Kritiky.cz > Recenze knih > Objevuj s puzzle: Česká republika

Objevuj s puzzle: Česká republika

puzzle ceska republika

Hledáte ori­gi­nál­ní dárek pro své děti? Zajímá vás his­to­rie naší vlas­ti a chce­te si slo­žit puzzle a při­tom se mno­ho dozvě­dět? Jana Jůzlová je autor­kou zají­ma­vé  pub­li­ka­ce Objevuj s puzzle: Česká repub­li­ka, kte­rou vyda­la Euromedia Group, a.s. pod znač­kou Pikola. 

Velké ovál­né puzzle s roz­mě­ry 1 x 0,7 met­ru se sklá­dá z 205 díl­ků. Box se sta­veb­ni­cí obsa­hu­je puzzle a 32 strán­ko­vou kníž­ku, kte­rá je plná zají­ma­vos­tí o naší his­to­rii růz­ných kra­jů. Zajímavá brou­žu­ra vás pro­ve­de Českou repub­li­kou, základ­ní­mi infor­ma­ce­mi o roz­lo­ze, počtu oby­va­tel, něco málo z his­to­rie, vzni­ku naší repub­li­ky, o stát­ních sym­bo­lech, o sta­rých pověs­tech čes­kých, o naší výteč­né čes­ké kuchy­ni, zmí­ní se o Praze, našem hlav­ním měs­tě a pro­jde jed­not­li­vé kra­je, v nichž vás sezná­mí s řadou zají­ma­vos­tí. Na 32 stra­nách plné infor­ma­cí o naší repub­li­ce najde­te vše potřeb­né a roz­hod­ně se nebu­de­te nudit. Kniha je dopl­ně­na milý­mi ilu­stra­ce­mi autor­ky.

Děti se hra­vou for­mou nau­čí, s jaký­mi stá­ty sou­se­dí­me, co je pro kte­rý kraj typic­ké, co se tam vyrá­bí, pří­pad­ně jaké památ­ky zde najde­me. Pomocí obráz­ků, názvů měst se vám puzzle bude lépe sklá­dat.

Puzzle s kni­hou se mě moc líbi­lo. Se svý­mi dět­mi jsme měli puzzle za chvil­ku slo­že­né a bavi­lo nás to. Líbí se mě nety­pic­ký ovál­ný tvar puzzle, kte­rý moc hez­ky vypa­dá a záro­veň se dob­ře sklá­dá. Rozhodně je oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré si s dět­mi chtě­jí osvo­jit základ­ní infor­ma­ce o naší vlas­ti, o jejích památ­kách, či co je typic­ké pro daný kraj hra­vou for­mou, nená­sil­ně. Puzzle je bude bavit a záro­veň se dozví řadu zají­ma­vos­tí. Dále také uči­tel­kám základ­nách škol k ozvlášt­ně­ní výu­ky prvou­ky či vlas­ti­vě­dy, ale i rodi­čům, či pra­ro­di­čům, kte­ří chtě­jí udě­lat radost svým dětem a vnou­ča­tům a poří­dit hez­ký dárek.

Co vás může v této pub­li­ka­ci roz­hod­ně mile pře­kva­pit je množ­ství zají­ma­vos­tí v tak malé bro­žu­ře a roz­hod­ně spo­je­ní puzzle s kni­hou je dob­rý nápad.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si vybra­la náho­dou. Jelikož s dět­mi v mateř­ské ško­le máme celo­roč­ní pro­jekt na téma „Cestujeme po kra­jích České repub­li­ky“ byla tato pub­li­ka­ce i puzzle jas­ná vol­ba. Myslím si, že jsem si zvo­li­la dob­ře a roz­hod­ně toho neli­tu­ji. Nejen, že jsem potě­ši­la své děti doma, kte­ré sklá­da­ní moc bavi­lo, ale i ty v mateř­ské ško­le, kde pra­cu­ji. Za měsíc nás čeká opět dal­ší kraj a to Pardubický, tak­že se moc těším, až zase puzzle slo­ží­me.

Autor: Jana Jůzlová

Edice: Objevuj s puzzle

Žánr: kníž­ka s puzzle

Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s., edi­ce Pikola, Praha

Počet stran: 32

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7617-203-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...