Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné: 16/04 - 30/04....
ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ V sobotu 30. 4. 2016 počasí přálo i návštěvníkům akce nazvané Pálení čarodějnic a stav...
To nejlepší z 8. festivalového dne I The Best of the eighth festival day ...
Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 ...
Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovensk...

Lada svým pří­jez­dem doslo­va roz­pou­ta­la vel­ké pozdvi­že­ní a vlnu nási­lí, a i tak tro­chu zahrá­vá­ní si s čer­nou magií, kouz­li a čaro­vá­ním.... násled­kem vli­vu všech těch­to situ­a­cí a udá­los­tí je řeše­ní nej­růz­něj­ších hrů­zu nahá­ně­jí­cích háda­nek, tajem­ství a záhad, kte­ré nesa­ha­jí do sou­čas­nos­ti, ale do vel­mi dáv­né minu­los­ti, až do obdo­bí prv­ní svě­to­vé vál­ky.

Jak děj v kni­ze ply­ne, tak postup­ně roz­krý­vá­me celou his­to­rii vzta­hu­jí­cí se k neda­le­ké­mu lesí­ku za domem, jež tak tro­chu všem nahá­ní strach a hrů­zu, neboť je tu v něm, v tak­zva­ném Panenském háji, sku­teč­ně pocho­vá­no tři­náct nevin­ných panen.

To mís­to, přes­to­že bylo pře­krás­né, ze zbý­va­jí­cích stran vrou­be­né hus­tým šíp­ko­vím v plném kvě­tu, jí nahá­ně­lo hrů­zu. Jako by se nad ním vzná­še­lo něco dus­né­ho, zlo­věst­né­ho, tem­né­ho. Přičítala to těm čer­ným liti­no­vým kří­žům, kte­ré evi­dent­ně ozna­čo­va­ly sta­ré hro­by.

Kříže byly doce­la pros­té, plo­ché, s mís­tem na malou ovál­nou foto­gra­fii a jmé­no. Ovšem foto­gra­fie i jmé­na již pod­leh­la času. Třináct kří­žů stá­lo ved­le sebe v roze­stu­pu asi dva met­ry. Paty měly zarost­lé trá­vou a jen takřka pomy­sl­ná mohyl­ka půdy nazna­čo­va­la původ­ní hrob. Ladě při­pa­da­lo podiv­né, že jsou všech­ny kří­že stej­né, děla­né jako­by na něja­kou pří­šer­nou hro­mad­nou zakáz­ku. 

Marie Valíková, Marie Losková, Jana Náveská, Apolena Francová, Josefa Vlastůfková, Josefína Krátká, Magdalena Profotová, Hermína Smrčková, Valerie Nováková, Anna Bobšíková, Anna Zelená, Barbora Donasová. Dívky, kte­ré pod­le pověr nemě­ly dojít kli­du, dokud nespl­ní svůj úkol, kvů­li kte­ré­mu zemře­ly. Proč však jen dva­náct jmen? Tohle je fakt div­né. že by tam tu jed­nu necha­li? Ale proč? Za trest?

V sáz­ce o dědic­tví není jen roz­pad­lý dům, ale i část lesa a pole v hod­no­tě asi deset mili­o­nů korun. Není tedy divu, že zís­kat toto dědic­tví roz­pou­tá doslo­va obrov­ské peklo, honbu za peně­zi a mocí. Lada si začí­ná plně uvě­do­mo­vat, že jí začí­ná jít doslo­va o holý život. Někdo nebo něco se jí sna­ží odstra­nit z ces­ty....

Nejprve je za záhad­ných okol­nos­tí nale­ze­no mrt­vé tělo kama­rád­ky Veroniky, a navíc ješ­tě dochá­zí k neob­vyk­lým, až sko­ro nad­při­ro­ze­ným jevům, jako by samo zlo zača­lo vychá­zet ze záhro­bí. K záhad­ným jevům, jež rozum doká­že jen těž­ko pocho­pit a vstře­bat, dochá­zí stá­le čas­tě­ji a člo­věk poma­lu začí­ná věřit na to, že něco mezi nebem a zemím sku­teč­ně exis­tu­je, a kdo ví, že mož­ná jde i o sku­teč­ný zásah duchů nebo vyš­ší moci ze záhro­bí.....

Celý pří­běh se točí kolem minu­los­ti a hlav­ně úmr­tí tři­nác­ti záhad­ných panen. Proč se v hro­bech tři­nác­ti panen našlo navíc 83 pane­nek? Jaké mají význam? Že by to byla vždy jed­na panen­ka za jeden pomy­sl­ný, uply­nu­lý rok od samot­né­ho pohřbe­ní oněch tři­nác­ti panen? Anebo je za tím vším mno­hem děsi­věj­ší posel­ství než si doká­že­me před­sta­vit?

Kdo je tam ukryl? Jaký význam nebo ritu­ál za tím vším je? A proč se v hro­bě nalez­la ješ­tě dal­ší nezná­má kost­ra, sta­rá při­bliž­ně dva­cet let? Že by snad dal­ší ostat­ky nezná­mé pan­ny? Čí je ta čtr­nác­tá kost­ra? Proč leže­la nad tou pan­nou z roku 1913 a pod panen­ka­mi a Veronikou? Proč niko­mu tahle nezná­má dív­ka nikdy nechy­bě­la? A proč vrah tělo Veroniky ukli­dil prá­vě sem do Panenského háje?

Hlavními hrdi­ny je poten­ci­o­nál­ní dědič­ka Lada, její snou­be­nec David a kama­rád­ka Veronika. Všemi navzá­jem pro­ple­te­ný­mi osu­dy hod­ně zamí­chá i mla­dý, pohled­ný sou­sed Valtr a v nepo­sled­ní řadě i býva­lý spo­lu­žák Martin, coby býva­lá lás­ka Lady, kte­ré se vzda­la prá­vě kvů­li Davidovi.

Kromě hrů­zostraš­ných udá­los­tí a nezkrot­né tou­ze vše ve zdra­ví pře­žít, se navíc Ladě začí­na­jí kom­pli­ko­vat milost­né vzta­hy a doslo­va ji bořit plá­ny. Na scé­ně se obje­vu­jí tři poten­ci­o­nál­ní tři muži, jež doslo­va otře­sou její­mi emo­ce­mi, ať už v dob­rém nebo v špat­ném slo­va smys­lu. A Lada? Ta najed­nou nebu­de vědět, komu z nich své srd­ce dát. Bude to snou­be­nec David, sou­sed Valtr ane­bo nako­nec Martin?

To, co násle­do­va­lo dál, zna­la Lada jen z roman­tic­kých fil­mů. Zatočila se jí hla­va, když se jeho rty něž­ně dotk­ly jejích. Pak už jen zavře­la oči a vní­ma­la jeho doty­ky a tělo. Hlavu měla napros­to vyme­te­nou a pře­sta­la se kon­t­ro­lo­vat. Byla si jis­tá jen tím, že ho chce, že ho šíle­ně chce a že ho chtě­la už od prv­ní­ho oka­mži­ku, kdy ho vidě­la...

Jak tohle všech­no jen může dopad­nout? Podaří se Ladě zís­kat celý obrov­ský maje­tek, ane­bo spad­ne do klí­na něja­ké­mu nové­mu dědi­ci v poza­dí? Kdo všech­no je v pří­bu­zen­ském vzta­hu s hlav­ní před­sta­vi­tel­kou? A jak moc jsou vzta­hy všech akté­rů pro­ple­te­ny a pro­vá­zá­ny? Je Lada oprav­du tak nevin­ná a čis­tá, jak je čte­ná­ři před­klá­dá­na ane­bo má před námi něja­ké tem­né tajem­ství? To už si musí­te pře­číst v této neza­po­me­nu­tel­né kni­ze s pří­znač­ným jmé­nem „Hrob tři­nác­té pan­ny“.

Hrob tři­nác­té pan­ny zve ke skvě­lé detek­tiv­ce s neprů­střel­nou záplet­kou, kde autor­ka kni­hy své čte­ná­ře napí­ná až do posled­ní strán­ky. Bravurně si pohrá­la s téma­tem pro­ple­te­ných rodin­ných vzta­hů, nevy­zpy­ta­tel­ných milost­ných vzta­hů, ale i s nená­vis­tí a tou­hou nejen po peně­zích, ale i moci. Jednotlivá témat pro­po­ji­la se svě­tem duchů, nad­při­ro­ze­ných jevů a tajem­ných sil, kdy ve vzdu­chu visí mra­zi­vá klet­ba.

Chcete-li se bát, a záro­veň řešit detek­tiv­ní záplet­ku, je tato kni­ha urče­ná prá­vě vám, bude z ní zce­la urči­tě nad­še­ni jako já.

HROB TŘINÁCTÉ PANNY

Napsala: Naďa Horáková

Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

Brno, 2019

Vydání dru­hé

Počet stran: 224

ISBN: 978-80-243-8660-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […]
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […]
  • V kleci od Ellison Cooper15. července 2019 V kleci od Ellison Cooper Strhující a dech beroucí thriller, při jehož čtení vás bude doslova mrazit v zádech a s každou další přečtenou stránkou budete spolu s hlavní hrdinkou Sayer Altairovou dychtivě pátrat po […]
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […]
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […]
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […]