Kritiky.cz > Recenze knih > O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech

O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech

ONemovistech
ONemovistech
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Petr Vomastek i Radim Passer jsou uzná­va­ný­mi odbor­ní­ky v oblas­ti pod­ni­ká­ní s rea­li­ta­mi. V tom­to sou­bo­ru se s poslu­cha­či dělí o své dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti.

Audionahrávka se sklá­dá ze tří čás­tí. První tvo­ří zamyš­le­ní Petra Vomastka nad tím, jak se stát úspěš­ným, dru­há se věnu­je pro­ná­jmům i pro­de­ji nemo­vi­tos­tí a vše uza­ví­rá lek­to­rův roz­ho­vor s Radimem Passerem na téma vybu­do­vá­ní úspěš­né deve­lo­per­ské spo­leč­nos­ti.

V začát­ku Petr Vomastek ote­vře­ně hovo­ří o ces­tě ke Stvořiteli a sna­ze pomá­hat dru­hým. Od dět­ství, kdy jej vel­mi ovliv­ni­li pra­ro­di­če, pokra­ču­je dospí­vá­ním, spor­tov­ní­mi úspě­chy i hle­dá­ním smys­lu živo­ta. Veškeré udá­los­ti posu­zu­je v sou­vis­los­tech. Touha po úspě­chu jej pozna­me­na­la po zdra­vot­ní strán­ce a po něko­li­ka závaž­ných neho­dách jej donu­ti­la k zasta­ve­ní a uvě­do­mě­ní si ceny živo­ta. Jeho pří­běh je sle­dem udá­los­tí, jež jej postup­ně při­ved­ly k víře v hlub­ší smy­sl lid­ské exis­ten­ce i k úctě ke všem bytos­tem. Uvádí něko­lik pří­nos­ných cita­cí z Bible, kte­ré jej nej­ví­ce ovliv­ni­ly na jeho ces­tě za prav­dou, a je znát, že doká­že nad posel­stvím Písma pře­mýš­let. Druhá část zázna­mu je věno­vá­na pra­xi  mak­lé­ře a inves­to­ra. Pracuje nejen jako rea­lit­ní bro­ker, ale je rov­něž inves­to­rem Vomastek Investment & Development s.r.o., spo­luza­kla­da­te­lem Českého půd­ní­ho fon­du a spo­luza­kla­da­te­lem spo­leč­nos­ti AGRO 21. Do jara roku 2014 vlast­nil rea­lit­ní kan­ce­lář s 30 zaměst­nan­ci. Šestkrát zís­kal oce­ně­ní NEJLEPŠÍ MAKLÉŘ REALITY 21. Na trhu půso­bí 14 let. Věnuje se náku­pu budov z výbě­ro­vých říze­ní či dra­žeb i dlou­ho­do­bým a krát­ko­do­bým pro­ná­jmům.

Petr Vomastek dále zmi­ňu­je něko­lik pří­nos­ných pub­li­ka­cí od zahra­nič­ních i domá­cích auto­rů. Podotýká, že rea­lit­ní trh je cyk­lic­ký a plat­nost urči­té inves­tič­ní pří­le­ži­tos­ti je pomí­ji­vá. Cílem je vyu­žít sou­čas­né mož­nos­ti a zís­kat z nich maxi­mum zis­ku. V tom­to smě­ru mají nej­vět­ší výho­du mak­lé­ři, jimž vel­mi napo­má­há jejich hloub­ko­vá zna­lost trhu. Ideální je obje­vit kon­ku­renč­ní výho­du v oblas­ti, v níž daný odbor­ník půso­bí. Například v minu­los­ti se nikdo nevě­no­val pro­de­ji restau­ra­cí, jež se v danou chví­li sta­ly vel­kou pří­le­ži­tos­tí k zís­ká­ní finanč­ních pro­střed­ků. Připomíná, že i nákup nemo­vi­tos­tí z dra­žeb či výbě­ro­vých říze­ní při­ná­ší urči­tá rizi­ka.

Poté se zabý­vá tím, jak si vytvo­řit pasiv­ní pří­jem z nemo­vi­tos­ti. Nejvhodnějším řeše­ním se jeví zhod­no­ce­ní pro­střed­nic­tvím pro­nájmu nebo pro­de­je, avšak v žád­ném pří­pa­dě by se nemě­lo jed­nat o ztrá­to­vou inves­ti­ci. Před náku­pem dra­že­né nemo­vi­tos­ti je výhod­né si danou loka­li­tu pro­hléd­nout nejen ráno, ale i večer a v noci. Užitečným vodít­kem mohou být rov­něž názo­ry sou­se­dů, jejichž záslu­hou inves­tor může zís­kat mno­ho infor­ma­cí.

Nahrávku uza­ví­rá roz­ho­vor s deve­lo­pe­rem Radimem Passerem, auto­rem dvou­díl­né kni­hy Tři a půl roku. Ten v roce 1991 zalo­žil spo­leč­nost PASSERINVEST GROUP, kte­rou stá­le řídí. K jeho nej­vý­znam­něj­ším pro­jek­tům se řadí výstav­ba admi­nis­tra­tiv­ní­ho BB Centra. Společnost toho­to pod­ni­ka­te­le kla­de důraz na pocti­vé jed­ná­ní a pre­ciz­ně pro­ve­de­nou prá­ci. Značné pro­střed­ky ze zis­ku věnu­je na cha­ri­ta­tiv­ní pro­jek­ty.

Audioknihu O nemo­vi­tos­tech, inves­to­vá­ní, bohat­ství a život­ních zku­še­nos­tech dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří se zají­ma­jí o zhod­no­ce­ní své­ho majet­ku nebo sami pra­cu­jí v tom­to odvět­ví. Přínosná může být i pro poslu­cha­če, kte­ří se daným téma­tem neza­bý­va­jí. Vypovídá o tom, že úspěš­ní lidé nalé­za­jí smy­sl živo­ta jin­de než v bohat­ství. Příběh obou lek­to­rů je vel­mi inspi­ra­tiv­ní a vybí­zí k zamyš­le­ní. Úvodní úva­ha zachy­cu­je slo­ži­tou ces­tu moder­ní­ho člo­vě­ka k Bohu i k sobě samé­mu.


Hodnocení: 85 %

  • Délka: 3 hodi­ny 25 minut
  • Autor: Radim Passer, Petr Vomastek
  • Interpret: Radim Passer, Petr Vomastek
  • Kategorie: Osobní roz­voj
  • Vydavatel: Nový život
  • Typ: Ostatní nahráv­ky

Knihu si lze od part­ne­ra samo­zřej­mě kou­pit!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,95859 s | počet dotazů: 257 | paměť: 61784 KB. | 03.10.2023 - 16:33:09