Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

328374 original1 f40tb
328374 original1 f40tb

Režisér Roman Kašparovský koneč­ně řekl závě­reč­né „Stop!“ a tím ukon­čil posled­ní dotáč­ku k své­mu celo­ve­čer­ní­mu debu­tu Všiváci. A neby­la to úpl­ně běž­ná dotáč­ka, pro­bí­ha­la ve více než 5.000 km vzdá­le­ném Afghánistánu. Roman Kašparovský natá­čel posled­ní scé­ny s her­ci Ondřejem Vetchým a Ondřejem Malýmv pro­vin­cii Lógar na základ­ně Shank. Jejich fil­mo­vé posta­vy jsou totiž vojá­ci, pří­sluš­ní­ci čes­ké zahra­nič­ní mise v Afghánistánu, kte­ří se spo­lu setká­va­jí prá­vě na tom­to mís­tě, jež pat­ří mezi nej­ne­bez­peč­něj­ší na svě­tě.

Film Všiváci vyprá­ví pří­běh rodi­ny Rohanů. Miki Rohan (Jiří Langmajer), špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, se utá­pí v blud­ném kru­hu milost­ných dob­ro­druž­ství, avan­týr a alko­ho­lu. Jeho hor­ko­krev­ný bra­tr Ricky (Ondřej Vetchý) je vete­rá­nem z čes­ké mise v Afghánistánu. Ten pro­hrá­vá svůj boj s dlu­hy a i z nich ply­nou­cí slo­ži­tou situ­a­cí své rodi­ny, kte­rá pro něj před­sta­vu­je vel­ký záva­zek. Pečuje totiž sám o dvě dce­ry – o malou Maty (Rebeka) i již dospí­va­jí­cí Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomá­há jeho mat­ka, kte­rou skvě­le ztvár­ni­la Iva Janžurová. S osu­dy bra­trů se pak pro­lí­na­jí pří­běhy dal­ších postav děje – mezi nimi prá­vě Richardova spo­lu­bo­jov­ní­ka z Afghánistánu Oldy (Ondřej Malý) a dvou kama­rá­dů Vency a Emana (Jiří Mádl, Kryštof Hádek), kte­ré Richard a Olda chtě­jí vyu­žít ve svých plá­nech na zís­ká­ní peněz.

Ondřej Vetchý svůj záži­tek z natá­če­ní v Lógaru shr­nu­je: „Fascinovalo mne, jaká tady mezi kluka­ma fun­gu­je tole­ran­ce, respekt, přá­tel­ství, patri­o­tis­mus a při­tom vel­ká dáv­ka humo­ru. To na mě moc­ně zapů­so­bi­lo. Uvědomil jsem si tady opět to, co jsem už dáv­no věděl, totiž že sku­teč­ně dob­rým vojá­kem může být jen málo­kdo. Život tady je vel­mi inten­ziv­ní. Dostali jsme v kon­den­zo­va­né for­mě veli­kou masáž.“

A k své posta­vě Rickyho Rohana ješ­tě dodá­vá: “Ten člo­věk tady odvá­děl skvě­le svou prá­ci, byl respek­to­va­ný a měl zde své nej­lep­ší přá­te­le. Nuceně se vra­cí do civi­lu, pro­to­že se musí sta­rat o dvě děti. Není na to zda­le­ka tak dob­ře vyba­ve­ný a při­pra­ve­ný, jako byl na svo­ji prá­ci v Afghánistánu. Musí se vyrov­nat i s tím, že věci v jeho živo­tě už nejsou direk­tiv­ní, nará­ží na před­sud­ky vět­ši­no­vé spo­leč­nos­ti a stá­vá se z něj loser.“

Ondřej Malý ješ­tě dopl­ňu­je své zážit­ky: „Ty dny v Afghánistánu byly neu­vě­ři­tel­ně sil­ným pro­žit­kem na celý život. Všichni jsou zde pozna­me­ná­ni neko­neč­ný­mi vál­ka­mi. Je to mís­to, kde se ode­hrá­vá neu­stá­lý a tvr­dý boj o pře­ži­tí. A to od samé­ho dět­ství. Ale je to i mís­to, kde si děti hra­jí na uli­ci, smě­jí se, cho­dí do ško­ly. “

