Kritiky.cz > Recenze knih > O myšce, která se nebála - velkoformátová kniha s milým příběhem s ponaučením

O myšce, která se nebála - velkoformátová kniha s milým příběhem s ponaučením

o myšce která se nebála

Hledáte pro své malé čte­ná­ře hezkou kníž­ku? Váháte s výbě­rem a neví­te si rady? Příběh o myš­ce, kte­rá se nebá­la se vám bude urči­tě líbit.

O čem vlast­ně pohád­ko­vý pří­běh je? Jednou myš­ka vyra­zi­la do lesa. Králík jí ale varo­val, že je les moc stra­ši­del­ný a plný nebez­pe­čí, Potkala vlka, chtě­la si s ním hrát. Ten ale nic neřekl. Dále potka­la med­vě­da, lose, ale stá­le nic. Nechtěli si s ní hrát.  Koho ale nako­nec potká a on ji tolik vydě­sí tak, že utí­ká rych­le zpát­ky domů? Jaké pona­u­če­ní ply­ne z pří­bě­hu? Kterého zví­řát­ka se myš­ka nej­ví­ce bojí? Račte vstou­pit do svě­ta pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Velmi pěk­ně zpra­co­va­ná kni­ha pro děti, kte­rá potě­ší svou veli­kos­tí, boha­tý­mi ilu­stra­ce­mi i vel­ký­mi pís­me­ny pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Pro spo­leč­né čte­ní s rodi­či či pra­ro­di­či. Strávíte tak pří­jem­né chvil­ky s vaši­mi nej­bliž­ší­mi nad pří­jem­nou kni­hou. Věřím, že se k ní bude­te čas­to vra­cet a spo­leč­ně si nad kni­hou poví­dat, sle­do­vat kaž­dič­ký detail všech obráz­ků.

Kniha se mě moc líbi­la. Doporučila bych ji všem, kte­ří hle­da­jí pohád­ko­vý pří­běh o zví­řa­tech s milý­mi ilu­stra­ce­mi.

Můj mlad­ší syn je vel­ký čte­nář. Příběh se mu moc líbil. Byl nad­še­ný vel­ko­for­má­to­vým zpra­co­vá­ním kni­hy, ale i vel­ký­mi pís­me­ny a boha­tý­mi ilu­stra­ce­mi. V obli­bě má pohád­ky o zví­řát­kách, nej­čas­tě­ji les­ních. Tento týden ho čeká refe­rát z kni­hy, tak­že když mě tato kni­ha při­šla poš­tou, vědě­la jsem, že to bude ta správ­ná vol­ba. Už se moc těší, až tuto kni­hu před­sta­ví svým spo­lu­žá­kům.

Petr Horáček je výtvar­ník a autor vel­mi úspěš­né série dět­ských knih. Jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny do něko­li­ka jazy­ků a vyhrá­ly řadu mezi­ná­rod­ních cen. Žije a pra­cu­je ve Velké Británii, kam se pře­stě­ho­val po stu­di­ích. V Portále mu vyšly jeho úspěš­né kni­hy Papuchalk Petr, Husa Líza aj.

Autor: Petr Horáček

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 30

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-262-1469-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...