Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Ochránci

Ochránci

56091c7818 104145391 o2
56091c7818 104145391 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Trochu se zpož­dě­ním jsem koneč­ně zhlé­dl i prv­ní rus­ký super­hr­din­ský film. Na násle­du­jí­cích řád­cích se ten­to roz­hod­ně zají­ma­vý a ambi­ci­óz­ní pro­jekt poku­sím shr­nout a porov­nat se slav­něj­ší­mi ame­ric­ký­mi pří­buz­ný­mi.
Tvůrce musí­me na úvod pochvá­lit, neboť se jako jed­ni z mála odhod­la­li k super­hr­din­ské­mu fil­mu, kte­rý nebyl na moti­vy žád­né­ho komik­su. Ale na dru­hou stra­nu je vidět, že Marvel už nato­lik otu­pil kre­a­tiv­ní smýš­le­ní někte­rých sce­náris­tů, neboť jeho dement­ní klišé se nevy­hnu­ly ani Ochráncům.
O co tedy ve fil­mu jde? Zlý dok­tor Kuratov taj­ně stvo­ří něko­lik nad­lid­ských bytos­tí, a násled­ně prch­ne do taj­né­ho úto­čiš­tě. Po zhru­ba čty­ři­ce­ti letech se ale vra­cí s úmys­lem zni­čit svět. Ruská taj­ná služ­ba Patriot tedy povo­lá sexy major­ku Elenu, kte­rá za nece­lých deset minut shro­máž­dí čty­ři meta­li­di a pošle je Kuratova zasta­vit. Tým se sklá­dá z Arsa, věd­ce, kte­rý je scho­pen vyu­žít svůj hněv a trans­for­mo­vat se v med­vě­da, zemětře­se­ní ovlá­da­jí­cí­ho Lera, nevi­di­tel­né krás­ky Xenie a rych­lé­ho Khana. Po úvod­ních nezda­rech nako­nec tito čty­ři vyvo­le­ní moc­né­ho nepří­te­le pora­zí a zachrá­ní tak Rusko před pohro­mou.
Akční scé­ny, kte­rých je ve fil­mu mno­ho, jsou vizu­ál­ně nesmír­ně půso­bi­vé a pod­ma­ni­vé, kazí je snad jen občas­né zpo­ma­le­né zábě­ry. Jinak jim není co vytknout a na pře­pra­vu obrov­ské­ho komí­na let­kou heli­kop­tér budu ješ­tě dlou­ho vzpo­mí­nat.
Film ovšem skří­pe v momen­tech, kdy hrdi­no­vé neta­sí své zbra­ně a jen mezi sebou kon­ver­zu­jí. Téměř všech­ny kon­ver­za­ce hlav­ních před­sta­vai­te­lů byly nesku­teč­ně špat­né, což ve mně vyvo­lá­vá dojem, že je snad psa­ly děti z páté tří­dy základ­ní ško­ly.
Jako kopír­ka prv­ních Avengers od Josse Whedona tedy Ochránci fun­gu­jí dob­ře, ale z dané­ho téma­tu šlo roz­hod­ně vyždí­mat víc, než jen ten­to polo­re­ma­ke.
Hodnocení: 55%
P.S. Závěrečná poti­tul­ko­vá scé­na mne navna­di­la na pokra­čo­vá­ní. Doufejme, že vznik­ne.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,09562 s | počet dotazů: 252 | paměť: 59822 KB. | 18.08.2022 - 16:30:26