Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Novinky ze světa filmu 5 - Aneb co se děje.

Novinky ze světa filmu 5 - Aneb co se děje.

Pěkně jste nás nasra­li a teď si to sežer­te
Neradno dráž­dit divá­ka (ali­as plni­če kino­ka­sy) bosou nohou. O tom by vám moh­li boha­tě vyprá­vět za zdmi spo­leč­nos­ti New Line Cinema. Chlapíci „vod-tamaď“ se totiž tra­gic­ky pře­po­čí­ta­li, když ze své stá­je vyštva­li Petera Jacksona a ješ­tě mu skr­ze nasta­ve­né mik­ro­fo­ny vzká­za­li: „Na Hobita můžeš zapo­me­nout!“ Tohle oprav­du nemě­li. Hlavouni ze Cinemy si z kdo­ví­ja­kých důvo­dů neu­vě­do­mi­li, nako­lik pev­ná vaz­ba exis­tu­je mezi Peterem a  samot­ný­mi divá­ky, a nyní za to po  prá­vu pyka­jí boo­me­ran­go­vým efek­tem. Přívrženci prs­te­nu moci vzty­či­li zbra­ně a  vyhlá­si­li stu­diu tře­tí svě­to­vou vál­ku. Narychlo sesku­pe­ná Petero-brana kon­t­ru­je nezvykle hut­ným reper­toá­rem a již nyní se hma­ta­tel­ně rýsu­jí ty nej­su­ro­věj­ší zákro­ky. Bojkot Hobita jako tako­vé­ho, pakli­že bude svě­řen do péče koho­ko­liv jiné­ho, kdo nemá kudr­na­té vla­sy, hus­tý plno­vous a piv­ní pan­dě­ro, hla­si­té demon­stra­ce před síd­lem spo­leč­nos­ti, emai­lo­vé bom­bar­do­vá­ní, sepi­so­vá­ní petic, návště­va Jar Jar Binkse…

Inu… nezbý­vá než věřit, že tato nemi­lo­srd­ná tak­ti­ka zabe­re, pro­to­že na Peterově stra­ně se vysky­tu­jí neje­nom divá­ci, ale i  hereč­tí tahouni Pána prs­te­nů. A  upřím­ně řeče­no, nebudou-li „tam“ ani Oni, vez­mu kino pořád­nou okli­kou.

Schwarzenegger may be back
Ne, nemám teď na mys­li čtvr­té­ho Terminátora, kte­rý se má stří­da­vě natá­čet a nena­tá­čet, ale Arnieho návrat mezi fil­mo­vé pro­va­zy. Nynější guver­ná­tor stá­tu Kalifornie se sice sotva stí­há vymo­čit (údaj­ně zaží­vá nesmír­ně hek­tic­ké poli­tic­ké obdo­bí), což ovšem nezna­me­ná, že by se někde v  povzdá­lí (tam, kde se po zemi válí plno pomuchla­ných novin, kde jis­kří jis­ti­če a svě­tél­ku­jí odumí­ra­jí­cí žárov­ky) nevy­sky­to­val nou­zo­vý východ. A teď se podrž­te - tím exi­tem je náruč Jamese Camerona, dvě stě mili­o­nů v peně­žen­ce a mate­ri­ál, kte­rý se pros­tě nato­čit musí.

Battle Angel Alita, adap­ta­ce stej­no­jmen­né­ho man­ga komik­su z pera Yukita Kishira, pojed­ná­vá o vskut­ku netra­dič­ním vzta­hu dok­to­ra Dajsuka Ida a ženy Ality, kte­rá je „tak tro­chu“ andro­id. Příběh zasa­ze­ný do nále­ži­tě vzdá­le­né a dep­ko­id­ně vyob­ra­ze­né budouc­nos­ti tvo­ří však jen nepa­tr­nou sou­část chut­ně se jeví­cí­ho bloc­kbus­te­ru. Pokud se oba hlav­ní akté­ři sejdou u  piva, pro­ho­dí pár slov a zakon­čí to něko­li­ke­rým „Oukej“ (mod­le­me se), dočká­me se zro­du sním­ku, kte­rý bude nato­čen podob­nou tech­ni­kou jako Polární Express Roberta Zemeckise (což sli­bu­je poten­ci­o­nál­ně inten­ziv­ní pro­ži­tek v 3D kině).

