Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách

Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách

DSC 0394

Název kni­hy je sice kon­sta­to­vá­ní, ale sou­čas­ně byl patr­ně pro autor­ku výzvou, pro­to­že se sna­ží na mno­ho zaži­tých spo­le­čen­ských ste­re­o­ty­pů týka­jí­cích se role ženy ve spo­leč­nos­ti pou­ká­zat. Autorka Angela Saini roz­dě­li­la text do osmi kapi­tol, kte­ré jsou plné infor­ma­cí, výsled­ků výzku­mů i růz­ných teo­rií, kte­ré něja­kým způ­so­bem ovliv­ni­ly spo­le­čen­ské posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Při porov­ná­vá­ní výsled­ků výzku­mů i for­mu­lo­vá­ní teo­rií respek­tu­je autor­ka dobo­vá spe­ci­fi­ka i tech­nic­kou vyspě­lost či spo­le­čen­ský sys­tém. Nutno říci, že sice vychá­zí z mno­ha vědec­kých pra­cí, ale v kni­ze volí sro­zu­mi­tel­né for­mu­la­ce a neza­bře­dá­vá zby­teč­ně do odbor­né ter­mi­no­lo­gie. Využívá čas­to cita­ce věd­ců, ale sou­čas­ně je komen­tu­je a dává do sou­vis­los­tí nebo je navzá­jem porov­ná­vá. Seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry je roz­sáh­lý a je také seřa­zen pod­le jed­not­li­vých kapi­tol.

Jednotlivé názvy kapi­tol samy napo­ví­da­jí jejich zamě­ře­ní: Podřadnost žen, Ženy jsou více nemoc­né, Vrozené roz­dí­ly, Chybějích pět uncí žen­ské­ho moz­ku, Ženská prá­ce, Vybíravá, Proč muži vlád­nou, Staré ženy, kte­ré nehod­la­jí umřít. I když jsou již mno­ho uvá­dě­ných teo­rií nebo pre­zen­ta­ce dokon­če­ných výzku­mů zná­mé, jsou pre­zen­to­vá­ny v nových sou­vis­los­tech. Příjemným zpes­t­ře­ním je zve­řej­ně­ní zají­ma­vých detai­lů nebo zku­še­nos­tí z prů­bě­hu výzku­mů. Od kri­tic­ké­ho vní­má­ní vědec­kých názo­rů v minu­los­ti pře­chá­zí autor­ka do polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí, obdo­bí, kdy se poča­lo posta­ve­ní žen v zápa­do­ev­rop­ské spo­leč­nos­ti výraz­ně měnit. Oceňuje klad­ně půso­be­ní femi­nis­tic­ké­ho hnu­tí, kte­ré je dle její­ho vyjá­d­ře­ní „lam­pou, kte­rá osvět­lu­je před­po­ja­tost ve vědě“. Takové hod­no­ce­ní je bás­nic­ky nad­ne­se­né a autor­ka jej uved­la v doslo­vu, kde porov­ná­vá budo­vá­ní obra­zu ženy v minu­los­ti a v sou­čas­ném svě­tě. Současné poje­tí vědy může nabíd­nout stej­né šan­ce ženám i mužům. Takové kon­sta­to­vá­ní vychá­zí nej­spíš ze spo­le­čen­ské­ho pro­stře­dí, kde autor­ka žije a pra­cu­je. Podobně zúže­ný pohled má autor­ka na budouc­nost, kdy člo­věk ovlád­ne pro­stře­dí i život lid­ských jedin­ců. Neuvádí sou­čas­né pro­blémy ani rizi­ko­vé fak­to­ry sou­čas­né­ho vývo­je, vidí budouc­nost v „růžo­vých“ bar­vách.

Přestože se autor­ka sna­ží for­mu­lo­vat text se sna­hou o maxi­mál­ní objek­tiv­nost a uka­zu­je, jak někte­ré vědec­ké závě­ry nebo for­mu­la­ce ovliv­ni­ly for­mo­vá­ní norem na cho­vá­ní a posta­ve­ní mužů i žen ve spo­leč­nos­ti, nepře­svěd­či­la mě, že si s vyja­d­řo­vá­ním závě­rů a objek­tiv­ním hod­no­ce­ním situ­a­ce doká­že pora­dit. Hned v úvo­du totiž popi­su­je záži­tek z dět­ství, kte­rý byl pro její tvor­bu inspi­ru­jí­cí. Ale prá­vě popis situ­a­ce a závě­ry, kte­ré před­klá­dá bez uve­de­ní dal­ších sou­vis­los­tí, jsou sub­jek­tiv­ním vyhod­no­ce­ním. Možná by mi to tolik neva­di­lo, kdy­by se k tomu­to zážit­ku ješ­tě opa­ko­va­ně nevrá­ti­la. Z mého pohle­du je to zavá­dě­jí­cí infor­ma­ce, kte­rá v sou­vis­los­ti s obsa­hem kni­hy uka­zu­je, jak je pro člo­vě­ka obtíž­né ori­en­to­vat se ve spo­leč­nos­ti dru­hých lidí a stej­ně jako sama autor­ka, poro­zu­mět sám sobě. Prohlášení autor­ky v závě­ru kni­hy „Chtěla jsem jen lépe poro­zu­mět bio­lo­gic­ké­mu pří­bě­hu o sobě a o dal­ších ženách“ pova­žu­ji za doce­la výstiž­né a přes­to­že se v kni­ze hovo­ří hod­ně o femi­nis­tic­kém hnu­tí a femi­nist­kách, mys­lím si, že kni­ha obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí vybí­ze­jí­cích k zamyš­le­ní neje­nom ženy.

