Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Novinky z Comic-Conu: Druhá část

Novinky z Comic-Conu: Druhá část

suicide squad poster film 580x860 1
V dneš­ním člán­ku o Comic-Conu se zamě­řím na pane­ly DC Comics/Warner Bros. a Marvel Studios. Pojďme na to.
Marvel
Mladší z komik­so­vých nakla­da­tel­ství na Comic-Conu nadě­li­lo jeden trai­ler na svůj letoš­ní film Doctor Strange . Já osob­ně jsem na něj nekou­kal, neboť se nechci ochu­dit o pře­kva­pe­ní, ale dá se před­po­klá­dat, že je v něm uká­zán opět Benedict Cumberbatch jako Stephen Strange, Tilda Swinton jako Ancient One a asi také Mads Mikkelsen, Rachel McAdams či Chiwetel Ejiofor. Pokud si chce­te trai­ler pře­hrát, risk­ně­te to. Film Doctor Strange nato­čil Scott Derrickson a do našich kin dora­zí 3. lis­to­pa­du letoš­ní­ho roku.
Druhý trai­ler, kte­rý Marvel na Conu pre­zen­to­val, uka­zu­je chys­ta­ný seri­ál Legion. Seriál by měl pojed­ná­vat o chlap­ci se super­schop­nost­mi, co trpí výpad­ky pamě­ti a jeho schop­nost jej poma­lu ničí.
Krom uká­zek vydal Marvel i něja­ká ta pro­hlá­še­ní. Brie Larson byla potvr­ze­na do role Captain Marvel, což mi osob­ně dost vadí, neboť ve hře byla mno­hem lep­ší jmé­na (tahle, taky tahle tahle), ale tak se s tím nedá už nic dělat. Dále byla ozná­me­na ješ­tě angaž­má Kurta Russella v Guardians of the Galaxy Vol. 2 (kde zahra­je Ega, Living pla­net) a Danai Gurie do Black Panthera (role Okoye). Jo, Marvel neza­há­lel, ale pozor, teď se podí­vá­me na kon­ku­ren­ci.
DC Comics
Pod hla­vič­kou WB nám spo­leč­nost DC před­sta­vi­la dva trai­le­ry na své nad­chá­ze­jí­cí fil­my. Prvním z nich je Wonder Woman . U WW vidí­me Dianu, kterak z Themysciry dora­zi­la pří­mo do bojů ve WW1 a potka­la prv­ní­ho muže ve svém živo­tě, Steva Trevora (Chris Pine). Dále je v trai­le­ru vidět plejá­da postav, ať už Amazonek, tak vojá­ků, např. Antiope (Robin Wright), Hippolyta (Connie Nielsen) a gene­rál (Danny Huston). Film bude plný zají­ma­vých bitev, v nichž se střet­ne meč a laso Amazonek s kulo­me­ty a mino­me­ty záko­po­vé vál­ky. Wonder Woman vpad­ne do našich kin prav­dě­po­dob­ně 1.6. 2017. Režíruje Patty Jenkins.
Druhý trai­ler, co byl uká­zán, byl posled­ním před pre­mi­é­rou fil­mu Suicide Squad/Sebevražedný oddíl, kte­rá u nás při­jde 5.8. 2016. Joker, Deadshot, Killer Croc a dal­ší v něm boju­jí mimo­ji­né s Batmanem (kte­ré­ho pět hra­je fan­tas­tic­ký Ben Affleck). Já na ten­to trai­ler nekou­kal, vy může­te.
Posledním tea­se­rem (nemůžu psát trai­le­rem), co DC zve­řej­ni­lo se tro­chu pře­kva­pi­vě sta­la Justice League. Nikdo neče­kal, že by rok a půl před pre­mi­é­rou moh­lo při­jít něja­ké to nav­na­ze­ní, ale sta­lo se. A tea­ser je to vel­ko­le­pý, uka­zu­je všech­ny čle­ny (krom Supermana), při­čemž zaujme hlav­ně nesmír­ně drs­ný Aquaman (Jason Momoa) a tro­chu roz­pa­či­tě půso­bí­cí Flash (Ezra Miller). Osobně se na ten­to film hod­ně těším a dou­fám, že nebu­du zkla­mán.
Premiéra je v plá­nu na 16. lis­to­pad příští­ho roku.
Oznámení DC vydal jen jed­no důe­ži­těj­ší - Iris West si ve fil­mu The Flash (2018) reži­sé­ra Ricka Famuyiwy Kiersey Clemons, dív­ka tma­vé ple­ti. Tomuto v posled­ní době nesmír­ně sil­né­mu tren­du změn ras a pohla­ví komik­so­vých postav se budu brzy věno­vat v samo­stat­ném člán­ku, jeli­kož jsem roz­či­len a rozzlo­ben 😀 :-(.
Ke Comic-Conovým novin­kám je to vše a dal­ší člán­ky budou po naší del­ší pau­ze násle­do­vat.
Zdroj obráz­ků, infor­ma­cí a videí: youtube.com, insidepulse.com, imdb.com, wpaperhd.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ohlédnutí

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90844 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54889 KB. | 03.08.2021 - 04:20:08