Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Od nápadu k podnikatelskému plánu

Od nápadu k podnikatelskému plánu

od napadu k podnikatelskemu planu 82007

Máte skvě­lý nápad, jste pře­svěd­če­ní, že by vám mohl vydě­lat pení­ze a uva­žu­je­te o tom, že začne­te pod­ni­kat? Nebo jste zku­še­ní pod­ni­ka­te­lé a chce­te svůj byz­nys dále roz­ví­jet?  Nebo o pod­ni­ká­ní neu­va­žu­je­te vůbec, ale zají­má vás, jak to všech­no fun­gu­je? Sáhněte po kni­ze Od nápa­du k pod­ni­ka­tel­ské­mu plá­nu!

Zkušení auto­ři se s vámi podě­lí o své tipy a pro­zra­dí, jak při­jít na nové nápa­dy, ově­řit, zda se dají zre­a­li­zo­vat a jaká je jejich poten­ci­ál­ní úspěš­nost. Dozvíte se taky, jak správ­ně iden­ti­fi­ko­vat pod­ni­ka­tel­ské pří­le­ži­tos­ti a jak si nasta­vit vhod­ný byz­nys model. Kniha vám pro­zra­dí i to, jak při­pra­vit crowd­fun­din­go­vou kam­paň - od nápa­du až po pre­zen­ta­ci na veřej­nos­ti.

Tahle pubi­ka­ce je jedi­neč­ná v tom, že obsa­hu­je popis celé­ho pro­ce­su od iden­ti­fi­ka­ce pod­ni­ka­tel­ské pří­le­ži­tos­ti až po sesta­ve­ní pod­ni­ka­tel­ské­ho plá­nu a jeho násled­nou rea­li­za­ci. Poradí taky, na co neza­po­me­nout a jakým chy­bám se vyhnout. Pro inspi­ra­ci zde najde­te i tři pří­kla­dy kom­plet­ně vypra­co­va­ných pod­ni­ka­tel­ských plá­nů.

Jako pomůc­ka pro začí­na­jí­cí pod­ni­ka­te­le nebo návod na roz­ví­je­ní byz­ny­su je kni­ha ide­ál­ní. Obšírně zod­po­ví veš­ke­ré dota­zy k dané­mu téma­tu a nabí­zí i množ­ství pří­kla­dů, kte­ré uka­zu­jí, jak jed­not­li­vé popsa­né kro­ky fun­gu­jí v pra­xi. Občas je však až pří­liš odbor­ná, tak­že je těž­ší poro­zu­mět, o co v někte­rých kapi­to­lách jde. Taky je ško­da, že je jenom čer­no­bí­lá, pro­to­že gra­fy, plá­ny i pří­kla­dy by lépe vynik­ly, kdy­by byly vytiš­tě­ny barev­ně. Protože jsou není barev­né, splý­va­jí s tex­tem, a kni­ha tak půso­bí nezá­živ­ně. Pokud ji ale nebu­de­te sou­dit pod­le vizu­ál­ní strán­ky, zjis­tí­te, že nabí­zí spous­tu prak­tic­kých tipů, kte­ré vyu­ži­je­te na vaší pod­ni­ka­tel­ské ces­tě.

Hodnocení: 80%

Od nápa­du k pod­ni­ka­tel­ské­mu plá­nu

Autoři: Michaela Svobodová, Michal Andera

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 232

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01582 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53315 KB. | 27.09.2021 - 09:50:33