Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Od 6. do 15. října 2014 budou mít čeští a slovenští diváci příležitost zhlédnout filmy ze špičkových mezinárodních filmových festivalů. Díky jedinečné filmové přehlídce Be2Can získají poprvé možnost ve vybraných kinech, na Video-On-Demand a v televizi vidět snímky promítané letos v Berlíně, Benátkách a Cannes.

Od 6. do 15. října 2014 budou mít čeští a slovenští diváci příležitost zhlédnout filmy ze špičkových mezinárodních filmových festivalů. Díky jedinečné filmové přehlídce Be2Can získají poprvé možnost ve vybraných kinech, na Video-On-Demand a v televizi vidět snímky promítané letos v Berlíně, Benátkách a Cannes.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„ Berlín, Benátky a Cannes jsou nej­vět­ší a nej­vliv­něj­ší svě­to­vé fil­mo­vé fes­ti­va­ly. Jejich pro­gram zna­čí kva­li­tu a urču­je trend svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie,“ uve­dl pre­zi­dent medi­ál­ní spo­leč­nos­ti Film Europe Ivan Hronec, kte­rá pře­hlíd­ku pořá­dá. „ Jejich hod­no­ta nespo­čí­vá pou­ze ve fil­mech, ale také v makro­dra­ma­tur­gii fes­ti­va­lo­vých sek­cí.“ Be2Can je reflexí těch­to fes­ti­va­lů a uni­kát­ním čes­kým a slo­ven­ským festivalově-distribučním kon­cep­tem.

Ve vybra­ných kinech uve­de letos v kino­pre­mi­é­ře téměř 20 aktu­ál­ních fil­mů sezo­ny 2014 z Cannes a Berlinale, z toho 3 fil­my v jedi­neč­né „day and date“ kino- a VOD pre­mi­é­ře, takřka 60 fil­mů z minu­lých roč­ní­ků ve VOD pre­mi­é­ře a více než 50 Be2Can fil­mů na tele­viz­ním kaná­lu Film Europe Channel.„ Kvalita, počet fil­mů a kom­plex­ní dis­tri­buč­ní model nás oprav­ňu­je nazvat Be2Can VELKÝM fil­mo­vým fes­ti­va­lo­vým ECHEM,“ řekl Hronec ke kon­cep­tu pro­jek­tu.

Ti, kte­ří se v rám­ci pro­jek­tu Be2Can roz­hod­nou zaví­tat do kina, si budou moci vybrat z těch­to sálů: v Praze kina Lucerna, Atlas a Evald, v Brně kino Art, ve Zlíně Velké kino a Golden Apple Cinema, v Českých Budějovicích kino Kotva a v Bratislavě Kino Film Europe. Mezi dva­cít­kou fil­mů, kte­ré zde budou ve vět­ši­ně pří­pa­dů uve­de­ny v pre­mi­é­ře, se obje­ví tako­vé titu­ly, jako napří­klad Zimní spá­nek (Zlatá pal­ma, Cannes 2014), Leviatan (Nejlepší scé­nář, Cannes 2014), Sils Maria (nomi­na­ce na Zlatou pal­mu, Cannes 2014), In Order of Disappearance (nomi­na­ce na Zlatého med­vě­da, Berlinale 2014) nebo Sbohem jazy­ku (Cena poro­ty, Cannes 2014). Premiérové fil­my budou násled­ně uve­de­ny do běž­né dis­tri­buce.

Další plat­for­mou, kte­rou budou moci divá­ci Be2Can vyu­žít, je Video-On-Demand služ­ba O2 Videotéka, kte­rou pro­vo­zu­je ope­rá­tor O2. Zde bude k vidě­ní 53 fil­mů, kte­ré samo­zřej­mě spl­ňu­jí atri­but Be2Can, tj. byly pre­zen­to­vá­ny na někte­rém z uve­de­ných mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů. Diváci se mohou těšit na VOD pre­mi­é­ry fil­mů jako Život Adèle (Zlatá pal­ma, Cannes 2013), Pozice dítě­te (Zlatý med­věd, Berlinale 2013), Velká nád­he­ra (nomi­na­ce na Zlatou pal­mu, Cannes 2013), ale také na pre­mi­é­ro­vé uve­de­ní Fausta (Zlatý lev, Benátky 2011) či žánro­vé pře­kva­pe­ní Iron Sky (Panorama, Berlinale 2012).

„ Společnost O2 je pro nás klí­čo­vým part­ne­rem a jsem rád, že se do pro­jek­tu Be2Can zapo­ji­la,“ dodá­vá k part­ner­ství Ivan Hronec. Pořadatelé Be2Can jed­na­jí s O2 o dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ci. Filmy, kte­ré jsou v letoš­ním roce uve­de­ny v sek­ci kino, budou v příš­tím roce k dis­po­zi­ci prá­vě na Video-On-Demand.

