Kritiky.cz > Pro ženy > Ochrana pleti v zimě - jak na to?

Ochrana pleti v zimě - jak na to?

winters 1919143 1920 1

Ochrana ple­ti v zimě je čas­to dis­ku­to­va­né téma. Pokud si prá­vě teď říká­te, že tohle téma pře­ci ješ­tě není aktu­ál­ní, pro­to­že nám stá­le ješ­tě panu­je tep­lot­ně pří­z­ni­věj­ší pod­zim, dovo­lím si vám opo­no­vat pře­svěd­če­ním, že je lep­ší být o krok napřed. Zima se totiž neza­sta­vi­tel­ně blí­ží a nebu­de to tak dlou­ho trvat a zakle­pe nám na dve­ře. Proto bys­te urči­tě měli vědět, jaké jsou základ­ní kro­ky při ochra­ně ple­ti, kte­rá je v zim­ních měsí­cích vysta­vo­vá­na čas­té změ­ně tep­lot.

Proč je ochrana pleti v zimě tak důležitá?

I když mož­ná milu­je­te zimu, pro­to­že je pří­sli­bem celé řady zim­ních rado­vá­nek, rádi nosí­te kozač­ky až nad kole­na nebo se s chu­tí zachumlá­te do huňa­té­ho kabát­ku, vaše pleť to bohu­žel vidí jinak. Každý den je vysta­vo­vá­na citel­ným změ­nám kli­ma­tu, zatím­co v jed­nu chví­li trá­ví­te čas v pře­hřá­té míst­nos­ti, za chví­li čelí­te ven­kov­ní­mu mra­zu a vět­ru, kte­rý ští­pe do tvá­ře a zaku­su­je se i pod neh­ty. Vaše pleť tyhle tep­lot­ní pře­cho­dy nevní­má zrov­na s nad­še­ním, ba spí­še nao­pak - stá­vá se hru­bou, šupi­na­tou, vysu­še­nou a vel­mi cit­li­vou.

Jak svou pleť můžete chránit?

Mám pro vás něko­lik tipů na ochra­nu ple­ti, s nimiž se vám poda­ří kru­tou zimu pře­ko­nat bez vět­ší újmy na krá­se i zdra­ví. Věřte, že ochra­na ple­ti v zimě má smy­sl!

  • Hydratace je důležitá, má však jedno „ale“

    I v zimě je pleť potře­ba hyd­ra­to­vat, i když mno­ho lidí věří pře­svěd­če­ní, že hyd­ra­tač­ní krémy nema­jí v naší zim­ní výba­vě co dělat. Na jed­nu stra­nu je to prav­da, hyd­ra­tač­ní krémy se musí během zim­ních měsí­ců pou­ží­vat s roz­va­hou. Pakliže jde­te ven, urči­tě není rozum­né pleť nama­zat kré­mem s vyso­kým obsa­hem vody, pro­to­že v tako­vou chví­li dojde k její­mu vypa­řo­vá­ní, ochla­zo­vá­ní pokož­ky a rizi­ku, že popraská a dojde k naru­še­ní její při­ro­ze­né pev­nos­ti. Naopak na noc si může­te dopřát něja­ký pěk­ně hut­ný a pořád­ně hyd­ra­tač­ní krém.

  • Pozor na správnou volbu make-upu

    I s vol­bou make-upu se to v zimě musí dělat opa­tr­ně. Kdo si mys­lel, že může po celý rok pou­ží­vat jeden a ten samý pro­dukt, ten se bohu­žel sple­tl. V létě je rozum­něj­ší vsa­dit na leh­čí make-upy, v zimě nao­pak radím vybí­rat ty hut­něj­ší, kte­ré na ple­ti vytvo­ří ochran­ný film.

  • Žádný alkohol při odličování

    Nemám teď na mys­li, abys­te si v době, kdy svou pleť bude­te odli­čo­vat, nena­lí­va­li paná­ka něče­ho tvr­dé­ho nebo u toho vese­le nepo­pí­je­li něja­ké dob­ré víno. Apeluji na správ­ný výběr odli­čo­va­cích pří­prav­ků, kte­ré by v zim­ním obdo­bí urči­tě nemě­ly obsa­ho­vat alko­hol. Alkohol totiž způ­so­bu­je vysu­šo­vá­ní ple­ti, což v zimě roz­hod­ně není žádou­cí. Dejte radě­ji před­nost odli­čo­va­cí­mu mlé­ku, kte­ré v sobě žád­ný alko­hol neob­sa­hu­je.

Zdroj obráz­ků: Pixabay.com

Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,24342 s | počet dotazů: 223 | paměť: 51155 KB. | 07.05.2021 - 07:12:04
X