Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Oddělen

Oddělen

Jsou fil­my, od kte­rých víte, co přes­ně bys­te měli čekat, potom jsou fil­my, u kte­rých si nejste pří­mo jis­ti, o co by mělo jít, a pak jsou fil­my jako Detachment, u kte­rých nemá­te vůbec páru, do čeho to vlast­ně jde­te. O to vět­ší pře­kva­pe­ní je, když se z tako­vé­ho šedé­ho koně (čer­ný kůň má pře­ci­je­nom něja­ké oče­ká­vá­ní) vyklu­be prvotříd­ní podí­va­ná. Přesně tako­vé je totiž intim­ní dra­ma o uči­te­li Henry Barthesovi, kte­ré jisto­jis­tě nesed­ne úpl­ně kaž­dé­mu, jed­nak pro­to, že to je roz­ta­ha­né, a také z nutká­ní zastře­lit se po skon­če­ní fil­mu.

Víte je sran­dov­ní, jak se sna­žím se nevá­zat. Jsem pros­tě suplu­jí­cí uči­tel, nemu­sím učit, mým jedi­ným úko­lem je, aby někdo něko­ho ve tří­dě neza­bil do doby, než najdou stá­lou náhra­du.

Vůbec bych se nebál při­rov­ná­ní se zná­mou lite­ra­tu­rou resp. její­mi moti­vy, pro­to­že tenhle film je hlav­ně o myš­len­kách, poci­tech a emo­cích, a to hlav­ně v tom zápor­ném slo­va smys­lu. Chlapíka ve střed­ním věku, kte­rý pra­cu­je jako zastu­pu­jí­cí uči­tel a nemá nikde žád­né závaz­ky, bychom moh­li pří­mo zto­tož­nit tře­ba se „zby­teč­ným člo­vě­kem“ z Evžena Oněgina. Ve své pod­sta­tě se toho ve fil­mu moc nedě­je, para­dox­ně však čas rych­le utí­ká a pří­běh, ve kte­rém hlav­ní­ho hrdi­nu stvár­nil nej­lep­ším výko­nem od Pianisty Adrien Brody, má veli­ký spád. Příběh se točí kolem jed­né šta­ce hlav­ní­ho hrdi­ny v jed­né stát­ní ško­le, kdy ve stej­né době potká­vá mla­dou dív­ku, kte­rá má podob­né poci­ty jako on. Henry však je samo­tá­řem, kte­rý se brá­ní jaké­mu­ko­liv závazku(odsud také název fil­mu).

Až mě při sle­do­vá­ní titul­ků napadla myš­len­ka, proč se pro­bo­ha děla­jí fil­my za mili­ó­ny dola­rů, když sta­čí hlav­ní hrdi­na a dvě ved­lej­ší posta­vy k vylí­če­ní těch nej­hlub­ších poci­tů. Buďme vděč­ni za fil­my jako je Oddělen, pro­to­že tako­vých je jako šafrá­nu a pro­drat se k nim skrz ple­vel Iron manů a jiných smyš­le­ných hejsků v nabar­ve­ných lesk­lých 3D kos­tým­kách není vůbec leh­ké. O to vět­ší radost je, když takhle kva­lit­ní film obje­ví­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80720 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56701 KB. | 06.07.2022 - 03:27:07