Nový film Petra Kolečka Zbožňovaný dotočen

FOTO Schmiedberger DSC3710

V minu­lých dnech skon­či­lo natá­če­ní nové­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra Petra Kolečka Zbožňovaný (pra­cov­ní název Božský děda) s Jiřím Bartoškou v titul­ní roli. V kome­dii o tom, že vaše tajem­ství vás nako­nec vždyc­ky dostih­nou a ten, kdo žije s nevě­rou, musí počí­tat s násled­ky, se sešla vybra­ná herec­ká sesta­va. Vedle Jiřího Bartošky také Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer nebo Štěpán Kozub.

„Jsem vděč­ný, že se poda­ři­lo dát dohro­ma­dy tako­vé skvě­lé obsa­ze­ní. Už v pří­pra­vách jsme s her­ci jejich role pro­bí­ra­li a já jsem ote­vře­ný při­po­mín­kám, nemám pro­blém text změ­nit, pokud je to ku pro­spě­chu věci. I při samot­ném natá­če­ní se stá­va­lo, že jsme tře­ba upra­vo­va­li dia­lo­gy, tak, aby se v nich cíti­li kom­fort­ně. Rozhodně nehod­lám her­ce do něče­ho insta­lo­vat, nao­pak jsou pro mě inspi­ra­cí,“ říká sce­náris­ta a reži­sér Petr Kolečko.

Uznávaný a vše­mi oblí­be­ný pedi­atr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důcho­du. Celý život byl vyhlá­še­ným léka­řem okres­ní nemoc­ni­ce a nyní se těší na zaslou­že­ný odpo­či­nek.

Ještě víc se však těší jeho rodi­na – man­žel­ka Olga (Zuzana Kronerová), kte­rá se už nemů­že dočkat až o něj bude pečo­vat, stej­ně tak jako jeho dce­ra Zuzana (Petra Hřebíčková), jejíž man­žel­ství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedáv­no roz­padlo.

Nejvíc nad­še­ná je však Zdeňkova vnuč­ka Aneta (Martina Czyzová), kte­rá dědu vždy pova­žo­va­la za svůj vel­ký vzor a píše o něm semi­nár­ku do ško­ly.

Jenže Zdeněk není tak doko­na­lý, jak se zdá. Má jed­no vel­ké tajem­ství. Už téměř 40 let udr­žu­je mile­nec­ký poměr s orto­ped­kou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samo­zřej­mě oče­ká­vá, že na ni teď bude mít koneč­ně víc času. Na Zdeňka tak čeka­jí pěk­ně hor­ké chvil­ky a roz­hod­ně ne bez­sta­rost­ná poho­da, kte­rou si plá­no­val...

Úspěšný sce­náris­ta a drži­tel Českého lva pro nej­lep­ší scé­nář za film Masaryk Petr Kolečko se po svém debu­tu, divác­ky úspěš­né kome­dii Přes prs­ty, posa­dil podru­hé na režij­ní žid­li. Jedním z hlav­ních důvo­dů bylo i to, že film je z vel­ké čás­ti sku­teč­ným pří­bě­hem z jeho rodi­ny. „Mám k tomu pří­bě­hu osob­ní vztah, je inspi­ro­ván mým dědou, a to při roz­ho­do­vá­ní, zda zno­vu reží­ro­vat, hrá­lo doce­la zásad­ní roli,“ říká Petr Kolečko.

Natáčení pro­bí­ha­lo během srp­na a září v Praze a oko­lí a film se poda­ři­lo dokon­čit těs­ně před vyhlá­še­ním bez­peč­nost­ních opat­ře­ní vlá­dy. „Jsem rád, že i v téhle době se poda­ři­lo film doto­čit a nyní bude­me mít dosta­tek času na střih a dokon­če­ní, pro­to­že tahle část má v sobě hod­ně dra­ma­tur­gic­ké prá­ce, kte­rá je mi blíz­ká,“ říká Petr Kolečko.

Premiéra fil­mu Zbožňovaný je plá­no­vá­na na léto nebo pod­zim příští­ho roku. Film vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti MOJOFilm s.r.o, pro­du­cen­tů Pavla Páska a Igora Konyukova. Koproducentem je Česká tele­vi­ze, do kin uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Bioscop.

Foto: MOJOFilm s.r.o – Miloš SchmiedbergerOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13824 s | počet dotazů: 211 | paměť: 42981 KB. | 27.11.2020 - 18:50:34