Oáza klidu a odpočinku

img a294556 w1995 t1506442707Každý, kdo si rád pospí, se celý den těší, až se večer zachumlá do svých peřin, uve­le­bí se na poho­dl­né mat­ra­ci a uži­je si zaslou­že­ný spá­nek. Zejména v zim­ních, na slun­ce spo­rých, měsí­cích má člo­věk občas pocit, že by pro­spal celé dny, nebo by z poste­le radě­ji vůbec nevlé­zal. Málo kdo si toto však může dovo­lit a pro­to je to pro nás pra­cu­jí­cí spí­še tako­vá vysně­ná, o to víc láka­vá před­sta­va.
snídaně v posteli
Správný odpo­či­nek a spá­nek by však nebyl bez vhod­né míst­nos­ti. K tomu je už po sta­le­tí urče­na lož­ni­ce. Pokoj, kte­rý není běž­ně určen pro vítá­ní hos­tů, ale přes­to vel­mi zále­ží na tom, jak je zaří­zen a jakou má atmo­sfé­ru.
Ložnice by tedy nemě­la plnit onu prak­tic­kou funk­ci mís­ta pro spá­nek, ale měla by být i pří­jem­ným mís­tem pro rela­xa­ci, odpo­či­nek i pří­pad­né trá­ve­ní času. Každý máme svůj vztah k lož­ni­ci jiný. Spousta lidí ji navště­vu­je pou­ze za úče­lem spán­ku a v poste­li trá­ví bdě­lý čas jen v pří­pa­dě, že musí. Jiní by zase z poste­le nevy­lez­li, pokud to oprav­du nut­né není, od sní­da­ně, přes čet­bu, sle­do­vá­ní tele­vi­ze, sexu­ál­ní hrát­ky nevy­jí­ma­je, až po běž­né úko­ny jako napří­klad sklá­dá­ní prádla, lako­vá­ní neh­tů a podob­ně.
koberec před postelí
S onou poste­lí je však spo­jen i samot­ný pro­stor – tedy lož­ni­ce. Pokud se v poko­ji cítí­me dob­ře, trá­ví­me zde také více času. A není důvod, proč by prá­vě lož­ni­ce muse­la být v tom­to ohle­du pře­hlí­že­na.
Aby nám bylo v lož­ni­ci pří­jem­ně, je důle­ži­tá zejmé­na poho­dl­ná postel s kva­lit­ní mat­ra­cí, ta je základ. Své také udě­lá dob­rý pol­štář a pří­jem­ná při­krýv­ka. Opomenout nelze lož­ní prádlo, kte­ré se dnes vyrá­bí z nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů v nepře­ber­ném množ­ství vzo­rů a barev. Další náby­tek a doplň­ky jsou pak na kaž­dém z nás a na našich byto­vých mož­nos­tech. Kdo má v domě či bytě mož­nost mít šat­nu, urči­tě se v lož­ni­ci obe­jde bez zby­teč­ně pro­stor­ných skří­ní a volí radě­ji prak­tic­kou komo­du na pár drob­nos­tí. Sporným vyba­ve­ním v lož­ni­ci je tele­vi­ze. Odborníci dopo­ru­ču­jí mít ji radě­ji v obý­va­cím poko­ji a sle­do­vat oblí­be­né pořa­dy nebo fil­my tam. Někdo se bez ní v lož­ni­ci ovšem neo­be­jde.
hnědé polštářky
Doplňky, jako jsou noč­ní stol­ky, lam­pič­ky vhod­né ke čte­ní nebo pou­ze k intim­ní­mu osvět­le­ní, poli­ce či deko­ra­ce už zále­ží na kaž­dém z nás. Důležité je však uvě­do­mit si, čím je naše lož­ni­ce pro nás a jaké jsou vůči tomu­to pro­sto­ru naše zásad­ní poža­dav­ky, pod­le toho je pak vhod­né ji uzpů­so­bit.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,09603 s | počet dotazů: 225 | paměť: 51628 KB. | 23.01.2021 - 03:18:08