Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > O koních a lidech (Hross í oss) 2013

O koních a lidech (Hross í oss) 2013

OKonichLidech Libor
OKonichLidech Libor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Island je zvlášt­ní země. Malý počet oby­va­tel a při­tom takřka kaž­dý je tam něja­ký umě­lec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bez­pro­střed­ní lás­kou ke koním..

Film O koních a lidech pojed­ná­vá, pře­kva­pi­vě, o koních a o lidech. Ukazuje nám něko­lik navzá­je lehce pro­ple­te­ných osu­dů lidí, kte­ří se tak či onak zao­bí­ra­jí i koň­mi. Jednu věc bych tu ale měl zmí­nit hned v začát­ku, pod­le mě se tak úpl­ně nejed­ná o film, kte­rý bych s čis­tým srd­cem dopo­ru­čil milov­ní­kům těch­to ušlech­ti­lých zví­řat. Popravdě bych jej asi s čis­tým srd­cem dopo­ru­čil málo­ko­mu. Ne že by se mi sní­mek nelí­bil, své kva­li­ty bez­po­chy­by má, ale záro­veň obsa­hu­je něko­lik vylo­že­ně hnus­ných a odpu­di­vých scén (někdy i doce­la expli­cit­ních), u jejichž sle­do­vá­ní mi neby­lo zrov­na leh­ko.
Při odcho­du z kina jsem tak tro­chu pře­mýš­lel, co mělo být smys­lem fil­mu, co se na divá­ka dra­lo pod jeho povr­chem a bohu­žel ke své­mu zkla­má­ní musím říci, že mě toho moc nena­padlo, snad jen krom náhle­du do duše ven­kov­ské­ho koňá­ka z Islandu. Film se chví­li tvá­ří jako tvrd­ší sever­ská kome­die (to už je co říct), aby ten­to žánr poslé­ze vystří­dal doce­la váž­ný moment (u sever­ské kine­ma­to­gra­fie nic zase tak neob­vyk­lé­ho). Napadlo mě tře­ba také, že film zob­ra­zu­je svět lidí a svět koní a uka­zu­je nám vzá­jem­nou nefé­ro­vou nerov­nost, kde u jed­něch (lidí) pohlav­ní rado­ván­ky pro­jdou v pod­sta­tě bez pro­blé­mů a u dru­hých (koně) mají dost tra­gic­ké násled­ky. Prostě ze vzá­jem­né­ho porov­ná­ní vychá­ze­jí koně jako ti, kte­rým se více ubli­žu­je, i jako ctnost­něj­ší tvo­ro­vé.
Každopádně film urči­tě za shléd­nu­tí a udě­lá­ní si vlast­ní­ho názo­ru sto­jí, už kdy­by to bylo jen kvů­li té krás­né (a kru­té) pří­ro­dě a úžas­né hud­bě, kte­rá film dopro­vá­zí. A pak..., tře­ba se vám někdy sta­ne, že se ocit­ne­te osa­mě­lí upro­střed mra­zu kde­si na Islandu, sně­ží, hro­zí vám smrt zimou....a jedi­né co máte po ruce je ost­rý nůž a oko­lo sto­jí­cí kůň s jis­tě veli­ce tep­lý­mi vnitř­nost­mi....

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95646 s | počet dotazů: 249 | paměť: 61472 KB. | 28.11.2022 - 05:22:52