Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > O Čertovi a jiné vánoční pohádky

O Čertovi a jiné vánoční pohádky

O Čertovi a jiných pohádkách

Animované pásmo vánoč­ních pohá­dek, kte­ré při­ná­ší to nej­lep­ší z čes­ké ani­ma­ce a tra­dič­ních pří­bě­hů a tra­dic. Hlavní sou­čás­tí pásma je pak nej­no­věj­ší pohád­ka O čer­to­vi nato­če­ná na námět stej­no­jmen­né kni­hy výtvar­ní­ka Pavla Čecha....

Animované pásmo O Čertovi a jiné vánoč­ní pohád­ky je sice slo­že­no z cel­kem 5 pohá­dek, jen jed­na je ovšem zce­la ori­gi­nál­ně vytvo­ře­ná. Krom nej­no­věj­ší pohád­ky O čer­to­vi totiž pásmo tvo­ří jed­na epi­zo­da večer­níč­ku Chaloupka na vrš­ku, jed­na epi­zo­da dět­ské­ho pořa­du Zpívejte s námi, jed­na epi­zo­da lout­ko­vé­ho večer­níč­ku Zahrádka pod hvězda­mi a krát­ký film Petra Vodičky Vánoční svat­ba sně­hu­lá­ka Karla. Vsuvky mezi jed­not­li­vý­mi pohád­ka­mi poté tvo­ří výstu­py čer­ta Florimóna, kte­rý jako prů­vod­ce postup­ně láká na závěr, kdy dora­zí prá­vě ori­gi­nál­ně vytvo­ře­ná pohád­ka s ním v hlav­ní roli.

Ze všech oněch pohá­dek je nej­za­jí­ma­věj­ší prá­vě 4 roky sta­rá Vánoční svat­ba sně­hu­lá­ka Karla, kte­rá lehce navo­dí pocit, že divák sle­du­je pří­běh ze svě­ta Toy Story, kte­rý se ako­rát ode­hrá­vá mezi vánoč­ní­mi ozdo­ba­mi. Jde o kre­a­tiv­ní stop-motion ani­mák, kte­rý navíc doká­že navo­dit tu správ­nou vánoč­ní nála­du a před­sta­vit pře­kva­pi­vě sku­teč­ně zají­ma­vý svět, kte­rý by mohl slou­žit jako solid­ní půda pro nový film od Pixaru.

O Čertovi a jiných pohádkách

Díl večer­níč­ku Chaloupky na vrš­ku s názvem Jak to bylo na Mikuláše trpí stej­ně jako celý původ­ní seri­ál tím, že po pří­bě­ho­vé strán­ce není nej­sil­něj­ší a pra­vé pohád­ko­vé posel­ství pře­dat nedo­ká­že. Na dru­hou stra­nu prá­vě epi­zo­da seri­á­lu Zahrada pod hvězda­mi s názvem O zla­té hvězdě v sobě obsa­hu­je milý pří­běh se sym­pa­tic­kým posel­stvím. Segment z pořa­du Zpívejte s námi krom zají­ma­vé­ho vyu­ži­tí papí­ro­vé emo­ce dva­krát ničím neza­ujme.

Největším láka­dlem je poté prá­vě exklu­ziv­ně vytvo­ře­ná pohád­ka. Při pohle­du na ilu­stra­ce v kníž­ce Pavla Čecha je roze­znat, že se tvůr­ci poku­si­li Čechově tvor­bě co nej­ví­ce při­blí­žit, ani­ma­ce navíc půso­bí výraz­ně a ori­gi­nál­ně. Největší pro­blém poté může tkvít v samot­né pohád­ce, kte­rá v jis­tém ohle­du rede­fi­nu­je čer­tov­skou myto­lo­gii. V prů­bě­hu se pocho­pi­tel­ně dá zmí­nit něko­lik leh­kých výtek v oblas­ti pří­bě­hu, v prů­bě­hu se ovšem divák nemů­že zba­vit dojmu, že je tato pohád­ka pro děti (na kte­ré je cíle­ná pře­de­vším) v pod­sta­tě ide­ál­ní.

O Čertovi a jiných pohádkách

Neurážející ani­mo­va­né pásmo, kte­ré sice před­sta­ví jen 20%, nové­ho, prá­vě jako kolek­ce vánoč­ních pohá­dek ovšem roz­hod­ně neu­ra­zí a i díky kom­bi­na­ci lout­ko­vé, stop-motion či papí­ro­vé ani­ma­ce jde ale­spoň o pes­trou ukáz­ku růz­ných typů ani­ma­ce....

Verdikt: 60 %


Photo © Bontonfilm

  • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář30. listopadu 2021 Tváří v tvář Člen protiteroristické jednotky FBI Sean Archer (John Travolta) a psychopatický zločinec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřátelé, přičemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ran - Slavný film Akiry Kurosawy30. listopadu 2021 Ran - Slavný film Akiry Kurosawy Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokouší odradit od ukvapeného […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh30. listopadu 2021 Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh Hledáte krásný a laskavý adventní příběh pro vaše děti či vnoučata? Máte rádi pohádky Otfrieda Preußlera? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství Portál, kterou pro vás přeložila […] Posted in Recenze knih
  • Sám doma 2: Ztracen v New Yorku30. listopadu 2021 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Jsou Vánoce a rodina McCallisterů se chystá na Floridu. Ráno zaspí, nastane zmatek, ale na letiště odjedou všichni. Přes letištní halu musejí běžet, aby letadlo stihli, a tak se stane, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant26. listopadu 2021 Vetřelec: Covenant Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokračuje v zavedeném stylu „polo“ remaků, kdy se vezmou noví herci, nové digitální technologie a kolem toho se vystaví příběh, který postup příběhu […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42666 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53354 KB. | 03.12.2021 - 07:22:00