„ Mám radost, že více než tisí­cov­ku fil­mů, kte­ré aktu­ál­ně O2 Videotéka nabí­zí, v říj­nu dopl­ní uni­kát­ní sním­ky ze svě­to­vých fes­ti­va­lů. Filmy si tak divá­ci budou moct užít ve vyso­ké kva­li­tě i v pohod­lí domo­va nebo na cestách v table­tu nebo tele­fo­nu. Je to pro nás mož­nost při­nést našim divá­kům opět něco jedi­neč­né­ho,“ dopl­nil David Duroň, ředi­tel pro seg­ment domác­nos­tí v O2.

Třetím „mís­tem“, kde bude mož­né sle­do­vat fes­ti­va­lo­vé fil­my, bude tele­viz­ní kanál Film Europe Channel, kde se, stej­ně jako na VOD, před­sta­ví star­ší fes­ti­va­lo­vé sním­ky. Kromě toho se divá­ci Film Europe Channel a návštěv­ní­ci O2 Videotéky navíc dočka­jí tří tzv. „day & date rele­a­se“ pre­mi­ér. Zhlédnout tak budou moci fil­my Free ran­ge / Balada o při­je­tí svě­ta (Berlín 2014), Čtyřikrát (Cannes 2010) a Příběh dětí a fil­mu (Cannes 2013).

Zvláštností letoš­ní­ho Be2Can bude také pro­mí­tá­ní čes­ko­slo­ven­ské­ho sním­ku Až při­jde kocour, kte­rý v roce 1963 nato­čil Vojtěch Jasný s Janem Werichem a Emíliou Vášáryovou v hlav­ních rolích. Jde o zatím posled­ní čes­ký či slo­ven­ský film, kte­rý byl uve­de­ný v hlav­ní sou­tě­ži fes­ti­va­lu v Cannes a záro­veň zís­kal oce­ně­ní - v tom­to pří­pa­dě Zvláštní oce­ně­ní poro­ty a cenu CST.

„ Be2Can není jen o fil­mech a jejich oce­ně­ních. Rádi bychom čes­kým a slo­ven­ským fil­mo­vým fanouškům pomoh­li lépe pocho­pit struk­tu­ru a dra­ma­tur­gii vel­kých fil­mo­vých fes­ti­va­lů a při­blí­žit jim jejich záku­li­sí,“ dodá­vá Ivan Hronec.

Aktuální infor­ma­ce o fes­ti­va­lu Be2Can, o při­pra­vo­va­ných fil­mech a akcích najdou zájem­ci na face­boo­ko­vé strán­ce https://www.facebook.com/Be2CanFestival.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Red Dead Redemption 2 / část 17 / Jack Smrádek na lovu ryb / 1080 HD / 60 FPS15. listopadu 2020 Red Dead Redemption 2 / část 17 / Jack Smrádek na lovu ryb / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • #1873: Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2 - 65 %19. prosince 2018 #1873: Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2 - 65 % Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Vydání má 112 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge […] Posted in Recenze komiksů
  • Eva Pilarová4. června 2020 Eva Pilarová Včera měla zpěvačka a herečka veřejný pohřeb. Připomeňme si její slávu a um pěti vybranými hity z jejího […] Posted in Videa
  • #DP187: Transformers: Beast Wars: The Gathering16. července 2021 #DP187: Transformers: Beast Wars: The Gathering  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Simon Furman Kresba: Don Figuroa Po recenzi na netflixovské Transformery (článek by měl již brzy vyjít na Deníku milovníka filmů) […] Posted in Recenze komiksů
  • #2135: Návrat Krále Šumavy 1: Na čáře19. ledna 2021 #2135: Návrat Krále Šumavy 1: Na čáře Návrat Krále Šumavy 1: Na čářeVydala nakladatelství Labyrint a Euromedia v brožované vazbě v roce 2018. Vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Knihu zakoupíte v […] Posted in Recenze komiksů
  • Těžké probuzení26. března 2019 Těžké probuzení Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Není čas zemřít – Recenze – 70 %30. září 2021 Není čas zemřít – Recenze – 70 % Série bondovek v hlavní roli s Danielem Craigem se dočkala svého konce. Ve filmu Casino Royale (2006) se britský agent 007 osudově zamiloval do ženy svého života, o kterou záhy tragicky […] Posted in Filmové recenze
  •  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)20. listopadu 2016  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou knihou, ktorú z rúk človek len tak ľahko nepustí, je nepochybne kniha 404 nejkrásnějších […] Posted in Recenze knih
  • Petr a Lucie8. ledna 2018 Petr a Lucie „A protože byl v onom tvárném věku, kdy se duše – s povrchem ještě příliš hebkým – pokrývá vráskami při sebemenších závanech zvenčí a rozechvěně se utváří pod jejich letmými dotyky, cítil […] Posted in Knihy k maturitě
  • StudentFilm: Třída smrti1. července 2014 StudentFilm: Třída smrti Pavel Soukup nám ve svém bakalářském filmu předkládá silně atmosferickou záležitost, která je podpořena stylistickou černobílou kompozicí. Jedná se o krátkometrážní animovaný horor, jehož […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73387 s | počet dotazů: 270 | paměť: 59838 KB. | 17.08.2022 - 21:12:12