Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > O neposlušných kůzlátkách

O neposlušných kůzlátkách

ONepospusnych

Krátká pohád­ka o kůzlát­kách, kte­rá nepo­slech­la mamin­ku a ote­vře­la vlko­vi, je jed­na z nej­zná­měj­ších „výchov­ných“ chcete-li pohá­dek s pou­če­ním. Existuje v desít­kách pře­vy­prá­vě­ní, bývá s obli­bou dra­ma­ti­zo­vá­na v mateř­ských ško­lách. V knih­ku­pec­tví najde­te tuto pohád­ku jak v sou­bo­rech pohá­dek, tak samo­stat­ně. Doporučuji sáh­nou po kníž­ce s při­da­nou hod­no­tou. Tou jsou pro­sto­ro­vé ilu­stra­ce Vojtěcha Kubašty.

Český výtvar­ník Vojtěch Kubašta (1914 – 1992) byl za minu­lé­ho sto­le­tí zná­mý hlav­ně za oce­á­nem.  Jeho dět­ské kníž­ky byly pře­lo­že­ny do sedmatři­ce­ti jazy­ků a pro­da­lo se jich pět­a­tři­cet mili­o­nů výtis­ků. V šede­sá­tých letech dostal Kubašta dokon­ce zakáz­ku od Walta Disneyho.
Kubaštovy troj­roz­měr­né ilu­stra­ce se vyzna­ču­jí vel­kou vyprá­vě­cí slož­kou a pře­kva­pe­ním – s někte­rý­mi část­mi lze totiž pohy­bo­vat.

Převyprávění kla­sic­ké pohád­ky O nepo­sluš­ných kůzlát­kách ze sbí­rek Charlese Perraulta i brat­ří Grimmů v pro­sto­ro­vé pohád­ko­vé kníž­ce Vojtěcha Kubašty neza­bí­há do zby­teč­ných podrob­nos­tí. Kubašta si při vyprá­vě­ní děje pohád­ky vysta­čil pou­ze se šes­ti pro­sto­ro­vý­mi ilu­stra­ce­mi. Text je pod ilu­stra­cí vepsán jako­by do roze­vře­né kni­hy, kte­rá v ilu­stra­ci nepů­so­bí nijak ruši­vě.

„Byla jed­nou jed­na koza, bílá jako čer­s­tvě nado­je­né mlé­ko, a ta koza měla sedm děti­ček,“ začí­ná pohád­ka pod prv­ní ilu­stra­cí, zob­ra­zu­jí­cí kozu mat­ku, chys­ta­jí­cí se do měs­ta na trh pro šťav­na­té zelí. Kolem sto­lu sedí sedm kůzlat, včet­ně sed­mé­ho, čer­né­ho jako uhel. Vtipný je dět­ský obrá­zek, leží­cí na sto­le, při­po­mí­na­jí­cí kla­sic­kou dět­skou kresbu. Je na ní zob­ra­zen čer­ný vlk s vel­kou mor­dou a vypla­ze­ným jazy­kem.
Druhá ilu­stra­ce nabí­zí zapo­je­ní čte­ná­ře do děje – to když zatáh­ne za část obráz­ku a roz­po­hy­bu­je vlka, kte­rý kle­pe na dve­ře cha­loup­ky. Vlk sice popr­vé ode­jde s nepo­ří­ze­nou, tře­tí ilu­stra­ce nás však sezná­mí s „osu­do­vou chy­bou“ kůzlá­tek – vlk je lstí oba­la­mu­tí a jed­no z kůzlá­tek mu ote­vře (díky posuv­né čás­ti ilu­stra­ce lze otví­rat a zaví­rat vrát­ka).
Na dal­ší ilu­stra­ci posu­nu­tím zjis­tí­me, kam se ve svět­ni­ci kůzlát­ka před vlkem scho­va­la. Jenže, jak se dozví­me z tex­tu, bylo jim to málo plat­né: „Vlk měl skvě­lý nos. Čichal, čichal až všech­na ta nešťast­ná kůzlát­ka vyče­ni­chal a spo­ly­kal jako mali­nu. Pěkně jed­no po dru­hém. Jedna, dva, tři, čty­ři, pět, šest. Šest malých kozi­ček zmi­ze­lo beze sto­py v jeho útro­bách.“
Pátá ilu­stra­ce je nejdo­jem­něj­ší z celé kníž­ky – zob­ra­zu­je pla­čí­cí kozu, kte­ré posled­ní kůzle říká, že vlk sežral všech­ny jeho sou­ro­zen­ce. Každá pohád­ka má však dob­rý konec, a to i ta v podá­ní Vojtěcha Kubašty. V jeho podá­ní koza vlko­vi bři­cho roz­pá­rá, napl­ní kame­ny a zaši­je. Žíznivý vlk, kte­rý se nahý­bá do stud­ny v ní nako­nec sám skon­čí. A pou­če­ní? „A věř­te děti, nebo ne, kůzlát­ka už od té doby nikdy niko­mu cizí­mu neo­te­vře­la!“

Provedení pohád­ko­vé kníž­ky je krás­né, ilu­stra­ce mají svo­je nepo­pi­ra­tel­né kouz­lo. Z vlast­ní zku­še­nos­ti dopo­ru­ču­ji kníž­ku číst nebo pro­hlí­žet s dět­mi ve věku mini­mál­ně tři roky a pod dohle­dem, troj­roz­měr­ných ilu­stra­cí by byla ško­da.


  • Autor: Vojtěch Kubašta
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 12
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 212 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00315 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53251 KB. | 04.12.2021 - 08:55:23