Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos

Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos

1 e1454443209620
1 e1454443209620
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový, vel­mi oče­ká­va­ný doku­men­tár­ní sní­mek reži­sé­ra Jana Svatoše by se měl dočkat pre­mi­é­ry už letos. Tento jedi­neč­ný doku­ment divá­kům před­sta­ví dílo a odkaz ame­ric­kých dob­ro­dru­hů, fil­ma­řů a spi­so­va­te­lů, man­že­lů Johnsonových. Jan Svatoš tak vol­ně nava­zu­je na svůj ceně­ný debut Africa obscu­ra z roku 2011 a na dal­ší pro­jek­ty, rea­li­zo­va­né za spo­lu­prá­ce ame­ric­ké amba­sády v Praze.

Dokumentární sní­mek Archa svě­tel a stí­nů bude popi­so­vat nejen vel­mi zají­ma­vou život­ní pouť man­že­lů Martina a Osy Johnsonových, ale zamě­ří se i na jejich rene­sanč­ní myš­len­ky blíz­ké dneš­ním ide­jím huma­nis­mu a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Příběh této man­žel­ské dvo­ji­ce nabí­zí svě­dec­tví o vše­mož­ných nástra­hách i výzvách kaž­dé doby, během svých cest zbou­ra­li řadu mýtů, potý­ka­li se s před­sud­ky a pro­ži­li mno­ho výher i pádů. Mnohokrát ale nara­zi­li na moc­něj­ší sou­pe­ře, jaký­mi byly Hollywood a nako­nec i sám život.

2

Film zaujme pře­de­vším svou nalé­ha­vos­tí, roz­ma­ni­tos­tí, obsa­hem a hlav­ně aktu­ál­nos­tí. Příběh man­že­lů Johnsonových se dosud nedo­čkal fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, a to ani v USA. Podíváme se v něm na pět kon­ti­nen­tů, uvi­dí­me zce­la uni­kát­ní a dopo­sud nikde nepub­li­ko­va­né archiv­ní mate­ri­á­ly a zaži­je­me pou­ta­vý pří­běh na poza­dí společensky-aktuálních témat. Filmy reži­sé­ra Jana Svatoše jsou oce­ňo­vá­ny na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech hlav­ně díky své jedi­neč­nos­ti a ori­gi­nál­ní­mu zpra­co­va­ní, je tedy jas­né, že i v pří­pa­dě Archy svě­tel a stí­nů tomu nebu­de jinak. Devadesáti minu­to­vý sní­mek nám tak pood­ha­lí pozo­ru­hod­ný pří­běh a při­ne­se vel­mi zají­ma­vý fil­mo­vý záži­tek. Jan Svatoš k tomu­to sním­ku napsal i scé­nář a kro­mě reži­sér­ské úlo­hy se cho­pil i role pro­du­cent­ské. Kameru zde má na sta­rost absol­vent­ka Filmové Akademie Miroslava Ondříčka v Písku Romi Straková a hla­sy man­že­lům Johnsonovým pro­půj­čí šar­mant­ní Zora Jandová a cha­risma­tic­ký Igor Bareš. Rozhodně se tedy je na co těšit. Přesvědčit se o tom může­te ostat­ně v tea­se­ru.

Zdroje: Archafilm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93566 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58139 KB. | 08.08.2022 - 21:35:03