Anglická novi­nář­ka Angela Saini si dala hod­ně prá­ce s pří­pra­vou kni­hy, kte­rá vyšla v roce 2017 ve Velké Británii, kde byla vědec­kou komu­ni­tou při­ja­ta pozi­tiv­ně. V letoš­ním roce kni­hu vydal Sociologický ústav Akademie Věd s před­mluvou Mgr. Marcely Linkové, Ph.D.  V před­mluvě je struč­ně shr­nut obsah kni­hy a klad­ně hod­no­ce­ný argu­men­tač­ní poten­ci­ál tex­tu s odpo­věd­ným pří­stu­pem k vědec­ké­mu bádá­ní a uži­tí výsled­ků výzku­mů uži­teč­ných nejen pro vědec­kou komu­ni­tu, ale také pro širo­kou veřej­nost. Vyjádření „argu­men­tač­ní zdroj“ mi při­pa­dá nad­sa­ze­né a spí­še bych zařa­di­la kni­hu mezi pub­li­ka­ce, kte­ré popu­la­ri­zu­jí vědu a její výsled­ky.

Kniha mě zau­ja­la nejen svým obsa­hem, ale také způ­so­bem zpra­co­vá­ní a při­ja­tel­nou pre­zen­ta­cí roz­sáh­lé­ho množ­ství výsled­ků výzku­mů. Textu by jis­tě pomoh­la nápa­di­těj­ší gra­fic­ká úpra­va a ško­da, že autor­ka nevy­u­ži­la foto­gra­fie nebo nespo­lu­pra­co­va­la s vtip­ným výtvar­ní­kem.

Hodnocení: 60 %

  • Režisér Roland Emmerich (Godzilla, 2012) natočí operetní...5. února 2021 Režisér Roland Emmerich (Godzilla, 2012) natočí operetní... Režisér Roland Emmerich (Godzilla, 2012) natočí operetní snímek s názvem The Magic Flute od Wolfganga Amadea Mozarta. Do hlavní role byl obsazen herec Iwan Rheon. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Kniha džunglí - Obsah/O filmu28. dubna 2016 Kniha džunglí - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Kniha džunglí je zcela novým hraným výpravným zpracováním dobrodružství Mauglího, lidského mláděte, vychovávaného vlky. Když se objevuje obávaný tygr […] Posted in Speciály
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […] Posted in Filmové recenze
  • Ceny Český lev 2021 - Výsledky6. března 2021 Ceny Český lev 2021 - Výsledky Letošní předávání cen Český lev se muselo obejít bez diváků a probíhalo za dodržování řady bezpečnostních opatření. Nejvíce cen získalo drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu, které […] Posted in Filmové recenze
  • Prci, prci, prcičky - Svatba9. února 2004 Prci, prci, prcičky - Svatba Jim a Michelle se chtějí vzít a celé třetí pokračování filmu Prci prci prcičky je vlastně přípravou na tuto svatbu. Americkou svatbu. A to by to nebyla teenagerská komedie, aby se při ní […] Posted in Filmové recenze
  • Ratatouille - Vařit může každý, ale jen odvážní vaří skvěle!29. září 2020 Ratatouille - Vařit může každý, ale jen odvážní vaří skvěle! Remy měl celý život dokonalý čich a na krysu také velice neobvyklý sen: vařit v luxusní restauraci. Nenechá se zviklat očividnými potížemi, se kterými se krysa, toužící po kariéře v oboru, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ziyi Zhang5. června 2003 Ziyi Zhang Ziyi se narodila v západním Pekingu. Její maminka byla učitelka mateřské školky na odpočinku a otec ekonom. A proč je slavná? No přece hrála ve filmu Tygr a drak a v nejnovějším filmu […] Posted in Profily osob
  • Dinosauři z Jurského parku míří do Minecraftu. Jurassic...19. srpna 2020 Dinosauři z Jurského parku míří do Minecraftu. Jurassic... Dinosauři z Jurského parku míří do Minecraftu. Jurassic World DLC obsahuje 21 skinů s více než 60 dinosaury a luxusním resortem, kde se stanete správcem parku. Podobně jako ve hře Jurassic […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Faktor štěstí27. března 2017 Faktor štěstí Jste smolař nebo šťastlivec? Nebo se nacházíte někde mezi tím? Ať už se považujete z hlediska životního štěstí za naprostého boháče nebo úplného chudáka, tato kniha vám pomůže objasnit […] Posted in Recenze knih
  • Salvador12. října 2021 Salvador Novinář Richard Boyle (James Woods) informuje v roce 1980 o občanské válce v malé středoamerické zemi El Salvador. Prožívá boje z bezprostřední blízkosti a stává se svědkem velmi […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,10131 s | počet dotazů: 215 | paměť: 55187 KB. | 23.01.2022 - 23:31:48