Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 %

O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 %

big o prasatku lojzikovi pozdrav slunci eBX 227575
big o prasatku lojzikovi pozdrav slunci eBX 227575

Mnozí jis­tě zna­jí pohád­ky, v nichž je hlav­ním hrdi­nou malé pra­sát­ko Lojzík. Další z dílů má podti­tul Pozdrav slun­ci. Děj začí­ná tím, že Lojzíkovi a jeho spo­lu­žá­kům ve ško­le ozná­mí paní uči­tel­ka Kudrnka, že při­jde pan ředi­tel. Ten pro zví­řát­ka vyhlá­sí fot­ba­lo­vý tur­naj. Soupeři budou zví­řát­ka z les­ní ško­ly. Zápas se sice pove­de, ale Lojzík to odne­se bola­vý­mi zády. Maminku pro­to napad­ne, aby její synek jel navští­vit tetu Miru do Indie a tam s ní cvi­čil jógu.

Lojzík se tam tedy roz­je­de spo­lu s jeho nej­lep­ším kama­rá­dem, vrab­čá­kem Čepeřákem. Teta je bude učit všech­no, co zná z umě­ní jógy, ale Lojzíkovi to vůbec nepů­jde. Bude mu pře­ká­žet hlav­ně jeho vel­ký nos, se kte­rým v minu­los­ti tolik zaku­sil. Dokonce se vydá za tajem­ným Mistrem, aby mu pomohl. Nakonec ale díky prá­vě své­mu nosu zaži­je vel­ký úspěch.

Na této kni­ze se podí­le­li z hle­dis­ka autor­ství dva lidé – napsa­la ji Táňa Ondrašíková a ilu­stro­val Pavel Ondrašík. Obrázky jsou oprav­du krás­né, musí se líbit kaž­dé­mu, to bych se jinak moc divi­la. Příběh je pod­le mého sou­du per­fekt­ní, nemá to chy­bu. Děti i dospě­lí se tu něco dozvě­dí i o Indii, tak­že to má tak tro­chu i výchov­ný roz­měr. Kniha má 60 stran a můžu ji dopo­ru­čit všem čte­ná­řům.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Táňa Ondrašíková, Pavel Ondrašík
  • Žánr: pohád­ky
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2014

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12156 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55809 KB. | 19.05.2022 - 20:44:27