Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > O koních a lidech - 55 %

O koních a lidech - 55 %

OKonich 1

Kolbeinn žije sám a jeho váš­ní jsou koně. Tentokrát je to mla­dá a krás­ná klis­na Grána. Zpočátku cho­vá nedů­vě­ru ke své­mu páno­vi, ale ten ji zkro­tí, a tak se může vydat na spo­leč­nou vyjížď­ku. Kolbeinn ale není jedi­ný, kdo má rád koně. Také ostat­ní oby­va­te­lé údo­lí cho­va­jí tato zví­řa­ta a zají­má je, co se kolem nich děje. Projížďka na Gráně neu­jde jejich očím, lépe řeče­no jejich dale­ko­hle­dům, kte­rý­mi sle­du­jí dvo­ji­ci. Kolbeinn se zasta­ví u sou­sed­ky Solveig, a poté se vydá s Gránou zpát­ky domů. Ale i Solveig má koně, krás­né­ho a nád­her­né­ho čer­né­ho hřeb­ce, jehož tou­ha po klis­ně je tak veli­ká, že ute­če z ohra­dy. Tato udá­lost zasáh­ne nejen do živo­ta Kolbeinna, ale také ostat­ních oby­va­tel ost­ro­va.

OKonich_3
Scénář k fil­mu napsal Benedikt Erlingsson, kte­rý ho i reží­ro­val. Současně je to také herec půso­bí­cí ve fil­mech, seri­á­lech a na diva­del­ních prk­nech. Film O koních a lidech je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem a pojed­ná­vá o váš­ni pro život a pro­po­je­ní mezi koněm a jeho pánem. Snímek netvo­ří jed­nu dějo­vou lin­ku, ale tvo­ří ho něko­lik krat­ších pří­bě­hů, kte­ré pro­po­ju­je spo­leč­né téma – koně. Sledovat tato zví­řa­ta, jak se cho­va­jí a jed­na­jí, aniž by potře­bo­va­li mlu­vit, je oprav­du záži­tek. Naopak lidé mají pro­blémy se vzta­hy mezi sebou a půso­bí drs­ně a necit­li­vě. Využívají vše kolem sebe, včet­ně koní, k pře­ži­tí v drs­né kra­ji­ně. Příběhy kon­čí vět­ši­nou smut­ně až tra­gic­ky, bez ohle­du na to, zda se jed­ná o člo­vě­ka nebo o koně. Film nemá sou­vis­lou dějo­vou lin­ku je dán pří­liš vel­ký pro­stor pro domýš­le­ní sou­vis­los­tí a vzta­hů jed­not­li­vých hrdi­nů a pří­bě­hů.

Do hlav­ní role Kolbeinna byl obsa­zen island­ský herec Ingvar Eggert Sigurðsson (Andělé vše­ho­mí­ra, Chladné svět­lo) a jeho pří­tel­ky­ni Solveit ztvár­ni­la Charlotte Bøving, pro kte­rou to byla fil­mo­vá pre­mi­é­ra. Role dvou lidí, kte­ří k sobě cítí vzá­jem­nou náklon­nost, ale záro­veň jsou vel­mi nesmě­lí, ztvár­ni­li vel­mi dob­ře. Jistě k tomu při­spě­lo i to, že víc než kon­ver­za­ci se jejich posta­vy doro­zu­mí­va­ly pohle­dy a ges­ty. Další posta­vy jsou sice také důle­ži­té, ale více na mě zapů­so­bi­li koně. Ve fil­mu jich vystu­pu­je něko­lik, ale jen u klis­ny Grány zná­me její jmé­no, pro­to­že k ní má Kolbeinn cito­vý vztah. Úlohy koní v jed­not­li­vých pří­bě­zích se odli­šu­jí v sou­vis­los­ti s osu­dem jejich maji­te­le.

OKonich_2Všechny pří­běhy se ode­hrá­va­jí v nád­her­né island­ské pří­ro­dě, není opo­me­nu­to ani moře. Záběry kame­ra­ma­na Gergsteinna Björgúlfssona na širo­ké trav­na­té plo­chy, zasně­že­né vrchol­ky hor, bou­ří­cí moře jsou oprav­du nád­her­né. Tyto pohle­dy jsou ale krat­ší, tak­že si je divák může vychut­nat jen vel­mi krát­ce. Hudbu ke sním­ku slo­žil David Thor Jonsson. Jeho hud­ba není nijak vtí­ra­vá, dob­ře se poslou­chá a skvě­le pro­vá­zí celý film.
Snímek trvá 81 minut, tak­že se divák nenu­dí, jen je občas pře­kva­pen vývo­jem děje. Vzhledem k někte­rým dra­ma­tic­kým a také kru­tým scé­nám je film do 15 let nevhod­ný, ale nedo­po­ru­čo­va­la bych ho ani pro milov­ní­ky zví­řat a cit­li­věj­ší pova­hy. Naopak ten, kdo má rád pří­ro­du si vychut­ná island­skou kra­ji­nu. Trocha sever­ské­ho humo­ru nedá­vá fil­mu opti­mis­mus ani radost ze živo­ta. Naopak film půso­bí depre­siv­ně a člo­věk v něm nepat­ří ke klad­ným hrdi­nům.

Důležitá infor­ma­ce pro všech­ny milov­ní­ky koní: během natá­če­ní nebyl žád­ný kůň zra­něn, ani neze­mřel.

  • Everest na Blu-ray5. února 2016 Everest na Blu-ray Everest. Nejvyšší hora, která byla vždy vnímána jako triumf lidské vůle a vytrvalosti. Její vrchol přitahuje čím dál tím více horolezců, avšak samotná cesta k vrcholu si do dnešního dne […] Posted in Filmové recenze
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku. Posted in Galerie
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Druhý díl Fantastických zvířat bude mít premiéru v půlce listopadu. Nový trailer nám přinesl hodně akčních zážitků a hodně akcí s hlavními postavami, Brumbálem (Jude Law), Grindelwadem […] Posted in Trailery
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina […] Posted in Spoilery
  • blackdot1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […] Posted in Filmové recenze
  • Dean Evans a Gabriela Salvatore, bývalí zaměstnanci Ubisoftu,...15. července 2020 Dean Evans a Gabriela Salvatore, bývalí zaměstnanci Ubisoftu,... Dean Evans a Gabriela Salvatore, bývalí zaměstnanci Ubisoftu, společně zakládají v Torontu studio Beans a tvrdě pracují na neohlášené hře, kterou vydá Devolver Digital. Do konce letošního […] Posted in Krátké herní aktuality
  • #96 - A Tale of Two Sisters (2003)4. ledna 2021 #96 - A Tale of Two Sisters (2003) Sice to není japonský horor, ale má k němu dost blízko. Korejská produkce rozhodně stojí za to a neměla by být opomenuta. A Tale of Two Sisters Janghwa, Hongryeon Jižní […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku16. července 2021 Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku Policejní akademie 3: Zpátky ve výcviku je americká komedie z roku 1986, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o třetí díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní akademie […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07235 s | počet dotazů: 238 | paměť: 51692 KB. | 22.10.2021 - 02:59:41