Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Nový měsíc -

Nový měsíc -

 Po prv­ním díle, kte­rý nesl název Stmívání, při­chá­zí do kin vel­mi oče­ká­va­ný dru­hý díl, kte­rý bude a je jis­tým úspě­chem, kte­rý vydě­lá­vá u nás, ale i ve svě­tě neu­vě­ři­tel­né pení­ze. Ano je řeč o Novém měsí­cí, kte­rý k nám dora­zil před rokem. Režijní tak­tov­ky se ujal „romanticko-komediální“ reži­sér Chris Weitz, kte­rý má za sebou fil­my jako Jak na věc a Prci prci prcič­ky, což byly a jsou jeho nej­lep­ší kome­di­ál­ní fil­mo­vé poči­ny.

 
Poté, co je Bella napa­de­na upí­rem, díky kte­ré­mu málem umře­la, se poma­lu zota­vu­je a pře­bý­vá u hod­ných vege­ta­ri­án­ských upí­rů. Jednoho dne se Bella říz­ne o střep a tou­ha po krvi jed­no­ho z upí­rů z rodi­ny Bellu vel­mi ohro­zí. Cullenovi se pro Bellino bez­pe­čí stě­hu­jí pryč z měs­ta. Bella je smut­ná, že při­šla o své­ho milé­ho Edwarda, ale opo­ru nachá­zí u kama­rá­da Jacoba. Bella však není ze vše­ho ven­ku a hro­zí ji nebez­pe­čí ze stra­ny pomstych­ti­vých zlých upí­rů. Tolik o ději..

 
První díl z pro­stře­dí vege­te­ri­án­ských upí­rů, kte­rý sice nebyl dob­rým fil­mem (měl však neho­ráz­ný úspěch, hlav­ně u divá­ků věku 16 – 20), ale nezpů­so­bo­val divá­ko­vi tako­vou fyzic­kou bolest, jako jeho pokra­čo­va­tel Nový měsíc. Každý divák, kte­ré­mu nesta­čí ke spo­ko­je­nos­ti jen gay vege­ta­ri­án­ský upír Cullen a emo Bella, si řek­ne WTF?

Nemohu však posou­dit, jest­li je kni­ha stej­ně hlou­pá jako fil­my, ale mohu s jis­to­tou říci, že scé­nář a dia­lo­gy jsou špat­né a uši­tr­ha­jíc­ně napsa­né. Děj je neu­vě­ři­tel­nou sláta­ni­nou, kte­rou bychom při­rov­na­li ke slo­vu, kte­ré říká­me, když jsme hod­ně naštva­ní. Demencí oky­pu­jí­cí dia­lo­gy jsou dal­ší kud­lou, kte­rou film nemi­lo­srd­ně vrhá do zad divá­ka a způ­so­bu­je mu tak neu­vě­ři­tel­nou bolest. Dialogy jsou téměř o ničem a řeší napros­to demen­tí věci, kte­ré by nor­mál­ní člo­věk, natož upír neře­šil. Dá se říci, že se jed­ná o splo­di­nu keců, kte­ré by nevy­mys­lel ani nej­těž­ší paci­ent Bohnic.

Vystupuje zde upír, kte­rý nemá s geni­ál­ním Draculou nic spo­leč­né­ho, nemá vel­ké zuby, ani hro­zi­vý dech, ani nepi­je pořád­ně lid­skou krev. To není upír, jen nalí­če­ný Pattinson, kte­rý spo­leč­ně s Bellou nedo­ká­ží udr­žet pub­li­kum, ani kva­lit­ně poba­vit. Nový měsíc, oplý­va­jí­cí vel­kou nudou, je i hroz­ně nato­čen. Jsou zde mno­hé poku­sy o digi­tál­ní efek­ty, ale nejsou dob­ré!! Například digi­tál­ní zpra­co­vá­ní vlků je až humor­né, jako by byli vytr­že­ni z paro­die na něja­ký špat­ný horror. První věc, nejde z nich vůbec strach! Jsou udě­lá­ni nere­ál­ně, až pito­mě! A tře­tí při pohy­bu vola­jí „jsem digi­tál­ní vlk, co se sna­ží být cool“. Víte co? Nedaří se jim být v žád­ném pří­pa­dě cool. Záběrování, kte­ré vět­ši­nu času zabí­rá pře­lí­če­né obli­če­je hlav­ních gay, nebo emo hrdi­nů, je fád­ní a střih jakbys­met.
Obsazení, kvů­li kte­ré­mu polo­vi­na divá­ků slin­tá na pod­la­hu je hroz­nou kapi­to­lou, kte­rá děsí spous­tu kri­ti­ků a také mě. Robert Pattinson je dob­rým her­cem, ale NE v tom­to fil­mu a vlast­ně zatím i v celé sérii. Jeho výkon je straš­ný a Pattinson se pro­je­vu­je jako zni­če­ný osum­de­sá­ti­le­tý far­mář, kte­rý by měl kaž­dou chví­li umřít. Jen cho­dí a kou­ká stej­ně, při­tom pro­ná­ší trap­né hláš­ky, trha­jí­cí divá­ko­vi uši. Bellu si zahrá­la Kristen Stewartová, její výkon není dob­rý a ona není dobrou hereč­kou. Do půl­ky těla neu­stá­le obna­že­né­ho Jakoba si střih­nul Taylor Lautner, kte­rý dis­po­nu­je maxi­mál­ně sva­ly, avšak není obda­řen herec­kým talen­tem. Dá se říci, že nejmé­ně polo­vi­na her­ců jsou jen pohled­né figur­ky, kte­ré půso­bí jako ban­da hlu­pá­ků.
 
Názor auto­ra:
Dementní, nezvlád­nu­té a nepře­ži­tel­né.
 
Autor: Štěpán Stahl

Závěr:
Bohužel nena­chá­zím, co by se na fil­mu mělo líbit. Někomu však sta­čí ke spo­ko­je­nos­ti málo, což v žád­ném pří­pa­dě neod­su­zu­ji. Z pohle­du řeme­sl­né­ho i dějo­vé­ho se jed­ná o neu­vě­ři­tel­nou blbost, kte­rá není ani dob­rým love pří­bě­hem. K čer­tu s tím, film má ale úspěch.Náročnější divá­ky si však není scho­pen udr­žet a bavit je. Hodnotím, tak jak hod­no­tím 0 z 10.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

New Moon má prv­ní rekord

New Moon TV spot

Soundtrack: Stmívání 2: Nový měsíc

Stmívání 2: Nový měsíc - Oficial trai­ler

Stmívání 2: Nový měsíc - Teaser

Robert Pattinson naho­ře bez

Nový měsíc: 3 nové fot­ky

Nový měsíc: První pla­kát

Ukázka vlkodla­ků z Nového měsí­ce

Michael Sheen v Novém měsí­ci

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
7. April 2011 - 19:47 — Štěpán Stahl

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56870 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53704 KB. | 25.01.2022 - 14:13:06