Kritiky.cz > Články > Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

328374 original1 f40tb

Režisér Roman Kašparovský koneč­ně řekl závě­reč­né „Stop!“ a tím ukon­čil posled­ní dotáč­ku k své­mu celo­ve­čer­ní­mu debu­tu Všiváci. A neby­la to úpl­ně běž­ná dotáč­ka, pro­bí­ha­la ve více než 5.000 km vzdá­le­ném Afghánistánu. Roman Kašparovský natá­čel posled­ní scé­ny s her­ci Ondřejem Vetchým a Ondřejem Malýmv pro­vin­cii Lógar na základ­ně Shank. Jejich fil­mo­vé posta­vy jsou totiž vojá­ci, pří­sluš­ní­ci čes­ké zahra­nič­ní mise v Afghánistánu, kte­ří se spo­lu setká­va­jí prá­vě na tom­to mís­tě, jež pat­ří mezi nej­ne­bez­peč­něj­ší na svě­tě.

Film Všiváci vyprá­ví pří­běh rodi­ny Rohanů. Miki Rohan (Jiří Langmajer), špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, se utá­pí v blud­ném kru­hu milost­ných dob­ro­druž­ství, avan­týr a alko­ho­lu. Jeho hor­ko­krev­ný bra­tr Ricky (Ondřej Vetchý) je vete­rá­nem z čes­ké mise v Afghánistánu. Ten pro­hrá­vá svůj boj s dlu­hy a i z nich ply­nou­cí slo­ži­tou situ­a­cí své rodi­ny, kte­rá pro něj před­sta­vu­je vel­ký záva­zek. Pečuje totiž sám o dvě dce­ry – o malou Maty (Rebeka) i již dospí­va­jí­cí Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomá­há jeho mat­ka, kte­rou skvě­le ztvár­ni­la Iva Janžurová. S osu­dy bra­trů se pak pro­lí­na­jí pří­běhy dal­ších postav děje – mezi nimi prá­vě Richardova spo­lu­bo­jov­ní­ka z Afghánistánu Oldy (Ondřej Malý) a dvou kama­rá­dů Vency a Emana (Jiří Mádl, Kryštof Hádek), kte­ré Richard a Olda chtě­jí vyu­žít ve svých plá­nech na zís­ká­ní peněz.

Ondřej Vetchý svůj záži­tek z natá­če­ní v Lógaru shr­nu­je: „Fascinovalo mne, jaká tady mezi kluka­ma fun­gu­je tole­ran­ce, respekt, přá­tel­ství, patri­o­tis­mus a při­tom vel­ká dáv­ka humo­ru. To na mě moc­ně zapů­so­bi­lo. Uvědomil jsem si tady opět to, co jsem už dáv­no věděl, totiž že sku­teč­ně dob­rým vojá­kem může být jen málo­kdo. Život tady je vel­mi inten­ziv­ní. Dostali jsme v kon­den­zo­va­né for­mě veli­kou masáž.“

A k své posta­vě Rickyho Rohana ješ­tě dodá­vá: “Ten člo­věk tady odvá­děl skvě­le svou prá­ci, byl respek­to­va­ný a měl zde své nej­lep­ší přá­te­le. Nuceně se vra­cí do civi­lu, pro­to­že se musí sta­rat o dvě děti. Není na to zda­le­ka tak dob­ře vyba­ve­ný a při­pra­ve­ný, jako byl na svo­ji prá­ci v Afghánistánu. Musí se vyrov­nat i s tím, že věci v jeho živo­tě už nejsou direk­tiv­ní, nará­ží na před­sud­ky vět­ši­no­vé spo­leč­nos­ti a stá­vá se z něj loser.“

Ondřej Malý ješ­tě dopl­ňu­je své zážit­ky: „Ty dny v Afghánistánu byly neu­vě­ři­tel­ně sil­ným pro­žit­kem na celý život. Všichni jsou zde pozna­me­ná­ni neko­neč­ný­mi vál­ka­mi. Je to mís­to, kde se ode­hrá­vá neu­stá­lý a tvr­dý boj o pře­ži­tí. A to od samé­ho dět­ství. Ale je to i mís­to, kde si děti hra­jí na uli­ci, smě­jí se, cho­dí do ško­ly. “

Dvoutýdenní natá­če­ní v Afghánistánu reži­sér a scé­náris­ta fil­mu, Roman Kašparovský, popi­su­je: „To, že jsme měli mož­nost natá­čet v auten­tic­kém pro­stře­dí čes­ké vojen­ské mise v Afghánistánu, pro nás a film Všiváci zna­me­ná hroz­ně moc. Především tyto scé­ny do fil­mu vná­ší abso­lut­ní oprav­do­vost a vel­kou inten­zi­tu. Všiváci si pohrá­va­jí s urči­tou absur­di­tou a nad­sáz­kou a prá­vě ta kon­fron­ta­ce s tou­to inten­ziv­ní rea­li­tou je pro nás zásad­ní. Na základ­ně v Lógaru jsme se sezná­mi­li s pra­cí našich vojá­ků a mají můj hlu­bo­ký obdiv – pro její nároč­nost, nebez­peč­nost, ale hlav­ně pro jejich napros­to pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup i v extrém­ně stre­su­jí­cích oka­mži­cích, kte­rých jsme s nimi něko­lik také pro­ži­li. Doprovázeli jsme naše vojá­ky při pře­dá­vá­ní daru pro míst­ní ško­ly, vidě­li jsme nejen nácvik bojo­vých akcí, ale i to jak postu­pu­jí při napa­de­ní základ­ny.“

Producentem fil­mu je spo­leč­nost Axman Production, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze a FAMU a dis­tri­bu­to­rem fil­mu je Bontonfilm. Film byl pod­po­řen Státním fon­dem ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie a vzni­ká pod zášti­tou minis­t­ra obra­ny Alexandra Vondry. Premiéra je naplá­no­vá­na na 24. led­na 2013.

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […] Posted in Filmové recenze
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • Sauna jako součást domova27. května 2020 Sauna jako součást domova Saunu by si doma přál mít každý. A dnes je to i docela možné a dokonce až téměř snadné. Finská sauna je čím dál tím modernější a na trhu jsou i zavedené firmy, které jsou schopné saunu […] Posted in Pro domov
  • Karel Smyczek20. května 2018 Karel Smyczek Posted in Videa
  • Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40%31. ledna 2019 Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40% Baker (Matthew McConaughey) je rybářem a kapitánem lodi Serenity na jakémsi malém karibském ostrově, kde loví tuňáky a vozí turisty lačnící po zážitkovém rybolovu. Před časem bojoval v […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka21. května 2020 Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Shane Black je v tomto akčním filmu nový režisér, na akci není až tak dobrý. Ale jako jeden z nejúspěšnějších […] Posted in Retro filmové recenze
  • #40 - Rosemary má děťátko (1968)9. prosince 2019 #40 - Rosemary má děťátko (1968) A znovu Roman Polanski, v našem seriálu již podruhé a škoda, že naposledy, protože jeho filmy jsou těmi, které se do historie hororu zapsaly. Ne všechny, neboť prostě některé nejsou […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […] Posted in Pro domov
  • Harry Potter RPG na kterém pracuje už nějakou dobu studio...1. července 2020 Harry Potter RPG na kterém pracuje už nějakou dobu studio... Harry Potter RPG na kterém pracuje už nějakou dobu studio Avalanche Software (RAGE 2, theHunter: Call of the Wild) má v plánu jej vydat v příštím roce pro PlayStation 5 a Xbox Series X, […] Posted in Krátké aktuality

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...