Kritiky.cz > Filmové recenze > Ochránci | Guardians [30%]

Ochránci | Guardians [30%]

Orch

Rusko se sna­ží v posled­ní době tak tro­chu dohnat Hollywood co se týče vel­kých pop­cor­no­vých podí­va­ných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku nesku­teč­ně úspěš­ný Stalingrad a nyní při­chá­zí pal­ba úpl­ně jiných roz­mě­rů. Po zápla­vě super­hr­din­ských fil­mů a super­hr­din­ských týmo­vek totiž při­chá­zí jed­na, na kte­rou může být Matička Rus hrdá. Do našich kin totiž vstu­pu­je dnes sní­mek Ochránci, kte­rý před­sta­vu­je rus­ké super­hr­di­ny zachra­ňu­jí­cí svět před zká­zou.  

Ještě za dob Sovětského sva­zu byla spe­ci­ál­ní vojen­ská slož­ka Patriot pově­ře­na vytvo­ře­ním super­hr­din­ské­ho týmu, kte­rý, posbí­ra­ný z jedin­ců napříč celým sva­zem, má v pří­pa­dě potře­by zachrá­nit obča­ny nejen SSSR, ale bude li tře­ba, i celé­ho svě­ta. Jenže doba Sovětského sva­zu už je dáv­no pryč a hrdi­no­vé z toho­to pro­jek­tu jsou nuce­ni žít v ústra­ní díky zapo­vě­ze­ní věd­ce, kte­rý se na jejich vzni­ku podí­lel. Ne však na dlou­ho. Na svět se řítí hroz­ba, díky kte­ré nasta­ne koneč­ně doba Ochránců...

Ochránci jsou zají­ma­vý pro­jekt. Film, kte­rý se nebo­jí vyzvat ty nej­vět­ší komik­so­vé flá­ky kaž­do­roč­ně dobý­va­jí­cí kina po celém svě­tě, nabí­zel už od prv­ních pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů doce­la zají­ma­vý twist na zave­de­né téma a skrý­val pří­slib pře­pá­le­né­ho béč­ka jako odde­cho­vé alter­na­ti­vy na vypl­ně­ní čeká­ní na dal­ší bloc­kbus­ter od Marvelu nebo DC. Jenže, sku­tek utek.

