Kritiky.cz > Recenze knih > Od Oltáře do Santiaga

Od Oltáře do Santiaga

170 bg

Knížka, nebo spí­še ces­to­va­tel­ský deník s názvem Od oltá­ře do Santiaga, je počin čer­s­tvých novo­man­že­lů Jany a Lukáše Hanušových, kte­rý se roz­hod­li jít týden po svat­bě sva­teb­ní /poutní ces­tu od Kuřimi u Brna do Santiaga de Compostella, a tedy za nece­lé čty­ři měsí­ce ujít bez­má­la 3300 kilo­me­t­rů, přes Rakousko, Švýcarsko, Francii až do cíle v Portugalska.

Svojí ces­tu popi­su­jí ode dne před vel­kým D, tedy bale­ním věcí potřeb­ných na ces­tu a taky kla­de­ním si kla­sic­kých ces­to­va­tel­ských otá­zek, typu Kde bude­me spát? Co bude­me jíst? Máme vše­ho dost? Snad jsme na nic neza­po­mně­li? Které se tak nějak opa­ko­va­li v prů­bě­hu celé ces­ty, jen se při­da­li časem dal­ší typu jak vyzrát na puchý­ře, či na sebe samé, to když se blí­ži­lo něja­ké dus­no, kvů­li výmě­ně názo­rů. Což potvr­zo­va­li někdy svý­mi odliš­ný­mi zápis­ky, při nasta­lých situ­a­cích.

Takže tato ces­ta, kte­ré jsem si během čte­ní říka­la Svatební ces­ta do Jiljí, ale po svat­bě, měla i pře­sah, prá­vě skrz muž­ský a žen­ský pohled, naštěs­tí, v tom­to pří­pa­dě dvou mla­dých, poho­do­vých lidí, kte­rý bra­li vše s humo­rem a vti­pem v dení­ku, roz­hod­ně nešet­ři­li. Což jsem pozna­la hned na začát­ku, při pře­čte­ní obál­ky, kde se Lukáš popi­su­je co by objek­tiv­ní zapi­so­va­tel dení­ku, a Janu popi­so­vač­ku zkres­le­ných udá­los­tí.

V dení­ku popi­su­jí, prů­cho­dy měs­ty, návštěvy kem­pů a to i z prak­tic­ké­ho pohle­du, jak jsou uzpů­so­be­ny, ale i občas­né přespá­ní na faře, milé pohoš­tě­ní, pozná­vá­ní nových lidí, pout­ní­ků až po to kolik den­ně utra­ti­li za služ­by, jíd­lo, uby­to­vá­ní.

Knížku jsem pře­čet­la na jeden zátah, pro­to­že jak to tak u ces­to­pi­sů, dení­ků bývá, zají­má vás, co bude dál. Navíc je to kni­ha, kte­rou bych zařa­di­la ved­le belet­rie do humor­né lite­ra­tu­ry, pro­to­že jejich nad­hled nejen na man­žel­ské sou­ži­tí, ale i boj s nepříz­ní, mě váž­ně poba­vil. A tak mohu jen dopo­ru­čit.

Knihu lze objed­nat zde : https://www.grada.cz/od-oltare-do-santiaga-11552/

autor : Jana Hanušová, Lukáš Hanuš

ilu­stra­ce : Petr Urban

vydá­no : 2020

počet stran : 376

vaz­ba : měk­ká, bro­žo­va­ná

 

 

 

 

 

 

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...