Oáza klidu s jezírkem

img a304681 w1682 t1515959693

Každý maji­tel zahra­dy si může dopřát vod­ní plo­chu, kte­rá bude odpo­ví­dat jeho před­sta­vám, pro­sto­ro­vým i finanč­ním mož­nos­tem. V dneš­ní uspě­cha­né době kaž­dý uví­tá pohled na klid­nou vod­ní hla­di­nu obklo­pe­nou zele­ní. Jediné co usly­ší­te, bude tiché šumě­ní a šplou­chá­ní vody. Vodní plo­chu může­te dále vyu­žít k pěs­to­vá­ní rost­lin či k cho­vu ryb. Můžete mít jezír­ko s vodo­pá­dem či dokon­ce s osvět­le­ním.
mlha nad jezírkem
O čem musí­te popře­mýš­let, než se do budo­vá­ní pus­tí­te?
Samozřejmě prv­ní, co musí­te důklad­ně zvá­žit, je koneč­ná veli­kost jezír­ka. Ta bude kro­mě jiné­ho závis­lá na veli­kos­ti zahra­dy a pro­sto­ru, kde by se jezír­ko mělo nachá­zet. Dále zvaž­te, zda v něm bude­te chtít cho­vat ryb­ky či pěs­to­vat rost­li­ny. V tom­to pří­pa­dě neza­po­meň­te na to, jaká bude polo­ha jezír­ka vůči slun­ci. Pokud by se jed­na­lo o mís­to, kam celý den pra­ží slun­ce, vod­ní rost­li­ny Vám prav­dě­po­dob­ně nepo­ros­tou pod­le vašich před­stav.
koi kapři
Pokud chce­te jezír­ko osa­dit rost­li­na­mi či v něm cho­vat ryby, musí být jeho mini­mál­ní hloub­ka 45 cm.
Máte malé děti? Pak neza­po­meň­te pře­de­vším na jejich bez­peč­nost! Jezírko může­te v pří­pa­dě potře­by oplo­tit či vytvo­řit bari­é­ru z hus­té­ho poros­tu. Existuje i tzv. jezír­ko­vý alarm, kte­rý Vás upo­zor­ní na pád oso­by či zví­ře­te do vody.
Posledním nemé­ně důle­ži­tým fak­to­rem, je výš­ka část­ky, kte­rou bys­te rádi do rea­li­za­ce jezír­ka vlo­ži­li. Zde pla­tí jed­no­du­ché pra­vi­dlo, čím vět­ší jezír­ko, tím více mate­ri­á­lu, rost­lin, doplň­ků, atd. a tím i vyš­ší cena.
zahradní jezírko
Typy jezí­rek
·         Miniaturní jezír­ko
I na malé zahra­dě či dokon­ce na tera­se si může­te dopřát tako­vé mini jezír­ko, a to v nádo­bě – v kory­tu, ve věd­ru či v kvě­ti­ná­či. Velkou výho­dou je níz­ká cena i rych­lá rea­li­za­ce. Takovou to nádo­bu může­te i zapus­tit do země a kolem vysá­zet rost­li­ny. Pozor, pokud není nádo­ba mra­zuvzdor­ná, musí­te ji na zimu ukli­dit.
·         Zvýšené jezír­ko
Máte zahra­du ve sva­hu? Pak je ten­to typ pro Vás ide­ál­ní. Pro samot­nou stav­bu pou­žij­te jezír­ko­vou fólii či pre­fab­ri­ko­va­nou nádrž. Obestavět jej může­te kame­ny či dře­vem. V tako­vém­to jezír­ku může­te již cho­vat ryb­ky.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […]
  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […]