Kritiky.cz > Recenze > Nový svět -

Nový svět -

Nový svět - Recenze
10.1.2008

recen­ze

Přečteno: 225 krát

Žánr: Dobrodružný / Drama / Romantický
Režie: Terrence Malick
Premiéra v kinech: 10.1.2008

Historický epos reži­sé­ra Terrence Malicka (Tenká čer­ve­ná linie) začí­ná počát­kem sedm­nác­té­ho sto­le­tí. Tehdy při­plou­vá na nový kon­ti­nent sku­pi­na osad­ní­ků vede­ná kapi­tá­nem Johnem Smithem (Colin Farell). Jejich cíl je jas­ný – vytvo­řit z kolo­nie Jamestown soběstač­né a moder­ní měs­to.

Jejich prvot­ní plán, však poně­kud zha­tí setká­ní s domo­ro­dým kme­nem Algonkinů . Samotný Smith je jimi poz­dě­ji zajat. V zaje­tí pozná­vá svět, kte­rý dosud neznal. Svět plný har­mo­nie a lás­ky. Co ho ovšem uchvá­tí nej­ví­ce je dce­ra náčel­ní­ka Pocahontas (Q‘Orianka Kilcher). Postupně mezi nimi vzni­ká vel­mi hlu­bo­ký cit, kte­rý bude mít poz­dě­ji vel­mi nepří­jem­né důsled­ky…
Zní vám to pově­do­mě? Ano, podob­ný děj kdy­si měla i disneyov­ka Pocahontas. Oba sním­ky se inspi­ro­va­ly sku­teč­nou udá­los­tí. Pokud ale čeká­te pří­běh o vyso­ko­no­hé bar­bie, kte­rá si hra­je s mýva­lem a ptáč­ky pusť­te si radě­ji kres­le­nou ver­zi. Malickův sní­mek ply­ne medi­ta­tiv­ním tem­pem a mís­ty se obe­jde i beze slov. Ačkoliv by se z mého nastí­ně­ní děje moh­lo zdát, že hlav­ní posta­vou je kapi­tán Smith, není to prav­da. Od začát­ku fil­mu na sebe pou­tá pozor­nost hlav­ně prin­cez­na Pocahontas. Tedy ani ne tak samot­ná posta­va, jako spíš její před­sta­vi­tel­ka Q’Orianka Kilcher, kte­ré bylo během natá­če­ní pou­hých (!) čtr­náct let. Na její mla­dý věk zvlád­la svou roli na výbor­nou.

Místy zasti­ňu­je i své zku­še­něj­ší muž­ské kole­gy Colina Farella, Christiana Balea nebo Christophera Plummera. Velkou roli v pří­bě­hu hra­je i pře­krás­ná pří­ro­da, kte­ré si díky na osca­ra nomi­no­va­né kame­ře Emmanuela Lubezki uži­je­te do sytos­ti. Zapomenout nesmím ani na feno­me­nál­ní, čas­to až kla­sic­kou hud­bu Jamese Hornera. Scénář psal něko­lik let reži­sér sám. A výsle­dek sku­teč­ně sto­jí za to. Už dlou­ho mě žád­ný jiný film nepři­bil do křes­la, tak jako Nový svět.

Je obdi­vu­hod­né s jakou leh­kos­tí a kli­dem je film vyprá­věn. Pokud tedy máte rádi dyna­mic­ké bitev­ní scé­ny a hek­to­li­t­ry krve, zajdě­te na jiný film. Pro vás ostat­ní jsou při­pra­ve­ny dvě hodi­ny plné pře­krás­ných obra­zů pří­ro­dy a hlav­ně pou­ta­vý pří­běh jed­né zaká­za­né, ale přes­to napl­ňu­jí­cí lás­ky.
Verdikt: Krásná lyric­ká love sto­ry, ve kte­ré nejde ani tak o his­to­ric­ké reá­lie jako spíš o city a emo­ce. Filmů jako je Nový svět není v dneš­ní době mno­ho, a pro­to by si ho žád­ný fil­mo­vý labuž­ník neměl nechat ujít. Jen nechá­pu jedi­nou věc, proč u nás tak oce­ňo­va­ný a kva­lit­ní sní­mek šel do kin s tako­vým dras­tic­kým zpož­dě­ním?! Hanba dis­tri­bu­to­rům…!
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.75/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.8 z 5 (hod­no­ce­no 4x)

Jan Bodnár

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jerachmeel B. Ebed

10.1.2008 14:08

Redaktor

1

on jde do kin jako sou­část „pro­jek­tu 100“

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,26993 s | počet dotazů: 237 | paměť: 52887 KB. | 21.06.2021 - 09:55:56