Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!

Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!

Vrum

Tak touhle kníž­kou do ruky je můj dvou­le­tý syn úpl­ně nad­še­ný. Prochází zrov­na bouř­li­vým obdo­bím pozná­vá­ní, a to hlav­ně sta­veb­ních a doprav­ních pro­střed­ků – čím hluč­něj­ších, tím lépe. Na bagr, kuta­jí­cí sil­ni­ci nebo na ces­tá­ře, kosí­cí škar­pu doká­že kou­kat celé dopo­led­ne. Pokud to vaši malí páno­vé mají podob­ně, urči­tě jim udě­lá radost kníž­ka s vše­ří­ka­jí­cím názvem Vruum vžu­um. Naučí se díky ní názvy roz­lič­ných doprav­ních pro­střed­ků od „oby­čej­né­ho“ osob­ní­ho auta, taxí­ku a auto­bu­su až po záso­bo­va­cí dodáv­ky, vrtu­l­ník, doprav­ní leta­dla, jeřáb, hyd­ro­plán či pla­chet­ni­ci. Je tro­chu ško­da, že pro­stor nedo­sta­la želez­ni­ce, dět­mi tak oblí­be­né mašin­ky…

Kromě doprav­ních pro­střed­ků si děti za pomo­ci kníž­ky pro­cvi­čí bar­vy, tva­ry a čís­la. Dozví se také pár zají­ma­vos­tí – tře­ba, že leta­dlu, kte­ré doká­že při­stát na vodě se říká hyd­ro­plán nebo že heli­kop­té­ra léta pomo­cí vel­ké vrtu­le, pro­to se jí také říká vrtu­l­ník.
Knížka „fun­gu­je“ na zákla­dě odklop­ných doprav­ních pro­střed­ků – kaž­dá z dese­ti dvou­strá­nek zob­ra­zu­je jed­no pro­stře­dí (stav­ba, měs­to, letiš­tě, moře, sil­ni­ce) a pod odklop­ným doprav­ním pro­střed­kem nalez­ne­te otáz­ku, vzta­hu­jí­cí se k této dvou­strán­ce (chcete-li k pro­stře­dí).  Tak tře­ba na sta­ve­niš­ti mají děti uká­zat bagr a jeřáb a zamys­let se nad tím, copak asi sta­ví. Ve měs­tě pak mají najít auto­bus a vlak a určit, jakou bar­vu má taxík, kte­rý pře­vá­ží lidi. Na moři mají určit, kte­rá loď je nej­rych­lej­ší a proč a najít tva­ry čtver­ce, troj­ú­hel­ní­ku a koleč­ka. Na letiš­ti mají děti najít 4 leta­dla a 10 oran­žo­vých kuže­lů na obráz­ku z ruš­né sil­ni­ce mají děti pojme­no­vat jed­not­li­vé doprav­ní pro­střed­ky.
Knížka je urče­ná pro děti od dvou let – je vese­lá a zábav­ná a díky ouš­ku se dob­ře hodí k pře­ná­še­ní, tře­ba na prázd­ni­ny k babič­ce nebo na dovo­le­nou u moře. Díky pev­né­mu papí­ru odo­lá i drob­ným neho­dám.


  • Ilustrace: Pamela Barbiero
  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
  • Vydal: Albatros Media a.s.  – Egmond
  • Počet stran: 10
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 212 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11346 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53247 KB. | 04.12.2021 - 06:16:38