Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Od venuše po atomy - ilustrovaný průvodce výtvarného umění nejen pro děti

Od venuše po atomy - ilustrovaný průvodce výtvarného umění nejen pro děti

a101c0n0000142 od venuse 2d
a101c0n0000142 od venuse 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Patrik cho­dí do 5.třídy a má sest­ru Týnku. Na hřiš­ti se potká s chlap­cem, kte­ré­ho zná nej­spí­še ze ško­ly. Páťa si chce hrát fot­bal, kdež­to Tom má roze­čte­nou fajn kni­hu, kte­rou chce dočíst. Patrik a Týnka začnou poslou­chat vyprá­vě­ní Toma. Do rukou se mně dostá­vá ilu­stro­va­ný prů­vod­ce výtvar­ným umě­ním čes­kých zemí nejen pro děti. Pojďte se spo­leč­ně s Patrikem, Tomem a Týnkou vydat na dob­ro­druž­nou ces­tu do svě­ta výtvar­né­ho umě­ní. Věřte, že umě­ní není žád­ná nuda. Pohodlně se posaď­te a pozor­ně poslou­chej­te. Vyprávění totiž začí­ná. 

Kniha je vel­mi milá a pouč­ná. Celkem 19 umě­lec­kých děl - 19 pou­ta­vých pří­bě­hů. Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu je něko­lik řád­ků, kte­ré dané umě­lec­ké dílo, či obdo­bí cha­rak­te­ri­zu­je a dopl­ňu­je infor­ma­ce pro zví­da­vé hla­vič­ky dětí. Součástí je foto­ga­le­rie dané­ho umě­lec­ké­ho díla s uve­de­ním zdro­je. Součástí tex­tu jsou i drob­né ilu­stra­ce s růz­ný­mi sché­ma­ty, kte­ré dopl­ňu­jí celist­vost tex­tu. Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Potěší jak dět­ské, tak i dospě­lé čte­ná­ře a kaž­dý si v ní najde to své. Knihu dopo­ru­čím jak dospě­lým, tak i dět­ským čte­ná­řům, dále také uči­te­lům, kte­ří ji roz­hod­ně vyu­ži­jí pro prá­ci s dět­mi. Autorka i ilu­strá­tor odve­dl oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou doká­za­la dětem vysvět­lit mno­ho zají­ma­vos­tí z výtvar­né­ho umě­ní, kte­ré se na prv­ní pohled může zdát nezá­živ­né a nud­né, ale opak je prav­dou. Kniha se mně oprav­du moc líbi­la a musím říci, že se fakt poved­la. Jelikož pra­cu­ji s dět­mi, sice škol­ko­vý­mi, ale vím, že tato pub­li­ka­ce bude mít vyu­ži­tí i tam. Je plná zají­ma­vos­tí, růz­ných foto­gra­fií i ilu­stra­cí a doká­že dětem při­blí­žit zají­ma­vé malí­ře, socha­ře i různá umě­lec­ká obdo­bí.

Jaké díla, zde může­te vidět? Např. Věstovickou Venuši, nástěn­né fres­ky z rotun­dy sv. Kateřiny, kte­rá je ve Znojmě, Krumlovskou Madonu, Rudolfa II., muchláž od Jiřího Koláře, či dvou­ba­rev­nou fugu od Františka Kupky a mno­ho dal­ších úžas­ných umě­lec­kých děl. Nejvíce mě zau­jal pro­jekt Krištofa Kintery s názvem Démon růstu II., kte­rý pou­ka­zu­je na to, že dnes máme všich­ni vše­ho moc a koli­krát úpl­ně zby­teč­ně. Proto pou­žil baló­ny, kte­ré už někdo vyho­dil. Mají být něco jako ato­my, buň­ky, kte­ré straš­ně rych­le ros­tou a šíří se šíří, až jsou úpl­ně všu­de

Pro čte­ná­ře od 6 let.

Ukázka z kni­hy:

„Jej, to je pěk­ná lou­ka,“ zavýsk­la vese­le Týnka a naklo­ni­la se nad kni­hu, aby lépe vidě­la. „Teda vlast­ně... to asi není lou­ka, to jsou jen samé šmou­hy,“ zamr­ka­la pře­kva­pe­ně a kouk­la na Toma.

„Já vím, je to dost jiná kra­jin­ka, co?“ zazu­bil se na ni Tom. „Vlastně je to lou­ka malo­va­ná šmou­ha­mi,“ vysvět­lil a při­tá­hl si kni­hu o kou­sek blíž. „Takhle nějak to totiž vypa­dá, když nedáš na pra­vi­dla a malu­ješ svět tak, jak ho vidíš ty sám.“

„Teď ti teda moc nero­zu­mím,“ zamra­čil se Patrik. „Jak jako malo­vat svět, jak ho vidíš ty? Copak takhle to někdo vidí? Vždyť to jsou jen barev­né fle­ky,“ uká­zal nechá­pa­vě na obrá­zek.

„Co ty víš, když má někdo pro­blémy s oči­ma, může vidět tře­ba i takhle,“ mrk­nul na něj Tom.

„Já to mys­lel tak, že ten malíř podob­ně viděl svět kolem. A chtěl to tím obra­zem uká­zat i nám,“ odpo­vě­děl. „A vlast­ně vůbec nebyl mimo, vždyť i Týnka si hned všimla, že je to lou­ka.“

 

Autor: Veronika Chmelařová

Ilustrace: Martin Krkošek, kolek­tiv auto­rů

Žánr: kni­ha pro děti, výtvar­né umě­ní

Vydáno: 2022, vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-253-4173-5

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,74619 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60796 KB. | 01.10.2022 - 03:31:00