Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Nový a moderní domov za pár kaček

Nový a moderní domov za pár kaček

Máte pocit, že váš domov by si zaslou­žil změ­nu? Necítíte se dob­ře ve svém domě a půso­bí na vás depre­siv­ně? Chtěli bys­te se nao­pak cítit lehce, svě­že a moder­ně? To půjde jen těž­ko, pokud se neod­hod­lá­te ke změ­ně.

Z mno­ha časo­pi­sů o byd­le­ní na nás všech­ny kou­ka­jí obráz­ky moder­ních inte­ri­é­ru, kte­ré půso­bí svě­že, moder­ně a ze kte­rých je cítit poho­da. Ne všich­ni ovšem máme finanč­ní pro­střed­ky k tomu, abychom si moh­li poří­dit nové pod­la­hy, okna a veš­ke­rý náby­tek. Divili bys­te se ovšem, jak málo sta­čí k tomu, aby byla změ­na k lep­ší­mu dosta­teč­ně vidět.

Nemusíte tedy měnit kompletně celý byt, stačí vyměnit jen pár doplňků.  

Máte strach, že bez cel­ko­vé rekon­struk­ce nedo­sáh­ne­te pří­liš vel­ké­ho efek­tu? Samozřejmě, že zbou­rá­ní celé­ho domu a posta­ve­ní nové­ho nebo vyhá­ze­ní opo­tře­bo­va­né­ho nábyt­ku a nákup nové­ho, by bylo efekt­něj­ší. Ovšem i malé změ­ny, pokud jsou udě­lá­ny dob­ře a pře­de­vším s roz­mys­lem, vám mohou pomo­ci změ­nit domov k nepo­zná­ní.

Co tedy udělat

Podívejte se tedy na vaši výmal­bu. Je sta­rá, zdi jsou oprýska­né a bar­vy na zdech nemo­der­ní? Kdysi se vám líbi­li oran­žo­vé zdi, pro­to­že se vám zdá­li moder­ní? Nyní ale bude lep­ší, když na oran­žo­vou zapo­me­ne­te a zvo­lí­te klid­ně i jen bílou výmal­bu. Byt bude půso­bit vět­ší, čist­ší a svě­žej­ší.

Vyměňte kobe­reč­ky v celém bytě, kou­pel­nou počí­na­je. Pořiďte je ve svět­lých bar­vách a vše laď­te do stej­ných odstí­nů. Dům bude půso­bit více kom­pakt­ně. Když v kou­pel­ně vymě­ní­te i ruč­ní­ky a doplň­ky jako jsou napří­klad nádob­ky na mýdlo, kar­táč­ky na zuby či růz­né dáv­ko­va­če, zís­ká­te dojem, že máte novou kou­pel­nu.

Pořiďte si pár nových obra­zů. Nechte si tře­ba udě­lat obra­zy z vlast­ních foto­gra­fií na foto­plát­no. Nebo si pořiď­te něja­ké obra­zy, kte­ré může­te poří­dit lev­ně v jakém­ko­li hob­by mar­ke­tu či vět­ším obcho­du s nábyt­kem.

Bytové tex­ti­lie – pol­štá­ře, záclo­ny, závěsy, ubru­sy, deky, pře­ho­zy – to vše může­te poří­dit za pár korun. Přitom výmě­na těch­to věcí, zvláš­tě pokud ji udě­lá­te ve stej­ném sty­lu a podob­ných bar­vách, vám zaří­dí, že se ve svém domě bude­te cítit skvě­le.


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44257 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54854 KB. | 04.08.2021 - 19:57:24