Kritiky.cz > Pro domov > Oáza klidu s jezírkem

Oáza klidu s jezírkem

img a304681 w1682 t1515959693

Každý maji­tel zahra­dy si může dopřát vod­ní plo­chu, kte­rá bude odpo­ví­dat jeho před­sta­vám, pro­sto­ro­vým i finanč­ním mož­nos­tem. V dneš­ní uspě­cha­né době kaž­dý uví­tá pohled na klid­nou vod­ní hla­di­nu obklo­pe­nou zele­ní. Jediné co usly­ší­te, bude tiché šumě­ní a šplou­chá­ní vody. Vodní plo­chu může­te dále vyu­žít k pěs­to­vá­ní rost­lin či k cho­vu ryb. Můžete mít jezír­ko s vodo­pá­dem či dokon­ce s osvět­le­ním.
mlha nad jezírkem
O čem musí­te popře­mýš­let, než se do budo­vá­ní pus­tí­te?
Samozřejmě prv­ní, co musí­te důklad­ně zvá­žit, je koneč­ná veli­kost jezír­ka. Ta bude kro­mě jiné­ho závis­lá na veli­kos­ti zahra­dy a pro­sto­ru, kde by se jezír­ko mělo nachá­zet. Dále zvaž­te, zda v něm bude­te chtít cho­vat ryb­ky či pěs­to­vat rost­li­ny. V tom­to pří­pa­dě neza­po­meň­te na to, jaká bude polo­ha jezír­ka vůči slun­ci. Pokud by se jed­na­lo o mís­to, kam celý den pra­ží slun­ce, vod­ní rost­li­ny Vám prav­dě­po­dob­ně nepo­ros­tou pod­le vašich před­stav.
koi kapři
Pokud chce­te jezír­ko osa­dit rost­li­na­mi či v něm cho­vat ryby, musí být jeho mini­mál­ní hloub­ka 45 cm.
Máte malé děti? Pak neza­po­meň­te pře­de­vším na jejich bez­peč­nost! Jezírko může­te v pří­pa­dě potře­by oplo­tit či vytvo­řit bari­é­ru z hus­té­ho poros­tu. Existuje i tzv. jezír­ko­vý alarm, kte­rý Vás upo­zor­ní na pád oso­by či zví­ře­te do vody.
Posledním nemé­ně důle­ži­tým fak­to­rem, je výš­ka část­ky, kte­rou bys­te rádi do rea­li­za­ce jezír­ka vlo­ži­li. Zde pla­tí jed­no­du­ché pra­vi­dlo, čím vět­ší jezír­ko, tím více mate­ri­á­lu, rost­lin, doplň­ků, atd. a tím i vyš­ší cena.
zahradní jezírko
Typy jezí­rek
·         Miniaturní jezír­ko
I na malé zahra­dě či dokon­ce na tera­se si může­te dopřát tako­vé mini jezír­ko, a to v nádo­bě – v kory­tu, ve věd­ru či v kvě­ti­ná­či. Velkou výho­dou je níz­ká cena i rych­lá rea­li­za­ce. Takovou to nádo­bu může­te i zapus­tit do země a kolem vysá­zet rost­li­ny. Pozor, pokud není nádo­ba mra­zuvzdor­ná, musí­te ji na zimu ukli­dit.
·         Zvýšené jezír­ko
Máte zahra­du ve sva­hu? Pak je ten­to typ pro Vás ide­ál­ní. Pro samot­nou stav­bu pou­žij­te jezír­ko­vou fólii či pre­fab­ri­ko­va­nou nádrž. Obestavět jej může­te kame­ny či dře­vem. V tako­vém­to jezír­ku může­te již cho­vat ryb­ky.

  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […] Posted in Pro domov
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […] Posted in Články, Pro domov
  • Vyberte si půjčku podle svých představ5. dubna 2020 Vyberte si půjčku podle svých představ Chcete si půjčit peníze, ale stále nevíte, na koho byste se měli se svojí žádostí obrátit? Máte obavy z toho, že svoji vysněnou půjčku nezískáte? Byli jste již na několika místech […] Posted in Pro domov
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […] Posted in Pro domov
  • Bydlení si raději pojistěte4. května 2020 Bydlení si raději pojistěte Stává se to každý den – havárie v bytě, vloupání nebo vytopený sklep. Pokud nechcete každou takovouto katastrofu hradit ze svého, a nebývají to malé částky, uzavřete raději […] Posted in Pro domov
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […] Posted in Pro domov
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […] Posted in Pro domov
  • Obtížnější než nová stavba4. dubna 2020 Obtížnější než nová stavba Rekonstrukce je vždy obtížnější než stavba nového domu. A rozhodně může být velmi nákladná. Rekonstruovat je ovšem možné cokoli, nejen domy. Lidé si potrpí na výstřednosti, a proto nechají […] Posted in Pro domov
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […] Posted in Pro domov
  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...