Dvoutýdenní natá­če­ní v Afghánistánu reži­sér a scé­náris­ta fil­mu, Roman Kašparovský, popi­su­je: „To, že jsme měli mož­nost natá­čet v auten­tic­kém pro­stře­dí čes­ké vojen­ské mise v Afghánistánu, pro nás a film Všiváci zna­me­ná hroz­ně moc. Především tyto scé­ny do fil­mu vná­ší abso­lut­ní oprav­do­vost a vel­kou inten­zi­tu. Všiváci si pohrá­va­jí s urči­tou absur­di­tou a nad­sáz­kou a prá­vě ta kon­fron­ta­ce s tou­to inten­ziv­ní rea­li­tou je pro nás zásad­ní. Na základ­ně v Lógaru jsme se sezná­mi­li s pra­cí našich vojá­ků a mají můj hlu­bo­ký obdiv – pro její nároč­nost, nebez­peč­nost, ale hlav­ně pro jejich napros­to pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup i v extrém­ně stre­su­jí­cích oka­mži­cích, kte­rých jsme s nimi něko­lik také pro­ži­li. Doprovázeli jsme naše vojá­ky při pře­dá­vá­ní daru pro míst­ní ško­ly, vidě­li jsme nejen nácvik bojo­vých akcí, ale i to jak postu­pu­jí při napa­de­ní základ­ny.“

Producentem fil­mu je spo­leč­nost Axman Production, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze a FAMU a dis­tri­bu­to­rem fil­mu je Bontonfilm. Film byl pod­po­řen Státním fon­dem ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie a vzni­ká pod zášti­tou minis­t­ra obra­ny Alexandra Vondry. Premiéra je naplá­no­vá­na na 24. led­na 2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […] Posted in Filmové recenze
  • Westworld Season 223. července 2017 Westworld Season 2 Trailer na 2. sezónu, která na nás čeká v roce 2018. https://youtu.be/phFM3V_dors Posted in Trailery
  • Pustina 7. díl.4. prosince 2016 Pustina 7. díl. Tak co nás bude čekat v 7. díle - 11.12.2016? Karel se pokouší zjistit pravdu o své dceři Míše. Podezřívá jednoho z chlapů z Pustiny, taxikáře Abrháma, že ví mnohem víc, než řekl […] Posted in Spoilery
  • Miláček15. listopadu 2017 Miláček  „Dýchat, spát, pít, jíst, pracovat, snít – všechno, co děláme – znamená umírat. I žít nakonec znamená umírat!“ (str. 123) Autor: Guy de Maupassant 356 stran Nakladatelství […] Posted in Knihy k maturitě
  • Utajený8. února 2006 Utajený Utajený je téměř dokonale natočený film, který by sice při kratší délce možná nenechal v divákovi takový silný dojem, ale na straně druhé by se vyvaroval nudných pasáží. Rodina […] Posted in Filmové recenze
  • Stahujte Total War Saga: Troy a Remnant From the Ashes, na Epicu...13. srpna 2020 Stahujte Total War Saga: Troy a Remnant From the Ashes, na Epicu... Stahujte Total War Saga: Troy a Remnant From the Ashes, na Epicu jsou zdarma. S novou strategií z Total War Ságy si ale pospěšte, je zdarma pouze do zítřejších 15:00. Na vyzvednutí akční […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Bolest a sexuální dysfunkce mužů8. června 2018 Bolest a sexuální dysfunkce mužů MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexuálními dysfunkcemi podrobně zabývá již ve svých předešlých publikacích, nyní se však více zaměřuje na tyto poruchy ve spojitosti s bolestí. Zabývá se všemi […] Posted in Recenze knih
  • Trailer na akčňák Infinite.
https://www.youtube.com/watch?v=_WWEOCQGxSw29. května 2021 Trailer na akčňák Infinite. https://www.youtube.com/watch?v=_WWEOCQGxSw Trailer na akčňák Infinite. https://www.youtube.com/watch?v=_WWEOCQGxSw Posted in Krátké filmové aktuality
  • Suicide Squad6. srpna 2016 Suicide Squad Další díl komiksového univerza DC Comics je za námi a opět nemůžu říci, že by díru do světa neudělal... Bohužel.Tým, který dá dohromady jedna postava a která má bránit svět? Ano, to jsme […] Posted in Kritický Klub
  • Trailer na DunuBeyond fear, destiny awaits. Watch the trailer...9. září 2020 Trailer na DunuBeyond fear, destiny awaits. Watch the trailer... Trailer na DunuBeyond fear, destiny awaits. Watch the trailer for the highly anticipated #DuneMovie now. ----------------- https://www.facebook.com/dune […] Posted in Krátké filmové aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,39617 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55689 KB. | 24.05.2022 - 14:47:03