Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Obhájce (The Lincoln Lawyer)

Obhájce (The Lincoln Lawyer)

Michael Connelly, autor best­selle­rů z oblas­ti mysté­rií je i auto­rem nove­ly, kte­rá se sta­la před­lo­hou pro film „THE LINCOLN LAWYER“. Film se začal točit 12. čer­ven­ce 2010 v Los Angeles. Všechny scé­ny byly nato­če­ny za 37 dní. Prioritou tvůr­ců bylo fil­mo­vat v auten­tic­kých loka­li­tách. Furman říká: „Chtěl jsem nato­čit to, čemu se říká odvrá­ce­ná tvář LA. Je to oprav­du vel­ký svět zalid­ně­ný lid­mi roz­ma­ni­tých kul­tur“. Mick Haller (Matthew McConaughey) nemá žád­nou kamen­nou kan­ce­lář, za to má nablýska­né­ho Lincolna Continental. Na zad­ním seda­dle má svůj úřad a upřím­ně řeče­no, mu to vyho­vu­je jeli­kož má roz­dě­la­ných pět, nebo šest pří­pa­dů sou­čas­ně u sou­dů v růz­ných kou­tech Los Angeles a může se mezi nimi cel­kem poho­dl­ně pohy­bo­vat. Takže Mick je „advo­kát chudých“ a žije od výpla­ty k výpla­tě, z kte­ré se ješ­tě sna­ží pod­po­ro­vat svou býva­lou ženu Maggie (Marisa Tomei) a jejich osmi­le­tou dce­ru. Jeho kli­en­te­lou by cel­kem klid­ně moh­li být uměl­ci z Beverly Hills, ale jeho vlast­ní morál­ní kodex velí, aby se posta­vil za chudé a poní­že­né, jako jsou zejmé­na pro­sti­tut­ky, zlo­dě­jíč­ci a dal­ší drob­ní kri­mi­nál­ní­ci, kte­ří se dosta­li do kříž­ku se záko­nem. Jednou však pří­jde potře­ba vydě­lat něco málo peněz navíc, tak vez­me, na prv­ní pohled, cel­kem jas­ný a jed­no­du­chý pří­pad. Jedná se o Louise Rouleta (Ryan Phillippe), boha­té­ho mla­dí­ka, kte­rý je obvi­ně­ný z poku­su o zná­sil­ně­ní a vraž­dy. Když se ale pří­pad dosta­ne k sou­du, nastá­vá zlo­mo­vý oka­mžik. Nejen, že se začne uka­zo­vat, že mla­dík zlo­čin oprav­du spáchal, tak se stá­vá dosti prav­dě­po­dob­ným, že stej­ný zlo­čin spáchal před čtyř­mi lety a za kte­rý byl odsou­zen Martinez (Michael Pena). Paradoxem se pro Micka stá­vá to, že ten­krát byl Martinezovým advo­ká­tem prá­vě on. Mick se dostá­vá před nej­ná­roč­něj­ší dile­ma své kari­é­ry a roz­hod­ne se napra­vit svou chy­bu a osvo­bo­dit z věze­ní své­ho býva­lé­ho kli­en­ta. V ces­tě mu sto­jí pěk­ně tvr­dý oří­šek a to: „důvěr­nost infor­ma­cí mezi kli­en­tem a jeho práv­ním zástup­cem“, kte­rý mu brá­ní pou­žít pro­ti Rouleovi jakých­ko­liv důka­zů i kdy­by byly sto­pro­cent­ní. Mick se dostá­vá do pas­ti mezi své­ho býva­lé­ho kli­en­ta, kte­rý si odpy­ká­vá trest za něco, co neu­dě­lal a sou­čas­né­ho kli­en­ta, kte­rý ten­to čin spáchal. Stačí jeden jedi­ný špat­ný krok a Mick se může roz­lou­čit se svou advo­kát­skou licen­cí! Jak říká McConaughey: „Poprvé dostá­va­jí důsled­ky této hry, kte­rou Mick hra­je s jus­ti­cí, osob­ní roz­měr“.........

[imdb]tt1189340[/imdb]

Název:
[imdb:title]
Rok:
[imdb:year]
Kategorie:
[imdb:categories]
Režie:
[imdb:director]
Premiéra:
[imdb:release_date]
Délka:
[imdb:duration]
Obsazení:
[imdb:cast]
Scénář:
[imdb:writers]
Jazyk:
[imdb:language]

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36561 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55859 KB. | 23.05.2022 - 17:16:55