Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Obi-Wan Kenobi - Epizoda 5

Obi-Wan Kenobi - Epizoda 5

Photo © Disney+
Photo © Disney+

Impérium se sna­ží vylá­kat Obi-Wan Kenobiho (Ewan McGregor)...

Jedním z častých zkrat­ko­vi­tých roz­hod­nu­tí bývá moment, kdy v prů­bě­hu seri­á­lu začne divák vytý­kat díry v ději a nejas­nos­ti, kdy je při­tom jas­né, že seri­á­lu zbý­vá ješ­tě něja­ký čas a všech­ny ty nejas­nos­ti a záha­dy se mohou časem smys­lu­pl­ně vysvět­lit. U před­po­sled­ní epi­zo­dy Obi-Wana Kenobiho tak tomu v pár bodech je, semi­fi­ná­le ovšem při­tom nepů­so­bí čis­tě jako damage con­t­rol.

Jedno skvě­lé roz­hod­nu­tí za všech­ny v rám­ci této epi­zo­dy? Vsadit hned na začát­ku na zásad­ní fla­shback, roz­se­kat ho na něko­lik pasá­ží a násled­ně ho celý dovést do smys­lu­pl­né poin­ty, kte­rý navíc doká­že zale­pit jed­nu údaj­nou nedo­ta­že­nost, kte­rá pra­me­ní už z původ­ních Star Wars. Háček pocho­pi­tel­ně spo­čí­vá v tom, že ne všem fanouškům bude výsle­dek vyho­vo­vat, finál­ní rozuz­le­ní této jed­né stě­žej­ní záha­dy ovšem více vypo­ví­dá o duchov­ním smě­ru Jediů. A i díky tomu se dá v prů­bě­hu více a více pochy­bo­vat nad tím, co vlast­ně defi­nu­je pra­vé­ho fanouš­ka Star Wars.

Mnoho ele­men­tů zůstá­vá při starém. Z Dartha Vadera jde nadá­le ten pra­vý respekt, kte­rý by z něj jít měl (pře­de­vším ve dvou stě­žej­ních momen­tech), Ewan McGregor doká­že cha­rak­ter Obi-Wana Kenobiho pro­dat i při mlče­ní skrz pou­há ges­ta v obli­če­ji a v režii Deborah Chow je tam pořád cítit ta pra­vá esen­ce Star Wars. Akce je v pří­pa­dě 5. epi­zo­dy ješ­tě o pozná­ní zají­ma­věj­ší a solid­něj­ší, klí­čo­vé je ovšem vyvr­cho­le­ní s cha­rak­ter­ním oblou­kem Revy.

S novým odha­le­ním ohled­ně Revy se rázem obje­vu­je tak tro­chu jiný pohled na Rozkaz 66, pře­de­vším se na ní doklá­dá, že si Obi-Wan Kenobi oči­vid­ně vyčí­tá exis­ten­ci Dartha Vadera, při­tom sám v duši boju­je s tím, že by měl být Vader zavraž­děn. Přesně tako­vé dra­ma se dalo od seri­á­lu oče­ká­vat a díky skvě­lé­mu McGregorovi se to zou­fa­lé roz­po­lo­že­ní sku­teč­ně doká­že napl­no před­vést.

Dva stě­žej­ní sou­bo­je se svě­tel­ným mečem mají pro­za­tím nej­lep­ší cho­re­o­gra­fii v rám­ci celé mini­sé­rie. Satisfakci dodá­vá už jen Darth Vader, pro kte­ré­ho je dal­ší sou­boj jen den­ním chle­bem, zatím­co jeho pro­tiv­ník se s ním utká­vá s poci­tem toho nej­vět­ší­ho hně­vu a tou­ze po odpla­tě. Vader díky tomu pořád doká­že půso­bit jako neza­sta­vi­tel­né zlo, nej­vět­ší sílu má ovšem moment, kdy si Vader uvě­do­mí v čem pořád dělá tu zásad­ní chy­bu. Jedna stě­žej­ní věta ve Star Wars: Nová nadě­je rázem dává napros­tý smy­sl.

V rám­ci páté epi­zo­dy je výrazná poměr­ně hra­vá kame­ra, kte­rá v mno­ha momen­tech nesto­jí na mís­tě. Záběry z bitev­ní scé­ny díky tomu půso­bí věro­hod­ně cha­o­tic­ky, hod­ně tomu vše­mu napo­má­há i nadá­le solid­ní soun­d­track šikov­né Natalie Holt. Stěžejní jsou ovšem jed­not­li­vos­ti, kte­ré doka­zu­jí, že o Star Wars sku­teč­ně pořád peču­jí lidé, kte­ří je mají rádi. Platí to i o reži­sé­r­ce mini­sé­rie Deborah Chow, v jejich rukách mini­sé­rie Obi-Wan půso­bí nadá­le pove­de­ným způ­so­bem, kdy jen sta­čí dou­fat, že finá­le nebu­de obřím zkla­má­ním. Negativisti 1. kate­go­rie si ovšem urči­tě něco najdou...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI V zájmu záchrany obou důležitých dvojčat a budoucnosti galaxie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevyhnutelné střetnutí... Když se objevili informace o tom, že se v seriálu Obi-Wan […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 412. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 4 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se kvůli záchraně Leiy Organy (Vivien Lyra Blair) musí vloupat na základnu Inquisitorů... Od počátku, kdy v rámci prostříhu dochází k paralelám mezi […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 32. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 3 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se snaží dostat Leiu Organu (Vivien Lyra Blair) zpět domů na Alderaan, čeká ho ovšem nevyhnutelné setkání s Darthem Vaderem (Hayden Christensen/James Earl […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 228. května 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během svého vyhnanství na pouštní planetě Tatooine snaží vyhnout pozornosti Impéria, v osudný moment ovšem nastává moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude […] Posted in TV Recenze
  • V animovaném seriálu Star Wars: Tales of the Jedi si skrze dabing zopakuje Liam Neeson...29. května 2022 V animovaném seriálu Star Wars: Tales of the Jedi si skrze dabing zopakuje Liam Neeson... ... roli Qui-Gon Jinna z Epizody I: Skryté hrozby, mladší verzi Qui-Gon Jinna poté namluví Neesonův syn Micheál Richardson. Animovaný seriál by měl mít poté 6 epizod, kromě epizody s […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jumper27. března 2022 Jumper Pro ty, co neslyšeli o tomto titulu, musím podotknout, že se nejedná, jak by se podle názvu mohlo zdát, o sportovní film, pojednávající o skupině odvážlivců, jenž se chtějí dostat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 91120. března 2022 Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 911 Dvojice bankovních lupičů se pokusí o improvizovaný útěk v záchranném vozidle ve filmu Ambulance, který je skutečným adrenalinovým zážitkem režiséra Michaela Baye. Tento snímek, který je […] Posted in Filmové recenze
  • Ambulance – Recenze – 60 %17. března 2022 Ambulance – Recenze – 60 % Svůj předchozí film s názvem 6 underground: Tajné operace natočil režisér Michael Bay pro Netflix. Nyní se tvůrce snímků Armageddon a Transformersvrací do kin s akčním thrillerem […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42433 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56704 KB. | 04.07.2022 - 08:41:54