Jsou tu ale „ale“. A není jich zrov­na málo. Schwarzenegger poli­ti­ka­ří jako ďábel a dělá vše pro to, aby si uhlí­dal křes­lo i v  násle­du­jí­cích letech, James se zase pořád potá­pí pro mušlič­ky, a jak zpí­va­jí chlap­ci ze sku­pi­ny Chinaski: „Čas páááá­díííí, čas letí…“

Hledá se hit. Zn.: spě­chá!
Není žád­ným tajem­stvím, že to Cageovi drh­ne. Alespoň v posled­ní době. Na co sáh­ne, to se v ploš­né lej­no pro­mě­ní. Zatímco tako­vý Obchodník se smr­tí selhal jen u našich ame­ric­kých kámo­šů, World Trade Center dostal naklá­dač­ku i v luzích čes­kých a  Proutěný muž by udě­lal nej­líp, kdy­by se nechal dob­ro­vol­ně „roz­prou­tit“ a polo­žil tak základ něja­ké­mu hez­ké­mu seda­cí­mu nábyt­ku. Žádný div, že se jis­tá skep­se snes­la i na ohněm zkrášle­nou motor­ku msti­te­le Ghost Ridera. Ač do jeho pre­mi­é­ry zbý­vá ješ­tě sluš­ná dáv­ka pří­li­vů a  odli­vů, Cageovy vylo­me­ni­ny dáva­jí tušit, že bychom moh­li už nyní sepi­so­vat par­te (a  to hned dvoj­ná­sob, neboť jej natá­čí tvůr­ce Daredevila).

Na dru­hou stra­nu – nepro­vá­děj­me unáh­le­ný kopa­nec do geni­tá­lií. Ghostriderův trai­ler je cel­kem do poho­dy a samot­ný Cage se sna­ží, seč mu agen­ti dovo­lu­jí, aby odvrá­til nemi­le dotí­ra­jí­cí hroz­bu depor­ta­ce do kate­go­rie „Bé“. Hrdina tako­vých trhá­ků jako Skála, Con Air či  8 MM zamýš­lí hned dvo­ji­tý pokus o come­back (nebudeme-li počí­tat výše zmí­ně­nou ducha­ři­nu). V  prvém pří­pa­dě půjde o  pokra­čo­vá­ní Lovců pokla­dů (s navlas stej­ným herec­kým i tvůr­čím ansáblem), kte­ré si vez­me do pará­dy Lincolnovy zápis­ky, kdež­to ve dru­hém už o  pořád­nou akč­ní řež jmé­nem Crazy Dog (kdy­by se sní­mek jme­no­val „Crazy Frog“, jis­tě by si Cage zatlou­kl posled­ní hře­bí­ček do rakve). Očekávání vzbu­zu­je zejmé­na Šílený jezev­čík. Ačkoliv nepů­jde o nic nové­ho (Cageovi zabi­jou par­ťá­ka, on se nase­re, nabi­je si bam­bit­ky a  vyra­zí do ulic), nedo­ká­žu si před­sta­vit žád­nou jinou roli, kte­rá by byla na kří­še­ní kdy­si tak uctí­va­né­ho kul­tu „Nico – víc než zákon“ vhod­něj­ší .

Polda z 90210 počtvr­té
Ano, teď jsem si zava­řil. V před­cho­zích odstav­cích jsem se činil jako ten nej­na­spe­e­do­va­něj­ší pra­cant, abych pořád­ně vyhro­til fil­mo­gra­fic­kou situ­a­ci Nicolase Cagea (a  mezi námi – to, že nato­čil dva špat­né fil­my za sebou, ješ­tě nepřed­zna­me­ná­vá žád­ný vel­ký pád), a při­tom všem mi nedo­šlo, nako­lik závaž­něj­ší pří­pa­dy se vysky­tu­jí všu­de oko­lo.

Co si bude­me nalhá­vat – Eddie Murphy vyko­le­jil už dáv­no a pěk­ných pár let fušu­je do žánrů, kte­ré uspo­ko­jí jen teh­dy, pakli­že se omrá­čí­te dva­ce­ti šál­ky kávy, injek­tá­ží hero­i­nu, sma­že­ni­cí z lyso­hlá­vek a paklem mari­hu­a­no­vých marl­bo­rek. Naštěstí, či  naneštěs­tí si někdej­ší „záru­ka tuč­ných výděl­ků“ uvě­do­mi­la str­most úte­su, na němž nepře­tr­ži­tě šaš­ku­je, a řek­la si „Dost!“. Nicméně (a na to pozor!) - i  tohle „Dost!“ může být pro lec­ko­ho pat­řič­ně boles­ti­vé (a teď nemám na mys­li fanouš­ky Zamilovaného pro­fe­so­ra), pro­to­že se začí­ná vel­mi váž­ně uva­žo­vat o  čtvr­tém pokra­čo­vá­ní Policajta z  Beverly Hills. Skoro se mi chce říci něco ve smys­lu „Když už náhro­bek, tak pořád­ně vel­kej“, ale šlápnu si na dva­krát zlá­ma­ný palec na pra­vé noze a takt­ně poml­čím, abych nebyl pořád za toho „pesi­mis­tic­ké­ho“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83339 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56135 KB. | 29.05.2022 - 14:04:49