   
Ochránci v režii Sarika Andreasjana totiž namís­to toho, aby s žánrem jakým­ko­liv způ­so­bem pra­co­va­li nebo se sna­ži­li poskyt­nout alter­na­ti­vu k jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších pro­duk­ci, se vydá­va­jí ces­tou laci­né kopie, kte­rá se nebo­jí kopí­ro­vat nejen téměř vše co se týče děje a postav, napros­to bez oba­lu opi­su­je i někte­ré akč­ní sek­ven­ce z více či méně vyda­ře­ných komik­so­vých fil­mů posled­ních let. Ostatně inspi­ra­ce Fantastickou čtyř­kou je znát asi nej­ví­ce, byť se ve fil­mu dá nalézt hned něko­lik dal­ších kous­ků z pro­duk­ce Marvelu.
Především je ale tahle rus­ká pará­da nesku­teč­ně hlou­pá, mini­mál­ně co se týče jed­not­li­vých dia­lo­gů. Jistě, komik­so­vé fil­my pra­vi­del­ně pra­cu­jí (s výjim­kou snad LoganaDeadpoola) s pří­stup­ným mate­ri­á­lem a znač­nou mírou nai­vi­ty, žád­ní z nich se ovšem ani zda­le­ka nepouš­tí do tako­vých­to výšin v tom­to ohle­du, jako tahle rus­ká náhraž­ka. Ochránci totiž půso­bí ve výsled­ku jako sou­čet akč­ních sek­ven­cí, ve kte­rých se na pár chvil před­ve­dou jejich super­hr­di­no­vé, pospo­jo­va­ný hod­ně naře­dě­nou kom­bi­na­cí patri­o­tis­mu, pro­pa­gan­dy a pře­de­vším hod­ně laci­né vari­an­ty sto­krát vidě­né­ho. Nic pře­vrat­né­ho, nápa­di­té­ho, ori­gi­nál­ní­ho nebo ale­spoň dob­ře zvlád­nu­tá ruti­na. Zkrátka, máme týp­ka co krá­jí lidi v hyper­pro­sto­ru, týp­ka co se mění v růz­né hyb­ri­dy člo­vě­ka s med­vě­dem, děv­čicu co se umí zne­vi­di­tel­nit a týp­ka co si při­šel hrát s kame­ním. A ti všich­ni se posta­ví své­mu stvo­ři­te­li, kte­rý tak tro­chu moc str­kal ruce do zásuv­ky. Víc od toho ale neče­kej­te, neboť to nedo­sta­ne­te.
Vizuálně se samo­zřej­mě pohy­bu­je­me někde v rám­ci béč­ko­vé­ho prů­mě­ru a tro­chu lep­ší­ho ama­tér­ské­ho fil­mu. Některé akč­ní momen­ty mají nápad a napří­klad vstup Arseniye (Anton Pampushnyy) na scé­nu pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, s čím film ope­ru­je. Všechno ale půso­bí spí­še jako nácvik na ost­ré natá­če­ní, kte­rý někdo nato­čil mís­to samot­né­ho fil­mu. Obzvláště to pak pla­tí o hlav­ním zápo­rá­ko­vi v podá­ní Stanislava Shirina, kde jsem do kon­ce fil­mu nějak nede­kó­do­val, jest­li se jed­na­lo o žert ze stra­ny tvůr­ců, nebo byl jeho design oprav­du myš­len váž­ně.
Zkrátka, ať to nena­ta­hu­ju. Ochránci jsou v pod­sta­tě tím, čím se zdá­li být od prv­ních pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů, žád­né pře­kva­pe­ní se neko­ná. Ruská odpo­věď na popu­lár­ní komik­so­vé fil­my a komik­so­vé týmov­ky je více než čím­ko­liv jiným laci­nou náhraž­kou, kte­rá sotva drží pohro­ma­dě. Film se tak moc sna­ží být dal­ší cool podí­va­nou až je ve výsled­ku podí­va­nou vlast­ně pro niko­ho. Není nato­lik dob­rý, aby zau­jal běž­né­ho divá­ka i v rám­ci skrom­né sto­pá­že něco málo pod hodin­ku a půl, a není nato­lik špat­ný, aby poba­vil svo­ji špat­nos­tí. Tvůrci se sna­ži­li oprav­du hod­ně, přes­to tím, že se posta­vy budou tvá­řit rádo­by cool, pře­dá­vat rádo­by cool hláš­ky a bude do toho hrát rádo­by cool hud­ba, dob­rý film nevznik­ne. Jako kuri­o­zi­ta mož­ná, jako seri­oz­ní film na kte­rý zajít roz­hod­ně ne.
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Ochránci | Guardians
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Kachní sezóna15. března 2006 Kachní sezóna Mexický film bez po zuby ozbrojených drsných mužů, tzn. že se v něm nestřílí? Odehrávající se celý v paneláku? V české distribuci??? Tak to musí určitě stát za to! Matka právě odešla z […] Posted in Filmové recenze
  • Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě!5. července 2018 Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě! Arthur je velmi dobrá pohádka, která kombinuje v sobě poměrně nové prvky. Chvilku se děj odehrává v normálním světě a během pár minut je děj promítnut do podzemí a má překrásný animovaný […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl páně14. listopadu 2005 Anděl páně Po delší době se do kin dostává opět nějaká česká pohádka. Anděla Páně natočil na motivy pohádek Boženy Němcové do té doby televizní režisér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánočním a […] Posted in Filmové recenze
  • Před soumrakem12. října 2005 Před soumrakem Po devíti letech se režisér Richard Linklater vrátil k pozoruhodnému snímku Před úsvitem. V něm se mladý Američan seznamuje ve vlaku mezi Budapeští a Vídní s Francouzkou vracející se domů […] Posted in Filmové recenze
  • Důkaz30. ledna 2006 Důkaz Někdo moudrý kdysi řekl, že hranice mezi genialitou a šílenstvím je křehká. A něco na tom bude, alespoň podle filmu Důkaz soudě. Ústřední zápletku filmu tvoří hned dva důkazy. Jednak […] Posted in Filmové recenze
  • Anon14. května 2018 Anon Původem novozélandský režisér Andrew Niccol se před lety předvedl se vší parádou se svým debutem Gattaca, na který navázal více či méně úspěšnými scenáristickými (Truman show) a […] Posted in Filmové recenze
  • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […] Posted in Filmové recenze

Ochránci | Guardians [30%]
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...