Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > O čertovi - recenze - 100 %

O čertovi - recenze - 100 %

ImageHandler

Velmi půvab­ná a krás­ně ilu­stro­va­ná kníž­ka – tak by zně­lo moje začá­teč­ní hod­no­ce­ní. Tenhle pří­běh, vlast­ně pohád­ku stvo­řil spi­so­va­tel a ilu­strá­tor Pavel Čech. Celá kni­ha i s kresba­mi je vylo­že­ně jeho prá­ce a oprav­du se to extrém­ně poved­lo. Hlavním hrdi­nou je zlý čert Florimón, kte­ré­ho vyšle kní­že pek­la na zem, aby tam ško­dil hlav­ně komi­ní­kům. Na ty mají čer­ti v této kni­ze spa­de­no nej­ví­ce. A Florimón tedy neza­há­lel, mini­mál­ně ze začát­ku.

Čert ško­dil komi­ní­kům, jak se dalo. Dokonce čmá­ral jejich malův­ky po všech mož­ných komí­nech. Kominíci pocho­pi­tel­ně netu­ší, kdo je tak trá­pí. Je mezi nimi i jed­na mla­dá dív­ka jmé­nem Tradamila. Právě ona zachrá­ní Florimóna od pádu ze stře­chy a bude ho léčit z hore­ček. Čert se jí ze začát­ku bude bát a nebu­de spo­lu­pra­co­vat, ale to potr­vá jenom chvil­ku. Začnou se spo­lu hod­ně přá­te­lit.

Tradamila měla bohu­žel jeden hen­di­kep. Přestože byla krás­ná, tak nemlu­vi­la, ovlá­da­la ji němo­ta. Florimón ji vyprá­věl o pekle, ona se usmí­va­la, a i když nic neří­ka­la, tak si rozu­mě­li beze slov. Tradamila dala Florimónovi i dárek – komi­nic­ké oble­če­ní. Prostě z něj udě­la­la komi­ní­ka. Tím, jak čert při­ná­šel štěs­tí do lid­ských obyd­lí, tak se mu zmen­šo­va­li rohy a kopy­ta – stá­val se z něj člo­věk. I on sám byl spo­ko­je­ný a šťast­ný. Tak se Tradamile odvdě­čil a spl­nil její nej­vět­ší přá­ní – nebu­du pro­zra­zo­vat.

Celkově je to výbor­ně zpra­co­va­ná kni­ha, i když není dlou­há, co se týká strá­nek - 72. Nicméně ji dopo­ru­ču­ju kaž­dé­mu men­ší­mu dítě­ti, kte­ré už umí číst a také rodi­če by ji moh­li dětem před­čí­tat. Sama o sobě je veli­ce čti­vá a na prv­ní pohled upou­tá už obal nebo jak bych to řek­la, svou kresbou.

  • Autor: Pavel Čech
  • Žánr: pohád­ky
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2011
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,89673 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51632 KB. | 25.10.2021 - 06:56:57